Сокальська районна рада : документи ::
ДОКУМЕНТИ

 

         
 

 


СОКАЛЬСЬКА  РАЙОННА  РАДА


ЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ


  І  сесія _VІІ_ скликання


Р І Ш Е Н Н Я №14


26 листопада 2015 року                                                             м.Сокаль    Про затвердження Регламенту


Сокальської районної ради Львівської області


VІI скликання    Відповідно до пункту 5 частини першої статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Сокальська районна рада Львівської області,-ВИРІШИЛА:    1. Затвердити Регламент Сокальської районної ради Львівської області VІI скликання, що додається


    2. Вважати таким, що втратило чинність,  рішення Сокальської районної ради Львівської області від 11.01.2011 № 15 "Про затвердження Регламенту Сокальської районної ради VI  скликання".


3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань євроінтеграції, взаємодії з місцевими радами, децентралізації, регламенту,  депутатської етики, законності та взаємодії з ЗМІ.
    Голова районної ради                                             Микола Пасько
Затверджено 


рішенням Сокальської районної ради Львівської області


від 26 листопада 2015 року №14


                                                                               Голова районної ради


                                                                               _______________ Микола ПаськоРЕГЛАМЕНТ СОКАЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ


ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


VІІ-го скликанняРозділ 1. Загальні положення.Стаття 1


1. Сокальська районна рада Львівської області (надалі – рада) є органом місцевого самоврядування, що представляє спільні інтереси територіальних громад сіл, селища, міст Сокальського району у межах повноважень, визначених Конституцією України, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", іншими законами, а також повноважень, переданих їй сільськими, селищною та міськими радами. Районна рада є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням,  рахунки в органах Державного казначейства.


2. Загальний склад ради становить 37 депутатів, які обрані виборцями Сокальського району  на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.


3. Рада вважається повноважною за умови обрання не менш як двох третин депутатів від загального складу ради.  У разі дострокового припинення повноважень деяких депутатів, внаслідок чого до складу ради входить менш як дві третини депутатів, до обрання необхідної кількості депутатів така рада вважається повноважною за наявності більше половини депутатів від загального складу ради. Строк  повноважень  Сокальської районної  ради  Львівської області визначається Конституцією України.


4. Порядок діяльності ради, її органів та посадових осіб визначається Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», іншими законодавчими актами України, цим регламентом та рішеннями районної ради.


5. Відповідно до статті 44 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” рада делегує частину своїх повноважень районній державній адміністрації, яка згідно частини 3 статті 34 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, є підзвітною та підконтрольною раді у частині делегованих повноважень.


6. Робота ради та її діловодство ведеться державною мовою.
Стаття 2


1. Регламент  ради (далі Регламент) має силу рішення і встановлює: порядок скликання сесій ради, підготовки і розгляду нею питань, проведення засідань, прийняття рішень ради, порядок формування та організації роботи постійних та інших комісій ради, груп та фракцій, здійснення депутатської діяльності, обрання та затвердження посадових осіб та інші процедури, які випливають з повноважень ради, встановлених Конституцією та законами України.


2. Регламент районної ради затверджується радою не  пізніш  як  на  другій сесії. Затвердження змін і доповнень до Регламенту здійснюються за поданням голови районної ради, президії ради, постійних комісій, депутатських груп та фракцій, депутатів ради у порядку, встановленому цим Регламентом.


3. До прийняття регламенту ради чергового скликання застосовується регламент ради, що діяв у попередньому скликанні.


4. Контроль за дотриманням Регламенту покладається на голову ради, заступника голови ради, уповноважену постійну комісію. Під час пленарного засідання ради контроль за дотриманням Регламенту покладається на головуючого на пленарному засіданні.        Стаття 3


Безперервність і ефективність діяльності районної ради забезпечується через роботу сесій, президії, голови та заступника голови районної ради, постійних та тимчасових комісій ради, депутатів ради та її виконавчого апарату.Стаття 4


Районна рада затверджує за пропозицією голови ради структуру, штат та чисельність виконавчого апарату ради, витрати на утримання ради та її виконавчого апарату.Стаття 5


1. Районна рада в межах своїх повноважень приймає нормативні та інші акти у формі рішень, здійснює контроль за їх виконанням.


2. Рішення районної ради, прийняті в межах наданих їй повноважень, є обов`язковими для виконання всіма розташованими на території Сокальського району органами виконавчої влади, об`єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності, посадовими особами, а також громадянами, які постійно або тимчасово проживають на території району.Стаття 6


1. Засідання районної ради, її президії, постійних комісій є гласними та відкритими, за винятками, передбаченими цим Регламентом. Засідання тимчасових контрольних комісій ради за їх рішенням можуть бути закритими.


2. За рішенням ради можуть проводитися закриті засідання для розгляду конкретно визначених питань, відповідно до вимог законодавства України про інформацію, і стосуються:


1)  інформації щодо приватного життя конкретних громадян, даних пер¬сонального характеру;


2) конфіденційної інформації, що визнана такою у встановленому по¬рядку і належить районній раді, установам, підприємствам, організаціям і відомствам;


3) інформації, що становить державну таємницю.


3.  Районна рада систематично інформує населення про свою діяльність, прийняті рішення, хід їх виконання. Гласність роботи ради забезпечується:


- трансляцією її засідань радіо, телебаченням, онлайн інтернет трансляцією;


- друком повідомлень та рішень у засобах масової інформації;


- поданням звітів на офіційному веб-сайті ради;


- наданням можливості громадянам безпосередньо спостерігати роботу ради;


- завчасним оприлюдненням проектів рішень ради з метою їх громадського  


обговорення та внесення пропозицій”.


4. Обсяг  друку матеріалів в ЗМІ, час та обсяг трансляції засідань сесії, обсяги інформації веб-сайту визначаються радою.


5. Представники громад можуть бути присутніми на засіданнях ради на попередньо визначених для них місцях. Кількість присутніх обмежується наявною кількістю сидячих місць у відповідному секторі сесійного залу.Стаття 7


1. На засідання сесії ради та її органів можуть  запрошуватися гості, представники політичних і громадських організацій та посадові особи.


2. Голова ради або за його дорученням інші посадові особи ради можуть запросити за власною ініціативою або за пропозицією відповідної комісії державних службовців, експертів, фахівців на засідання ради, на яких розглядається питання, що опрацьовується профільною комісією або стосується її предметної діяльності. Державні службовці запрошуються через керівників відповідного органу, установи, організації.


3. Головуючий на засіданні повідомляє депутатів про осіб, присутніх на засіданні за офіційним запрошенням і викликом.


4. Запрошені посадові особи зобов`язані з`явитися на засідання ради.Стаття 8


1.    Усі засідання ради, її органів є відкритими, окрім засідань чи розгляду окремих питань, закритий розгляд яких передбачених законом.


2.    Засідання тимчасових контрольних комісій можуть проводитись закрито у порядку визначеному законом.


3. На закритому засіданні ради мають право бути присутніми особи, які не є депутатами, але присутність яких визнана радою необхідною для розгляду відповідного рішення.


