Комунальне майно :: Відділ управління комунальним майном

28.02.2013

Сокальська районна рада

Львівської області

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

29.03.2011р. № 20-К

Про затвердження Положення

про відділ управління комунальним

майном Сокальської районної ради

Львівської області

На виконання рішення Сокальської районної ради від 03 березня 2011 року № 55 «Про внесення змін до рішення Сокальської районної ради від 14. 05. 1999 року № 25 «Про утворення органу управління і приватизації комунального майна районної ради»», керуючись ст. 55 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні” :

1. Затвердити Положення про відділ управління комунальним майном Сокальської районної ради Львівської області ( додається).

2. Начальнику відділу управління комунальним майном Сокальської районної ради Львівської області Кравчуку Тарасу Григоровичу розробити на основі Положення про відділ управління комунальним майном Сокальської районної ради та подати на затвердження голові районної ради посадові інструкції посадових осіб (спеціалістів) відділу управління комунальним майном Сокальської районної ради Львівської області.

Голова районної ради Ігор Дацюк

П О Л О Ж Е Н Н Я

про відділ управління комунальним майном Сокальської районної ради

 

І. Загальні положення

1. Відділ управління комунальним майном Сокальської районної ради Львівської області (надалі – відділ) – є структурним підрозділом (органом ) Сокальської районної ради, який здійснює повноваження, щодо забезпечення державної та регіональної політики у сфері приватизації та управління комунальним майном, раціонального використання землі, що належить до спільної власності територіальних громад міст, сіл та селища Сокальського району, їй підпорядкованим і підзвітним.

2. Місце знаходження Відділу управління комунальним майном Сокальської районної ради Львівської області : 80000, вул.Шептицького, 26, м. Сокаль, Львівської області.

3. Відділ управління комунальним майном у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, постановами Верховної Ради України, Указами і розпорядженнями Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, рішеннями районної ради, рішеннями місцевих рад району, розпорядженнями голови районної ради, а також цим Положенням.

ІІ. Основні завдання та функції

1. Основним завданням відділу є реалізація повноважень районної ради у сфері управління майном, що належить до спільної власності територіальних громад міст, сіл та селища Сокальського району, реалізація державної та регіональної політики у сфері управління цим майном.

2. Відділ управління комунальним майном відповідно до покладених на нього завдань:

2.1. здійснює облік та забезпечує державну реєстрацію майна, що перебуває у спільній власності територіальних громад  району та організовує проведення його технічної інвентаризації;

2.2. здійснює облік та забезпечує державну реєстрацію земельних ділянок закріплених для обслуговування майна, що перебуває у спільній власності територіальних громад  району;

2.3. здійснює облік комунальних підприємств, установ та закладів заснованих на основі майна, що перебуває у спільній власності територіальних громад  району;

2.4. здійснює облік майна, що перебуває у спільній власності територіальних громад  району, яке передано в оренду чи концесію;

2.5. здійснює надані районною радою в установленому порядку повноваження з управління майном підприємств, установ, закладів , заснованих на спільній власності територіальних громад  району, зокрема:

-          готує пропозиції на розгляд районної ради про створення, реорганізацію та ліквідацію комунальних підприємств, установ та закладів заснованих на спільній власності територіальних громад  району;

-          представляє на затвердження сесії районної ради статути (положення) підприємств, установ та закладів, контролює їх дотримання та приймає рішення у разі їх порушення;

-       попередньо розглядає звіти керівників комунальних підприємств з питань діяльності підприємств, аналізує їх , подає інформацію і вносить відповідні пропозиції районній раді;

-          відповідно до Закону України “Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності” вносить пропозиції власникам майна щодо передачі (відчуження) у спільну власність територіальних громад  району належного їм майна, а також розглядає питання про передачу майна, що перебуває у спільній власності територіальних громад району, іншим власникам, готує пропозиції з цих питань на розгляд районної ради;

-     готує пропозиції щодо   утворення та складу комісії з питань передачі об’єктів, що є спільною власністю територіальних громад району, та призначення їх голів, визначає порядок її роботи та подає документи з приймання-передачі на затвердження;

-        виступає організатором конкурсів (аукціонів) з продажу та оренди майна та концесійних конкурсів;

3. Виступає за дорученням районної ради, голови районної ради орендодавцем цілісних майнових комплексів підприємств, їх структурних підрозділів і нерухомого майна (будівель, споруд, приміщень), що перебуває у спільній власності територіальних громад району.