Стаття 9


Особи, які не є депутатами і присутні на засіданнях ради та її органів, зобов`язані дотримуватись установленого порядку ведення засідання і не мають права без дозволу головуючого висловлювати своє ставлення до того, що відбувається на засіданні. У разі порушення порядку вони за розпорядженням головуючого повинні залишити приміщення засідання.


Під час пленарного засідання депутати, запрошені особи та представникам засобів масової інформації повинні вимкнути персональні засоби зв`язку або перевести їх у беззвучний режим.Стаття 10


Діяльність районної ради, її органів здійснюється згідно з планом роботи на рік, який розробляється з урахуванням пропозицій голови районної ради, президії ради, постійних комісій та депутатів і затверджується сесією районної ради.Розділ 2. Сесії Сокальської районної ради.


Глава 2.1. Сесія районної ради.Стаття 11


Сесія ради є основною організаційно-правовою формою діяльності ради. Вона складається з пленарних засідань, засідань постійних комісій, а також засідань інших комісій та органів, створених радою.Стаття 12


1. Сесія ради скликається в міру необхідності, але не менш, як один раз протягом трьох місяців. Тривалість засідання сесії визначається радою.


2. Сесії є черговими і позачерговими.


Стаття 13


Відкриття сесії ради оголошується головуючим на початку першого пленарного засідання. При відкритті сесії і після її закриття виконується Державний Гімн України.


Стаття 14


Сесія ради є повноважною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради.Стаття 15


1. Для визначення повноважності пленарного засідання сесії беруться дані реєстрації, яка проводиться на початку засідання.


2. Реєстрація депутатів проводиться перед кожним пленарним засіданням.


3.У разі відсутності необхідної кількості депутатів головуючий переносить проведення пленарного засідання сесії на інший, встановлений ним час.Глава 2.2. Порядок проведення першої сесії новообраної ради.Стаття 16


Першу  сесію  новообраної  районної  ради скликає районна територіальна виборча комісія не пізніш як через два тижні після реєстрації  новообраних  депутатів ради   у  кількості,  яка  забезпечує  повноважність  складу  ради, шляхом публічного оголошення в місцевих засобах масової інформації.Стаття 17


1. Перше пленарне засідання першої сесії відкриває голова районної територіальної виборчої комісії,  який інформує раду про  підсумки  виборів  депутатів. З моменту  визнання повноважень депутатів ради нового скликання обирається тимчасова президія з числа депутатів ради  в  кількості  не більше  п`яти  осіб  - представників партій,  які набрали найбільшу кількість голосів на виборах. 


2. Члени тимчасової президії почергово головують на пленарних засіданнях ради до обрання голови ради та прийняття ним Присяги у відповідності з Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування». 


З часу обрання голови ради він веде пленарні засідання ради відповідно  до  вимог  Закону «Про місцеве самоврядування в Україні» та даного регламенту ради.Стаття 18


Для підготовки проведення першої сесії новообраної ради та внесення пропозицій щодо питань порядку денного, які передбачається внести на її розгляд,  представниками партій, які отримали депутатські мандати на виборах, головою районної територіальної виборчої комісії разом з головою районної ради попереднього скликання, формується підготовча депутатська групи з числа новообраних депутатів цієї ради.Глава 2.3. Чергові, позачергові сесії.Стаття 19


1. Сесії, як правило, скликаються головою районної ради.


2. У  разі  немотивованої  відмови   голови районної ради або неможливості  його  скликати  сесію  ради  сесія  скликається заступником голови районної ради.


     У цих випадках сесія скликається:


     1)  якщо  сесія  не  скликається головою районної ради  у строки, передбачені законодавством та цим регламентом;


     2) якщо голова районної ради без поважних причин не скликав сесію  у  двотижневий  термін  за пропозицією не  менш  як  однієї  третини  депутатів  від  загального   складу ради   або  голови  Сокальської районної  державної адміністрації.


3. У разі, якщо голова або заступник голови районної ради у двотижневий термін не скликають сесію на вимогу не менш, як однієї третини депутатів від загального складу ради чи голови Сокальської районної державної адміністрації, або у разі  якщо  такі  посади  є  вакантними  сесія  може бути скликана депутатами  ради,  які  становлять  не  менш  як одну третину складу ради.


 4. Сесія ради скликається для розгляду електронної петиції, що набрала необхідну кількість підписів, протягом строку, встановленого для її розгляду.Стаття 20


1. Чергові сесії скликаються згідно затвердженого радою плану проведення сесій та їх примірної тематики.


2. Рішення  про  скликання  сесії  ради доводиться до відома депутатів  і  населення  не  пізніш  як  за  10 днів до сесії, а у виняткових випадках - не пізніш як за день до сесії із зазначенням часу  скликання, місця проведення та основних питань, які передбачається внести на розгляд ради.


3. Про місце і час проведення засідань ради та основні питання, які передбачається внести на розгляд ради, депутати повідомляються виконавчим апаратом  ради через засоби масової інформації, а також індивідуально.
Стаття 21


1. Позачергові сесії ради скликаються за ініціативою голови ради, не менше, як однієї третини депутатів від загального складу районної ради, голови Сокальської районної державної адміністрації, фракцій. Мотивовані пропозиції про скликання позачергової сесії районної ради, підписані ініціаторами, подаються президії ради з зазначенням питань і, за звичайних обставин, з проектами документів, розгляд яких пропонується, при цьому підпис депутата не може бути відкликано.


2. Позачергова сесія районної ради за звичайних обставин скликається не пізніш, як у десятиденний термін після надходження пропозиції про її скликання. Розпорядження про скликання позачергової сесії оприлюднюється не пізніш, як за 1 день до її відкриття із зазначенням питань, які пропонується внести на розгляд позачергової сесії. Про позачергову сесію повідомляється відповідно до правил, зазначених в статті 20 цього Регламенту.


3. Документи позачергової сесії районної ради видаються депутатам при їх реєстрації.


4. У разі запровадження в Україні або на території Сокальського району режиму воєнного, надзвичайного стану, пов`язаного з обмеженням конституційних прав громадян, районна рада збирається на позачергову сесію без скликання у триденний термін після запровадження такого режиму. В цьому разі президія ради чи виконавчий апарат Сокальської районної ради терміново повідомляють депутатів про місце засідань районної ради, якщо вони відбуватимуться не в будинку районної ради, а в іншому місці.Глава 2.4. Робочі органи сесії.Стаття 22


Робочими органами сесії є лічильна, редакційна комісії, які обираються з числа депутатів та секретаріат сесії, який формує виконавчий апарат районної ради.Стаття 23


1. Лічильна комісія обирається в кількості і з числа представників наявних в раді груп та фракцій для підрахунку голосів депутатів при голосуваннях, або в іншому порядку, визначеному сесією. Зі свого складу обирає голову комісії. Голова комісії повідомляє результати голосування раді.


2. Редакційна комісія обирається у складі трьох чоловік для опрацювання окремих, найбільш важливих проектів рішень ради та редакційного уточнення ухвалених рішень. Вона реєструє, узагальнює і подає головуючому поправки і пропозиції до проектів рішень ради, після їх голосування оформляє остаточну редакцію прийнятого рішення, яке підписується головою та членами комісії. У роботі редакційної комісії можуть брати участь автори проекту рішення.


3. Секретаріат сесії формується із працівників виконавчого апарату для організації і проведення реєстрації депутатів, здійснення аудіо (відео) запису і ведення протоколу засідань, збору письмових матеріалів депутатів та виконання інших доручень робочої президії сесії.Стаття 24


Виконавчий апарат районної ради за дорученням голови або заступника районної ради здійснює організаційно-технічні заходи по підготовці і проведенню сесій, організовує ведення протоколу засідання, реєстрацію депутатськиж звернень та запитів, друкування прийнятих рішень ради з примірника, підписаного редакційною комісією, виконує інші доручення ради.Глава 2.5. Підготовка питань на розгляд сесії ради.Стаття 25


1. Підготовку питань на розгляд сесії ради організовують керуючий справами та заступник голови районної ради.


2. Винесенню питання на розгляд пленарного засідання ради передує його підготовка у відповідних постійних комісіях ради та президії ради.


3. Основою для формування порядку денного  сесії є  план роботи ради на рік.Стаття 26


Право ініціювати розгляд питання на сесії ради мають голова районної ради, депутати, постійні комісії, депутатські фракції (групи), голова районної державної адміністрації, загальними зборами громадян. Пропозиції  щодо  прийняття  рішень,  які відповідно до закону  є  регуляторними  актами,  вносяться  з  урахуванням вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності"Стаття 27


Громадяни можуть звернутися до районної ради з електронними петиціями через офіційний веб-сайт районної ради.


В електронній петиції має бути викладено суть звернення, зазначено прізвище, ім’я, по батькові автора (ініціатора) електронної петиції, адресу електронної пошти. На веб-сайті районної ради обов’язково зазначаються дата початку збору підписів та інформація щодо загальної кількості та переліку осіб, які підписали електронну петицію.


Електронна петиція не може містити заклики до повалення конституційного ладу, порушення територіальної цілісності України, пропаганду війни, насильства, жорстокості, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, заклики до вчинення терористичних актів, посягання на права і свободи людини.


Відповідальність за зміст електронної петиції несе автор (ініціатор) електронної петиції.


Для створення електронної петиції до районної ради її автор (ініціатор) заповнює спеціальну форму на офіційному веб-сайті районної ради та розміщує текст електронної петиції.


Електронна петиція оприлюднюється на офіційному веб-сайті районної ради протягом двох робочих днів з дня надсилання її автором (ініціатором).


У разі невідповідності електронної петиції встановленим вимогам оприлюднення такої петиції не здійснюється, про що повідомляється автору (ініціатору) не пізніше строку, встановленого для оприлюднення.


Дата оприлюднення електронної петиції на офіційному веб-сайті районної ради є датою початку збору підписів на її підтримку.


Під час збору підписів на підтримку електронної петиції районна рада зобов’язана забезпечити:


безоплатність доступу та користування інформаційно-телекомунікаційною системою, за допомогою якої здійснюється збір підписів;


електронну реєстрацію громадян для підписання петиції;


недопущення автоматичного введення інформації, у тому числі підписання електронної петиції, без участі громадянина;


фіксацію дати і часу оприлюднення електронної петиції та підписання її громадянином.


Електронна петиція, яка в установлений строк не набрала необхідної кількості голосів на її підтримку, після завершення строку збору підписів на її підтримку розглядається як звернення громадян відповідно до цього Закону України "Про звернення громадян".


Вимоги до кількості підписів громадян на підтримку електронної петиції до районної ради та строку збору підписів визначаються статутом територіальної громади.


До прийняття та реєстрації у встановленому порядку статуту територіальної громади електронна петиція, адресована районні раді, розглядається у порядку, встановленому цією статтею, за умови збору на її підтримку не менш як 700 підписів громадян протягом не більше одного місяця з дня оприлюднення петиції.


Інформація про початок розгляду електронної петиції, яка в установлений строк набрала необхідну кількість голосів на її підтримку, оприлюднюється на офіційному веб-сайті районної ради не пізніш як через три робочі дні після набрання необхідної кількості підписів на підтримку петиції.


Розгляд електронної петиції здійснюється невідкладно, але не пізніше десяти робочих днів з дня оприлюднення інформації про початок її розгляду.


Про підтримку або непідтримку електронної петиції публічно оголошується на офіційному веб-сайтірайонної ради.


У відповіді на електронну петицію повідомляється про результати розгляду порушених у ній питань із відповідним обґрунтуванням.


Відповідь на електронну петицію не пізніше наступного робочого дня після закінчення її розгляду оприлюднюється на офіційному веб-сайтірайонної ради, а також надсилається у письмовому вигляді автору (ініціатору) електронної петиції.


У разі визнання за доцільне викладені в електронній петиції пропозиції можуть реалізовуватися органом, якому вона адресована, шляхом прийняття з питань, віднесених до його компетенції, відповідного рішення.


Інформація про кількість підписів, одержаних на підтримку електронної петиції, та строки їх збору зберігається не менше трьох років з дня оприлюднення петиції.Стаття 28


1. Проект рішення, що виноситься на розгляд ради, повинен мати такі реквізити: на бланку рішення районної ради в правому верхньому куті "Проект", у лівій стороні бланку - назву рішення; нижче - текст проекту рішення із зазначенням виконавців, термін виконання, а також при необхідності - механізм виконання рішення з додатком техніко-економічного обґрунтування та розрахунку економічного ефекту від його прийняття.


2. Проект рішення повинен складатись з таких частин:


- мотивуючої - в якій містяться посилання на закон, інший акт або документ, обставини, якими викликана необхідність прийняття даного рішення;


- вирішальної - в якій конкретно і чітко формулюються рішення, виконавці і терміни виконання поставленого завдання;


- заключної - в якій містяться загальні терміни виконання, посилання на посадову особу або постійну комісію, на яких покладається контроль за повним виконанням рішення.


3. До проекту рішення додаються передбачені текстом додатки в оригіналі та висновки відповідних комісій ради чи управлінь (відділів) районної державної адміністрації.


4. Проект рішення повинен мати погоджувальні підписи (візи):


- голови або головуючого на засіданні відповідної постійної комісії, радника з юридичних питань, керуючого справами районної ради, автора проекту. При необхідності - візи керівника управління (відділу) районної держадміністрації, в компетенцію якого входить дане питання. При наявності в проекті рішень питань, які належать до компетенції інших керівників представницьких чи виконавчих органів, - візи цих керівників.


5. Віза включає в себе назву посади того, хто візує, розшифровку підпису, дату візування. Візи проставляються на останньому аркуші проекту рішення, як правило, на зворотній стороні і розміщуються таким чином: зліва - назва посади, справа - підпис і розшифровка підпису, знизу під розшифровкою підпису - дата візування.