4. Розробляє проекти нормативно-правових, регулятивних документів, щодо приватизації, оренди, концесії, ефективного та раціонального використання майна спільної комунальної власності, готує на розгляд районної ради пропозиції щодо удосконалення рішень районної ради, що регулюють майнові відносини;

5. Аналізує розрахунки користувачів майном спільної власності територіальних громад району та економічні обґрунтування заходів по реконструкції, технічному переоснащенню, модернізації та капітальному ремонту основних фондів і вносить районній раді узгоджені пропозиції щодо їх фінансування;

6. Розробляє програми приватизації майна спільної власності територіальних громад району, які вносяться на розгляд сесії районної ради;

7. Здійснює методичне керівництво з питань управління майном спільної власності територіальних громад району, забезпечує зв’язки з органами місцевого самоврядування району, сільськими, селищною, міськими радами, надає їм правову, методичну та іншу консультативну допомогу з питань управління та приватизації комунального майна ;

8. Надає правову, методичну та іншу консультативну допомогу з питань управління комунальним майном депутатам, постійним комісіям та посадовим особам Сокальської районної ради ;

9. Приймає участь у судових засіданнях, щодо спорів повязаних з майном, що належить до спільної власності територіальних громад міст, сіл та селища Сокальського району;

10. Проводить щорічну інвентаризацію майна, що належить до спільної власності територіальних громад міст, сіл та селища Сокальського району, подає перелік майна на затвердження районної ради;

11. Відповідно до рішень районної, сільських, селищної та міських рад здійснює приватизацію, відчуження та продаж обєктів права комунальної власності;

12. Подає на розгляд та затвердження районної ради програму приватизації; публікує інформацію з питань приватизації; приймає, реєструє та розглядає заяви на приватизацію; приймає рішення з питань приватизації; здійснює повноваження від імені власника майна, що приватизується; створює комісії з приватизації об’єктів приватизації, затверджує склад цих комісій; організовує проведення інвентаризації обєктів приватизації; виступає замовником оцінки майна об’єктів, що приватизуються (відчужуються), укладає договори оцінки та затверджує звіти; укладає договори купівлі-продажу та контролює їх виконання; забезпечує контроль за надходженням коштів від приватизації; періодично звітується перед радою про хід приватизації майна, надходження коштів від приватизації та їх використання; здійснює інші повноваження органу приватизації;

13. Приймає участь у підготовці матеріалів на розгляд сесії, комісій та президії районної ради, підготовці розпоряджень голови районної ради з майнових питань та питань використання земель спільної власності територіальних громад району;

14. Здійснює контроль за ефективністю використання та збереженням об’єктів та майна, що належить до спільної власності територіальних громад міст, сіл та селища Сокальського району, закріпленого за підприємствами, установами та закладами, заслуховує звіти їх керівників з даних питань, подає інформацію і вносить відповідні пропозиції районній раді;

15. Здійснює контроль за своєчасністю та повнотою надходжень орендної та концесійної плати; подає на розгляд ради пропозиції щодо надання пільг з орендної плати;

14. Забезпечує зв’язки з органами управління майном територіальних громад області та інших районів, Регіональним відділенням Фонду державного майна України у Львівській області, іншими державними та комунальними органами щодо майнових питань;

15. Від імені районної ради укладає договори передачі в господарське відання та договори передачі в оперативне управління майна, що належить до спільної власності територіальних громад міст, сіл та селища Сокальського району, готує на розгляд районної ради проекти рішень щодо такої передачі;

16. Здійснює за дорученням районної ради, голови районної ради інші повноваження, пов’язані з управлінням майном спільної власності територіальних громад району;

17. Вирішує інші питання, віднесені законодавством до його компетенції.

ІІІ. Права відділу

1. Отримувати в установленому порядку від підприємств, установ, закладів, що належать до спільної комунальної власності територіальних громад району, підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій району інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

2. Залучати спеціалістів підприємств, установ, організацій та об’єднань громадян (за погодженням з їхніми керівниками) до розгляду питань, що належать до його компетенції;

3. Ініціювати скликання керівництвом районної ради в установленому порядку та проводити за власною ініціативою наради з питань, що належать до його компетенції;

4. Видавати та затверджувати в межах своєї компетенції документи (накази, розпорядження, листи і таке інше);

5. Проводити інвентаризацію майна, що перебуває у спільній власності територіальних громад  району, здійснювати перевірки з питань ефективності його використання та готувати в межах своєї компетенції приписи, обов’язкові для виконання керівниками комунальних підприємств, установ та закладів, що перебувають у спільній власності територіальних громад району, подавати відповідні довідки, доповідні записки; надавати рекомендації щодо усунення виявлених порушень та вносити пропозиції для вжиття відповідних заходів;

6. Укладати в межах своєї компетенції угоди, договори купівлі-продажу.