6. Візування проекту рішення є обов`язковим. Зауваження і пропозиції до проекту рішення можуть викладатися на окремому аркуші, який є невід`ємним додатком до проекту рішення.


7. Текст проекту рішення друкується відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 30.11.2011року №1242 "Про затвердження Типової інструкції  з діловодства у центральних органах виконавчої влади,  Раді міністрів Автономної Республіки Крим,   місцевих органах виконавчої влади"
Стаття 29


1. Узагальнення зауважень і пропозицій до проекту рішення, вироблення остаточного його варіанту покладається на ініціаторів проекту за сприяння   виконавчого апарату ради.


2. Готовність до розгляду питань на пленарному засіданні узгоджується президією ради після розгляду профільною постійною комісією ради і пропонується для формування порядку денного.Стаття 30


1. Проекти рішень ради з додатками подаються керуючому справами ради для опрацювання не пізніше 25 робочих днів до відкриття чергової сесії на паперових носіях та у електронному вигляді ;


- інші матеріали (документи), що мають безпосереднє  відношення до проекту рішення, подаються керуючому справами ради для опрацювання не пізніше 8 робочих днів до відкриття чергової сесії на паперових носіях та у електронному вигляді (електронні документи, таблиці,скановані копії).


2. Не пізніше наступного робочого дня від подачі документів керуючий справами ради забезпечує розміщення проекту рішення та супровідних документів (додатків) в повному обсязі на офіційному веб-сайті районної ради.


3. Проекти рішень та додатки, які подані керуючому справами з порушенням термінів, вказаних у пункті 1статті 30, допускаються до розгляду сесії районної ради за рішенням президії районної ради.


4. Виконавчий апарат ради забезпечує попереднє обговорення постійними комісіями проектів рішень, що виносяться на розгляд ради. Висновки, пропозиції та зауваження комісій подаються в письмовій формі.


5. Після прийняття рішення з даного питання проект рішення з цього питання знімається з офіційного веб-сайту Сокальської районної ради після завершення роботи пленарного засідання сесії районної ради.


Проекти рішень, які не було включено в порядок денний чергової (позачергової) сесії ради та проекти рішень, які були не підтримані радою шляхом голосування під час розгляду їх по суті , знімаються з офіційного веб-сайту Сокальської районної ради після закінчення  6 місяців з моменту їх оприлюднення.Стаття 31


Проекти рішень, інші документи і матеріали з питань, що виносяться на розгляд ради, подаються постійними комісіями у виконавчий апарат ради не пізніше, ніж за 5 днів та доводяться до відома депутатів. Депутату надається (надсилається) електронна версія документів.Стаття 32


Узагальнені виконавчим апаратом ради пропозиції, зауваження до проектів рішень можуть бути додатково розглянуті на спільних засіданнях постійних комісій ради.

Стаття 33


Друкування та розмноження проектів рішень та інших матеріалів сесії проводиться з примірника, підготовленого відповідно до вимог Регламенту. Кількість документів для поширення серед депутатів визначається запитами депутатів та надається на їх пропозицію  на паперових носіях.Глава 2.6. Порядок денний сесії ради.Стаття 34


1. Порядок денний чергової сесії ради визначає питання, які виносяться на розгляд пленарних засідань ради.


2. До порядку денного сесії президією ради включаються лише ті питання, документи з яких підготовлені відповідно до вимог цього Регламенту.


3. Відповідні постійні комісії ради подають президії ради свої висновки і рекомендації щодо готовності закріплених за ними питань про включення чи невключення їх до порядку денного сесії.Стаття 35


1. Проект порядку денного сесії ради готується виконавчим апаратом ради та повідомляється депутатам не пізніше, як за 8 робочих днів до відкриття чергової сесії.


2. До проекту порядку денного чергової сесії згідно плану включаються звіти постійних комісій ради, керівників органів, які рада утворює, обирає, призначає, а також звіти районної державної адміністрації про виконання програм соціально-економічного і культурного розвитку, районного бюджету, виконання рішень ради та про виконання повноважень, делегованих їй радою.


3.  До проекту порядку денного сесії ради вносяться лише ті питання, проекти рішень з яких підготовлені та завізовані відповідно до вимог цього Регламенту, зареєстровані у виконавчому апараті ради не пізніше як за 25 робочих днів до відкриття чергової сесії та оприлюднені на офіційному сайті районної ради; а також звернення і заяви районної ради.


4. Президія ради  розглядає їх у термін не пізніше як за 1 день до сесії.


5. Пропозиції до порядку денного сесії, зареєстровані пізніше як за 25 робочих днів до відкриття чергової сесії, можуть бути внесені до порядку денного наступної чергової сесії.


6. Пропозиція щодо кожного питання, яке пропонується включити до проекту порядку денного сесії, подається керуючому справами ради із супровідною запискою (обґрунтуванням) і проектом рішення чи іншого документу, який пропонується прийняти за цією пропозицією.Стаття 36


1. Проект порядку денного сесії обговорюється по пунктах і затверджується в цілому радою більшістю голосів депутатів від загального складу ради.


2. Дебати щодо включення будь-якого питання до порядку денного сесії проводяться за скороченою процедурою.


3.  Рішення про включення питання до ще не затвердженого в цілому порядку денного сесії приймається, якщо за нього проголосувало не менше третини депутатів від їх загальної кількості. Якщо за результатами голосування ради питання до порядку денного сесії не включено, то воно вважається відхиленим. Рішення про виключення питання з незатвердженого ще в цілому порядку денного приймається якщо за нього проголосувало не менше третини депутатів від їх загальної кількості..


Стаття 37


1. Питання порядку денного сесії ради можуть розглядатися в іншій послідовності, ніж в ньому передбачено, чи відкладатися за рішенням ради. При цьому заслуховується виступ ініціатора такої пропозиції.


2. Рішення про внесення до затвердженого в цілому порядку денного додаткових питань приймаються більшістю депутатів від загального складу ради.


Для розгляду питань затвердженого в цілому порядку денного в іншій послідовності чи виключення питань із затвердженого в цілому порядку денного приймається відповідне рішення ради.


3. Сесія не може бути закрита, якщо рада не визначилась щодо всіх питань порядку денного.Стаття 38


До порядку денного  останнього пленарного засідання кожного календарного року без голосування включається питання "Про участь депутатів в роботі ради та її органах за минулий рік" і здійснюється його розгляд згідно з цим Регламентом. Дане питання готують та доповідають керуючий справами ради та постійна комісія з питань євроінтеграції, взаємодії з місцевими радами, децентралізації, регламенту,  депутатської етики, законності та взаємодії з ЗМІ. 


Глава 2.7. Пленарні засідання ради.Стаття 39


1. Пленарним засіданням вважається засідання ради, яке проводиться з дотриманням статей 14 і 15 цього Регламенту.


2. Виключно на пленарних засіданнях районної ради вирішуються такі питання:


1) обрання голови ради, заступника голови районної ради, звільнення  їх  з  посади; 


2) утворення, обрання і ліквідація постійних та інших комісій ради, зміна їх складу, обрання голів комісій;


3) утворення президії ради,  затвердження положення про неї;


4)   затвердження   за   пропозицією  голови  ради  структури виконавчого   апарату   ради,   його   чисельності,   встановленої відповідно  до  типових  штатів,  затверджених Кабінетом Міністрів України,  витрат  на  утримання  ради  та її виконавчого апарату.


5) затвердження регламенту ради;


6)  затвердження плану роботи ради з урахуванням вимог статті 32  Закону  України  "Про засади державної регуляторної політики у сфері  господарської діяльності",  заслуховування звіту про його виконання;


7) заснування засобів масової  інформації ради, призначення і звільнення їх керівників;


8) заслуховування  звітів   постійних   комісій,   керівників органів, які рада утворює, обирає та призначає;


9) розгляд запитів депутатів, прийняття рішень по них;


10) прийняття рішень щодо дострокового припинення повноважень депутата ради в порядку, встановленому законодавством;


11) прийняття за пропозицією  територіальних  громад  рішення щодо   проведення   консультативного   опитування  з  питань,  які стосуються їх спільних інтересів;


12) здійснення   відповідно   до   закону   повноважень  щодо організації  проведення  всеукраїнських  референдумів  та  виборів органів державної влади і місцевого самоврядування;


13) затвердження відповідно до закону  Положення  про  зміст, опис та порядок використання символіки району;


14) прийняття рішень щодо об`єднання в  асоціації,  вступ  до асоціацій  та  інших форм добровільних об`єднань органів місцевого самоврядування,  що представляють спільні інтереси  територіальних громад, а також про вихід із них;


15) затвердження програм соціально-економічного та культурного розвитку району, цільових програм з інших питань, заслуховування звітів про їх виконання;


16) затвердження районних бюджетів, внесення змін до них, затвердження звітів про їх виконання;


17) розподіл  переданих з державного бюджету коштів у вигляді дотацій,  субвенцій відповідно між місцевими бюджетами  сіл,  селищ,  міст районного значення;


18) вирішення за дорученням  відповідних  рад  питань  про продаж, передачу в  оренду, концесію або під заставу об`єктів комунальної власності, які   забезпечують спільні потреби територіальних громад і перебувають в  управлінні районних рад, а також придбання таких об`єктів в установленому законом  порядку;


19) вирішення в установленому законом порядку питань щодо управління об`єктами спільної комунальної власності територіальних громад, що  перебувають в управлінні районної ради; призначення і звільнення їх керівників;


20) вирішення відповідно до закону питань регулювання земельних відносин;


21) вирішення відповідно до закону питань про надання дозволу на спеціальне   використання природних ресурсів районного значення, а  також про скасування  такого дозволу;


22) встановлення правил користування водозабірними спорудами, призначеними для задоволення  питних,  побутових та інших потреб населення, зон санітарної охорони джерел водопостачання, обмеження або заборони використання підприємствами питної води у промислових цілях;


23) прийняття рішень про організацію територій і об`єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають особливій охороні; внесення пропозицій до відповідних державних органів про оголошення природних та інших об`єктів, що мають екологічну, історичну, культурну або наукову цінність, пам`ятками історії або культури, які охороняються законом, прийняття рішень про оголошення в місцях масового розмноження та вирощування потомства дикими тваринами "сезону тиші" з обмеженням господарської діяльності та добуванням об’єктів тваринного світу;


24) прийняття за пропозицією відповідних сільських, селищних, міських  рад рішень,  пов`язаних зі створенням спеціальних вільних та інших зон,  зміною у статусі цих зон,  внесення до  відповідних органів пропозицій з цих питань;


25) прийняття рішень з питань адміністративно-територіального устрою в межах і в порядку, визначених законодавством;


26) прийняття  рішень  щодо  делегування  місцевим  державним адміністраціям окремих повноважень районної ради;


27) заслуховування звітів голови місцевої державної адміністрації, його  заступників,  керівників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів місцевої державної адміністрації про виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку, бюджету,  рішень ради із зазначених питань, а також про здійснення місцевою державною адміністрацією   делегованих їй радою повноважень;


28) прийняття рішення про недовіру голові місцевої державної адміністрації;


29) прийняття рішень про звернення до суду щодо визнання незаконними актів місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права територіальних громад у сфері їх спільних інтересів, а також  повноваження районної ради, її органів;


30) внесення до Адміністрації Президента пропозицій щодо голови місцевої державної адміністрації;


31) надання згоди на передачу об`єктів з державної власності у спільну власність територіальних громад сіл,  селища, міст та прийняття рішень про  передачу  об`єктів  права  спільної власності територіальних громад сіл,  селища, міст, що перебувають в управлінні районної ради, у державну власність, а також щодо  придбання  об`єктів  державної  власності; 


32) затвердження відповідно до закону Положення про помічника-консультанта   депутата ради  та опису посвідчення помічника-консультанта депутата  ради; 


33) заслуховування інформації прокурора та керівника органу внутрішніх  справ  про  стан  законності, боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку та результати діяльності на  відповідній  території; 


34) встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги, які надаються  підприємствами,  що перебувають у спільній власності територіальних  громад,  представництво інтересів яких здійснює районна рада а також суб`єктами господарювання, що здійснюють управління (експлуатацію) цілісними майновими комплексами таких підприємств.


3. Районна рада може розглядати і вирішувати на пленарних засіданнях й інші питання, віднесені до її відання Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" та іншими законами.Стаття 40


1. Сесія ради розпочинається з пленарного засідання у визначений в розпорядженні голови ради про проведення сесії час.


2. Як правило, якщо інше не встановлено окремим рішенням ради,  пленарні засідання ради починаються о 10.00 годині і закінчуються не пізніше 17.00 години з перервою з 13.00 до 14.00 години.  Перерва може бути оголошена лише після завершення розгляду питання порядку денного.


3. На початку засідання (без включення до порядку денного) може відводитися до 10 хвилин для оголошень, заяв та повідомлень (якщо такі є). При цьому дебати не відкриваються.


4. Одноразово може бути прийняте процедурне рішення про інший розпорядок роботи на день.


5. Рішенням ради її засідання може бути продовжене понад визначений робочий час.


6. Оголошення про перерву в роботі сесії робить головуючий і повідомляє про початок наступного засідання.


7. Сесія ради закінчується після вичерпного розгляду всіх питань порядку денного сесії.


 


Глава 2.8. Ведення пленарних засідань.Стаття 41


Засідання ради проводяться  у формі  пленарних засідань згідно з порядком, передбаченим цим Регламентом.


Стаття 42


Рішення ради (крім процедурних) приймаються лише з питань, внесених до порядку денного засідання ради, за винятком випадків, передбачених цим Регламентом. У разі порушення цієї вимоги прийняте рішення є недійсним.Стаття 43


1. Засідання ради відкриває, веде і закриває голова районної ради.


2. У випадках, передбачених ст. 19 Регламенту, ці функції може здійснювати заступник голови районної ради або за рішенням ради один із депутатів ради.


3. Під час розгляду питання персонально щодо головуючого на засіданні, він звільняє місце, відведене для головуючого на засіданні, і ведення доручається іншій особі, зазначеній в частині 2 цієї статті.Стаття 44


Головуючий на пленарному засіданні ради:


- відкриває, закриває та неупереджено веде засідання, оголошує перерви в засіданні ради;


- повідомляє раду про кількість депутатів, про яких відомо, що вони відсутні з поважних причин, робить повідомлення про присутніх на засіданні осіб за офіційним запрошенням і викликом;


- вносить на обговорення проекти рішень, інші документи, оголошує їх повну назву та ініціаторів внесення, інформує про матеріали, що надійшли на адресу сесії;


- організовує розгляд питань порядку денного;


- надає слово для доповіді (співдоповіді), виступу в порядку запису, називає наступного виступаючого;


- ставить запитання;


- поза чергою ставить на голосування всі пропозиції щодо процедури, порядку ведення засідання;


- створює рівні можливості депутатам для участі в обговоренні питань;


- проводить голосування, оголошує його результати;


- забезпечує дотримання цього Регламенту всіма присутніми на засіданні;


- робить офіційні повідомлення, а також ті, які вважає за необхідне оголосити;


- оголошує записки, які надійшли на його ім`я;


- інформує про закінчення часу, відведеного для виступу;


- вживає заходів до підтримання порядку на засіданні;


- позбавляє виступу особу, яка без дозволу головуючого взяла слово;


- здійснює інші повноваження, що визначені у цьому Регламенті.Стаття 45


Головуючий на засіданні не коментує і не дає оцінок виступу депутатів, крім випадків, передбачених даним Регламентом.Стаття 46


Головуючий на засіданні у першочерговому порядку має право вносити пропозиції з процедурних питань ведення засідання. Якщо з цих питань висуваються інші пропозиції, вони ставляться на голосування в порядку надходження.Стаття 47


1. Якщо пленарне засідання сесії стає некерованим і головуючий на засіданні позбавлений можливості організувати роботу пленарного засідання, він має право оголосити перерву на 15 хвилин.


2. Коли ж і після перерви в сесійному залі панує атмосфера, що перешкоджає проведенню пленарного засідання, головуючий оголошує цього дня засідання закритим і призначає дату наступного засідання.Стаття 48


1. Перехід до розгляду наступного питання порядку денного оголошується головуючим на засіданні. Він може об`єднати обговорення кількох, пов`язаних між собою питань порядку денного засідання.


2. Якщо з цього приводу виникають заперечення депутатів, процедурне рішення про це приймається радою без обговорення.Стаття 49


На засіданні ради виступаючому забороняється вживати образливі висловлювання та слова ненормативної лексики, закликати до незаконних і насильницьких дій, перевищувати встановлений регламентом час або висловлюватись з необговорюваного питання.Стаття 50


Головуючий на засіданні за власною ініціативою або на вимогу депутатів із залученням лічильної комісії проводить перевірку кількості депутатів, присутніх на засіданні. Якщо голосування не може проводитись у зв`язку з відсутністю необхідної кількості депутатів, закриває його або переходить до розгляду питань, які не вимагають прийняття рішень. 


Глава 2.9. Організація розгляду питання.Стаття 51


1. Обговорення питання на засіданні ради включає:


- доповідь, запитання доповідачу і відповіді на них;


- співдоповіді (за необхідністю), запитання і відповіді на них;


- виступ ініціатора внесення обговорюваної пропозиції;


- виступи депутатів з обґрунтуванням окремої думки, якщо вона є додатком до висновків постійних комісій за умови, що окрема думка не була поширена серед депутатів разом з висновками комісій;


- внесення, обговорення і прийняття рішення щодо преюдиціальних і відкладальних питань та питань про неприйнятність, якщо такі є;


- виступи по одному представнику від постійних комісій, якщо їх пропозиції не враховані і не були поширені серед депутатів згідно з поданням комісії;


- виступи представників від кожної зареєстрованої депутатської групи (фракції);


- виступи депутатів;


- оголошення головуючим на засіданні припинення обговорення, інформацію про тих, що виступили і записалися на виступ;


- внесення депутатами пропозицій, які не були виголошені в ході обговорення (крім випадків, коли пропозиції виносяться за спеціальною процедурою);


- заключне слово доповідачів і співдоповідачів;


- уточнення і оголошення головуючим пропозицій, які надійшли щодо обговорюваного питання і будуть ставитись на голосування;


- виступи з мотивів голосування;


- голосування за проект рішення.


2. Якщо список бажаючих виступити вичерпано, а також у випадку закінчення визначеного для обговорення часу, головуючий оголошує припинення обговорення або ставить на голосування питання про його продовження.Стаття 52


Тексти виступів депутатів, які записалися для виступів, але не мали змоги проголосити їх у зв`язку з припиненням дебатів, за проханням депутатів повинні бути долучені протоколу засідання сесії, якщо вони подаються до секретаріату відразу ж після закінчення засідань.Стаття 53


1. Час для доповідей на пленарному засіданні ради надається в межах 20 хвилин, для співдоповідей - до 7 хвилин. Для відповідей на запитання депутатів доповідачам - до 10 хвилин. Для виступів в обговоренні - до 3 хвилин. Повторні виступи депутатів не допускаються, крім заключного слова доповідача і співдоповідача.


2. На прохання депутата час для виступу на засіданні може бути збільшений, якщо з цього питання рада прийняла процедурне рішення.


3. Для виступів щодо мотивів голосування - до 1 хвилини. Для інформації і заключного слова - до 5 хвилин.


4. Тривалість обговорення питань, що відносяться до основних порядку денного не повинна перевищувати 1 годину.Стаття 54


1. Процедурними є питання, що стосуються визначення способу розгляду питань на засіданні ради. Вони не вимагають обговорення в постійних комісіях. 2. Якщо виникає сумнів, чи запропоноване до розгляду питання є процедурним, рішення про це приймається без обговорення більшістю голосів депутатів, присутніх на пленарному засіданні.Стаття 55


З одного і того ж питання депутат може мати один виступ у обговоренні і задати доповідачу запитання. Право на повторний виступ мають голова, заступник голови районної ради, голови постійних комісій, голови або уповноважені представники депутатських груп (фракцій).Стаття 56


1. Виступаючим на пленарних засіданнях ради надається час для виступів відповідно до затвердженого розпорядку роботи. За звичайних обставин виступ промовця не переривається.


2. Для надання слова на більш тривалий час або для збільшення часу обговорення, ніж встановлено, рада приймає процедурне рішення.


3. Якщо виступаючий повторює те, що вже виголошували інші промовці під час обговорення питання, головуючий може звернутись до виступаючого з проханням скоротити час або закінчити виступ.Стаття 57


Голові та заступникам голови районної держадміністрації, начальникам відділів та управлінь, міським, селищному і сільським головам району на розгляд головуючого може бути надане  слово для виступу з обговорюваного питання, якщо воно стосується кола їх діяльності або обговорюваного рішення.Стаття 58


Після припинення обговорення або після закінчення часу, відведеного для виступів з цього питання, обговорення може відкриватися знову тільки за рішенням ради.Стаття 59


Запитання доповідачам і співдоповідачам ставляться усно або письмово. Запитання формулюються коротко і чітко. Головуючий на засіданні надає слово для запитань на засадах рівності.Стаття 60


Розгляд одного питання порядку денного без прийняття рішення не може


перериватися розглядом інших питань порядку денного. Якщо таке відбувається, то розгляд перерваного питання починається з початку.Стаття 61


1. Під час обговорення будь-якого питання, але до початку виступів з мотивів голосування щодо нього, голова або уповноважений групи (фракції) може внести мотивовану пропозицію про перерву засідання, перенесення розгляду питання порядку денного або проведення закритого засідання з цього питання. Така пропозиція є процедурною і ставиться на голосування без обговорення.


2. Після перерви і відкриття наступного засідання продовжується розгляд того ж питання, якщо його не було завершено.Стаття 62


За мотивованим зверненням голови або уповноважених представників зареєстрованих депутатських груп (фракцій) та голів постійних комісій ради головуючий на засіданні може оголосити перерву засідання до 15 хвилин.
Глава 2.10. Прийняття рішень.Стаття 63


1. Рішення районної ради з будь-якого питання приймаються на її пленарному засіданні після їх обговорення.


2. Рішення ради може прийматися без обговорення, якщо жоден депутат не заперечує на пленарному засіданні проти цього.


3. Голосування здійснюється депутатами особисто в залі засідань ради або у відведеному для таємного голосування місці.


4. Зауваження, поправки, доповнення до проекту рішень подаються письмово головуючому  або усно з наступним письмовим  оформленням поправки, в тому числі і під час обговорення. Подані поправки і доповнення до проекту рішення ставляться на голосування.


5. Пропозиція, яка не отримала необхідної кількості голосів, вважається відхиленою. Таке відхилення заноситься до протоколу пленарного засідання.Стаття 64


1. Рішення ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість депутатів від загального складу ради, крім спеціально обумовлених випадків.


2. Рішення про вжиття заходів щодо забезпечення присутності депутатів на засіданнях ради та її органів є процедурним.


3. Рішення з процедурних питань приймаються однією третьою голосів від загального складу ради. Стаття 65


1. Після закінчення обговорення питання головуючий на засіданні оголошує про перехід до голосування з нього.


2. Початок голосування головуючий на засіданні погоджує з присутніми депутатами, оголошує необхідну кількість голосів для прийняття рішення, а також вид голосування, якщо з цього приводу є спеціальні вимоги закону, регламенту або з цих питань надійшли пропозиції від депутатів.


3. При відсутності зауважень, поправок чи доповнень до проекту рішення воно голосується в цілому.


4. Якщо до проекту рішення або його окремих пунктів є пропозиції, доповнення, уточнення, голосування проводиться по пунктах цього рішення з врахуванням Глави 2.14 цього Регламенту. При цьому проект рішення голосується першим, а пропозиції, доповнення і уточнення голосуються в порядку надходження. Після цього проект рішення голосується в цілому.Стаття 66


1. Після оголошення головуючим на засіданні початку голосування ніхто не може перервати голосування. З початку голосування і до оголошення його результатів слово нікому не надається.


2. За мотивованою пропозицією лічильної комісії або однієї третьої від загального складу ради, рада може прийняти рішення про повторне голосування.Стаття 67


1. Рада приймає рішення відкритим (у тому числі поіменним) або таємним голосуванням. З кадрових питань форма голосування визначається сесією ради.


2. За пропозицією депутата рада однією третьою голосів від загального складу ради приймає процедурне рішення стосовно поіменного або таємного голосування.


3. Поіменне голосування, як різновид відкритого голосування, проводиться з будь-яких питань, крім персональних, головою лічильної комісії за списком депутатів, підготовленим секретаріатом. Після підрахунку голосів члени лічильної комісії підписують ці списки і вони долучаються до протоколу засідання.


4. Результати поіменного голосування відразу після його проведення оголошуються депутатам.


5. Таємне голосування проводиться за пропозицією будь-кого із депутатів, підтриманою не менш, як однією третиною присутніх на засіданні депутатів. Таємне голосування обов`язково проводиться у випадках, передбачених пунктами 1, 29 і 31 статті 43 та статтями 55, 56 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".


6. Для проведення таємного голосування і встановлення його результатів рада з числа депутатів обирає тимчасову лічильну комісію за участю представників всіх політичних партій, представлених в раді. До тимчасової лічильної комісії не можуть входити голова ради, його заступник і депутати, кандидатури яких висунуті на посаду або до складу органів, що обираються.


7. Тимчасова лічильна комісія обирає із свого складу голову і секретаря комісії. Рішення тимчасової лічильної комісії приймається більшістю голосів членів комісії.


8. Бюлетені для таємного голосування з питань, що поставлені на голосування, у необхідній кількості виготовляються під контролем тимчасової лічильної комісії за встановленою нею формою. У бюлетені для таємного голосування зазначається мета виборів.


9. В бюлетень для таємного голосування вносяться всі кандидатури, схвалені радою або запропоновані головою ради. Цей список  в порядку поступлення кандидатур передається тимчасовій лічильній комісії головуючим на засіданні ради.


10. Час, місце і порядок проведення голосування визначається тимчасовою лічильною комісією, про що вона повідомляє депутатів. Тимчасова лічильна комісія перед початком голосування перевіряє наявність кабін (приміщень) для таємного голосування, опломбовує скриньку для таємного голосування та забезпечує всі необхідні умови з метою дотримання таємниці голосування.


11. Кожному депутату тимчасовою лічильною комісією видається один бюлетень для таємного голосування після пред`явлення ним посвідчення та особистого підпису в реєстрі про отримання бюлетеня. Бюлетені видаються безпосередньо біля кабін (приміщень) для таємного голосування. Депутат заповнює бюлетень у кабіні для таємного голосування.


12. Голосування проводиться шляхом ставлення відмітки у квадраті навпроти кандидата, за якого голосує депутат. У бюлетені для таємного голосування депутат ставить позначку навпроти тільки однієї кандидатури. Бюлетень опускається в скриньку, яка повинна знаходитися біля кабіни (приміщення) для таємного голосування.


13. Після закінчення голосування тимчасова лічильна комісія відкриває скриньку для таємного голосування і здійснює підрахунок голосів. При підрахунку голосів і встановленні результатів виборів можуть бути присутні лише члени тимчасової лічильної комісії.


14. Недійсними вважаються бюлетені не встановленого зразка або ті, на яких не зроблено жодної відмітки, або зроблено більше однієї відмітки. Додатково вписані у бюлетені прізвища при підрахунку не враховуються.


15. Якщо після голосування тимчасова лічильна комісія встановить, що виявлені порушення суттєво вплинули на результати голосування, результати цього голосування анулюються.


16. Кандидат вважається обраним, якщо в результаті таємного голосування він отримав більшість голосів депутатів від загального складу ради.


17. Якщо жоден кандидат не отримає при першому голосуванні більшості голосів від загального складу ради, проводиться повторне голосування щодо двох кандидатур, які отримали найбільшу кількість голосів при першому голосуванні, не враховуючи тих кандидатів, які після першого голосування зняли свої кандидатури або щодо двох кандидатур, які були внесені в бюлетені при першому голосуванні.


18. Якщо в результаті зняття кандидатами своїх кандидатур залишається один кандидат, щодо нього проводиться повторне голосування.


19. У разі, якщо жоден кандидат і після повторного голосування не отримає більшості голосів від загального складу ради, проводяться повторні вибори.


20. Про результати таємного голосування тимчасова лічильна комісія складає протокол, який підписують усі члени лічильної комісії. У разі незгоди будь-кого з членів тимчасової лічильної комісії з протоколом, він викладає свою окрему думку, яка додається до протоколу і оголошується на пленарному засіданні.


21. Голова тимчасової лічильної комісії інформує раду про результати таємного голосування. Радою затверджується протокол результатів таємного голосування.


22. У разі виявлення тимчасовою лічильною комісією порушень порядку голосування, про виявлені порушення тимчасова лічильна комісія доповідає раді, яка приймає рішення щодо розслідування факту порушення і наслідків голосування (рішення про затвердження підсумків голосування або про переголосування чи проведення нових виборів).


23. При відкритому голосуванні підрахунок голосів може проводитися пофракційно. При розгляді певного питання порядку денного на вимогу голови або уповноваженого фракції (групи) головуючий повинен поставити дане питання на голосування  із наступним внесенням змін до кількісного складу комісії згідно ст. 23 цього Регламенту. Результати голосування фіксуються у протоколі сесії по кожній фракції (групі) окремо та підсумовуються. По результатах розгляду конкретного питання комісія повертається до роботи у попередньому складі. Зміна складу комісії є процедурним питанням.Стаття 68


Рада не може приймати рішення, які суперечать Конституції України, чинним законам України, ратифікованим міжнародним договорам чи угодам, та цьому Регламенту.


Стаття 69


Рада може відмінити своє рішення з дотриманням процедури, встановленої цим Регламентом у випадку, коли за це проголосували більше половини від загального складу ради.Стаття 70


Рішення ради нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх  офіційного оприлюднення в місцевих ЗМІ, якщо радою не встановлено більш пізній строк введення цих рішень у дію.Стаття 71


1. Тексти прийнятих радою рішень оформляються виконавчим апаратом ради невідкладно, але не пізніше 3-х робочих днів подаються на підпис головуючому на пленарному засіданні.


2. Рішення оприлюднюються на офіційному сайті районної ради невідкладно, але не пізніше 5-ти робочих днів від дня їх прийняття.Стаття 72


1. Підписане рішення є оригіналом і зберігається у виконавчому апараті ради. Всі інші примірники є копіями.


2. В разі виявлення невідповідності оприлюдненого тексту оригіналу рішення, іншого акту ради, виправлення проводиться негайно.Глава 2.11. Порядок розгляду питань, пов`язаних з прийняттям районного бюджету та контролю за його виконанням.Стаття 73


    Формування проекту районного бюджету на основі Бюджетного кодексу України та Закону України «Про державний бюджет» є обов`язком фінансового управління Сокальської районної державної адміністрації та здійснюється у співпраці з постійною комісією районної ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку і інвестицій.Стаття 74


1. Проект районного бюджету Сокальського району подається   Сокальською районною державною адміністрацією  разом з проектом рішення про районний бюджет  до районної ради.


2. Проект районного бюджету повинен бути поданий до районної ради не пізніше 10 грудня року, що передує плановому.


Стаття 75


1. При надходженні проекту районного бюджету до районної ради апарат районної ради надає їм можливість ознайомитися з цим проектом та надсилає електронну версію, про що інформуються депутати .


2. Засідання постійних комісій районної ради з питання розгляду проекту рішення про районний бюджет відбуваються за участю начальника фінансового управління чи делегованої ним особи - працівника фінансового управління та відповідального працівника Сокальської районної державної адміністрації.Стаття 76


1. Постійні комісії районної ради на своїх засіданнях призначають уповноважених представників для участі у роботі постійної комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку і інвестицій та не пізніше наступного дня після засідання передають свої обґрунтовані поправки та пропозиції до проекту бюджету у постійну комісію районної ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку і інвестицій разом з викладеною окремою думкою членів комісії та окремих депутатів, а також копію протоколу засідання комісії.


2. Пропозиції (поправки) до проекту рішення про районний бюджет окремого депутата, а також депутатських фракцій та груп підлягають розгляду на засіданні постійної комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку і інвестицій, якщо вони подані в комісію через апарат районної ради не пізніше триденного терміну з моменту надсилання депутату проекту рішення відповідно до пункту 1 статті 75 цієї глави Регламенту.


3. Поправки до проекту районного бюджету, які пропонуються постійними комісіями районної ради, депутатськими фракціями чи групами, окремими депутатами, мають бути лише такого змісту:


- скоротити статтю доходів (видатків);


- збільшити --------- // --------;


- виключити --------// --------;


- додати нову -------- // --------.


До кожної пропозиції (поправки) має бути подане відповідне обґрунтування. В разі відсутності такого обґрунтування поправка постійною коміс

 
« До реєстру документів30.01.2017
 ПРОТОКОЛ № 17 засідання постійної комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій від 30 січня 2017р.  »»

30.01.2017
 ВИСНОВОК постійної комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій від 30.01.2017року  »»

27.01.2017
 ПРОТОКОЛ № 11 засідання постійної комісії з питань промисловості, інфраструктури, комунального майна та підприємництва від «26» січня 2017 р.  »»

27.01.2017
 ВИСНОВОК постійної комісії з питань промисловості, інфраструктури, комунального майна та підприємництва 26 січня 2017 р.  »»

25.01.2017
 ПРОТОКОЛ № 8 засідання постійної комісії з питань освіти, культури, туризму і духовного розвитку від «23» січня 2017р.  »»

25.01.2017
 ВИСНОВКИ постійної комісії з питань освіти, культури, туризму і духовного розвитку від «23» січня 2017р.  »»

25.01.2017
 ПРОТОКОЛ № 12 засідання постійної комісії з питань охорони здоров’я, молодіжної політики, спорту та соціального захисту населення від «24» січня 2017р.  »»

25.01.2017
 24 січня 2017 р. ВИСНОВОК постійної комісії з питань охорони здоров’я, молодіжної політики, спорту та соціального захисту населення  »»

19.01.2017
 Графік проведення засідань постійних депутатських комісій, президії та сесії Сокальської районної ради. XVІ сесія VІІ скликання  »»

19.01.2017
 Графік прийому громадян керівництвом Львівської обласної ради у 2017 році  »»

17.01.2017
 Про скликання чергової XVІ сесії VIІ скликання Сокальської районної ради  »»

17.01.2017
 Про проведення земельних торгів  »»