7. Виходити з пропозиціями щодо вдосконалення структури та повноважень відділу;

8. Вносити на розгляд районної ради пропозиції з питань, що відносяться до компетенції відділу;

9. Отримувати матеріальне та фінансове забезпечення необхідне для забезпечення виконання завдань та функцій відділу у повному обсязі;

10. Розглядати звернення, заяви та скарги;

ІV. Структура та управління відділу

1. Відділ в процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з органами районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування та їх посадовими особами, а також підприємствами, організаціями та об’єднаннями громадян.

2. Відділ веде у встановленому порядку діловодство і архів, подає у відповідні інстанції звіти.

3. Відділ утворюється у складі начальника відділу та одного – двох працівників;

4. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою районної ради.

5. Начальник відділу здійснює керівництво відділом, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань, визначає ступінь відповідальності працівників відділу, розподіляє обов’язки між ними, видає у межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання, розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису витрат на утримання відділу, без довіреності діє від імені відділу та представляє відділ в усіх підприємствах, установах та організаціях;

6. Працівники відділу призначаються та звільняються з роботи головою районної ради за пропозицією начальника відділу;

7. Під час відсутності начальника відділу його повноваження покладаються на одного з працівників відділу за посадовою інструкцією або за розпорядженням начальника відділу;

8. Відділ утримується за рахунок коштів районного бюджету. Штатну чисельність, кошторис витрат на утримання відділу затверджує районна рада.

9. Оперативний контроль за діяльністю відділу здійснює голова районної ради.

10. Відділ може мати печатку із зображенням Державного герба України і своїм найменуванням, кутовий та інші штампи.

 

 
  

Комунальне майно :: Відділ управління комунальним майном

28.02.2013

________________________СОКАЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА___________________

ЗАТВЕРДЖУЮ:_____________

Голова районної ради І. Дацюк

“31 ” березня_2011 р.

П О С А Д О В А І Н С Т Р У К Ц І Я

начальника відділу управління комунальним майном Сокальської районної ради

Кравчук Тарас Григорович

№ 16-к  від 24. 03. 2011 р.

Кого заміщає (у випадку відпустки або інших причин)

Ким заміщається (у випадку відпустки або інших причин) - Головним спеціалістом відділу управління комунальним майном

І. Загальні положення :

Начальник відділу управління комунальним майном Сокальської районної ради призначається і звільняється з посади головою районної ради у відповідності з вимогами Закону України „Про службу в органах місцевого самоврядування”, іншими нормативними актами, що стосуються посадових осіб місцевого самоврядування;

- підпорядковується безпосередньо голові районної ради.

- повинен знати зміст і вміти правильно застосовувати в ході реалізації своїх повноважень положення Конституції України, Законів України „Про боротьбу з корупцією”, „Про службу в органах місцевого самоврядування”, „Про місцеве самоврядування в Україні”, Інструкції з діловодства, Регламенту сесійних засідань районної ради, Положення про відділ управління комунальним майном Сокальської районної ради.

 

ІІ. Завдання, обов`язки та повноваження:

Здійснює керівництво діяльністю відділу, розподіляє обов`язки між працівниками, очолює та контролює їх роботу. Забезпечує виконання покладених на відділ завдань. Визначає ступінь відповідальності працівників відділу. У межах своєї компетенції видає накази, організовує підготовку проектів рішень ради, проектів розпоряджень голови ради, контролює їх виконання. Вносить голові ради пропозиції щодо структури та штатного розпису відділу. Розробляє та подає на затвердження посадові інструкції працівників відділу. Визначає потреби і пріоритетні напрями підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації відповідних працівників відділу. Керує розробкою проектів комплексних регіональних, місцевих програм (розділів програм), аналітичних матеріалів, балансових розрахунків, планових показників, комплексів заходів, пропозицій, прогнозів розвитку сфери управління комунальним майном, тощо. Здійснює організаційну роботу, спрямовану на реалізацію завдань у відповідній сфері управління комунальним майном спільної власності сіл, селища, міст Сокальського району. Забезпечує виконання у встановленому законодавством порядку повноважень відділу. У процесі виконання завдань, покладених на відділ, забезпечує співробітництво з іншими органами місцевого самоврядування, органами державної влади, представницькими органами, а також з підприємствами, установами, організаціями, об`єднаннями громадян. Подає в межах своїх повноважень пропозиції щодо призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників відділу, своєчасного заміщення вакансій, заохочення та накладання стягнень. Готує проекти розпоряджень, рішень та інших документів районної ради з питань управління майном спільної власності територіальних громад сіл, селища та міст району. Розробляє проекти нормативно-правових актів, що стосуються управління майном, яке є спільною власністю територіальних громад сіл, селища, міст району. Надає консультації депутатам районної ради, працівникам виконавчого апарату районної ради, сільським, селищному, міським головам з питань управління майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ і міст району, земельних відносин, вирішення яких віднесене до компетенції відділу. Представляє районну раду в органах виконавчої влади і місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях з питань віднесених до компетенції відділу, забезпечує взаємодію відділу з ними у вирішенні питань, що належать до компетенції відділу. Здійснює контроль за веденням обліку, ефективністю використання і збереження закріпленого за підприємствами, установами та організаціями майна, що належить до спільної комунальної власності територіальних громад сіл, селища, міст району. Розглядає та подає на затвердження статути комунальних підприємств, установ та закладів. Розглядає клопотання та готує висновки щодо відчуження та приватизації майна, оренди нерухомого майна , що перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селища, міст району. Представляє без довіреності відділ управління комунальним майном Сокальської районної ради та Сокальську районну раду з питань приватизації та відчуження майна. Забезпечує контроль за дотриманням умов договорів оренди підприємств (установ, організацій) спільної власності територіальних громад району, готує пропозиції на розгляд голові районної ради щодо рішень у зв’язку з допущеними порушеннями. Бере участь у підготовці матеріалів на розгляд сесій, президії районної ради, у проведенні семінарів, нарад з керівниками та працівниками рад усіх рівнів. Забезпечує роботу з ведення діловодства в відділі. Контролює стан трудової та виконавської дисципліни в відділі. Інформує голову ради та районну раду про стан виконання повноважень, покладених на відділ. У межах наданих повноважень організовує ділове листування з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями з питань, що належать до його компетенції. Здійснює особистий прийом громадян з питань, що стосуються діяльності відділу та вживає заходів щодо своєчасного розгляду їх пропозицій, заяв, скарг.

ІІІ. Має право. За дорученням керівництва ради представляти районну раду в інших управлінських структурах з питань, що належать до його компетенції. Представляти відділ на засіданнях, колегіях, нарадах, інших зборах, які проводяться керівництвом районної ради. В межах своїх повноважень представляти відділ та виступати від його імені без доручення. Представляти без довіреності відділ управління комунальним майном Сокальської районної ради та Сокальську районну раду з питань приватизації та відчуження майна. В межах своїх повноважень та на виконання завдань відділу, видавати накази, розпорядження, організовувати та контролювати їх виконання. Одержувати в установленому порядку від органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підвідомчих підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на відділ, завдань. Проводити перевірки, інспекції та контроль підвідомчих підприємств, установ та організацій з питань, що належать до компетенції відділу. Залучати фахівців органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до компетенції відділу. Скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції відділу. Вимагати якісного та у повному обсязі виконання працівниками відділу посадових обов`язків. Вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо вдосконалення роботи відділу та служби в органах місцевого самоврядування.

ІV. Відповідальність.

Несе відповідальність згідно з чинним законодавством за невиконання чи неналежне виконання посадових обов’язків, , що передбачені цією посадовою інструкцією, в межах, визначених чинним законодавством України про працю; перевищення своїх повноважень, порушення етики державного службовця та норм, передбачених Законами України „Про службу в органах місцевого самоврядування”, „Про боротьбу з корупцією”, обмежень, пов’язаних з проходженням служби в органах місцевого самоврядування, а також за вчинок, який порочить його як посадову особу місцевого самоврядування або дискредитує відділ чи районну раду; за правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України; за завдання матеріальної шкоди — в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.

V. Повинен знати. Конституцію України; закони України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про службу в органах місцевого самоврядування", "Про державну службу", "Про засади запобігання та протидії корупції" та інші закони України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування; укази і розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, інші підзаконні нормативно-правові акти, що стосуються розвитку відповідних сфер управління; практику застосування чинного законодавства з питань, що належать до його компетенції; засади зовнішньоекономічної політики України, основи регіонального управління, економіки та управління персоналом; основи права, політології та ринку праці; форми та методи роботи із засобами масової інформації; інструкцію з діловодства у відповідному органі місцевого самоврядування; основи психології, економіки, фінансів; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила ділового етикету; правила охорони праці та протипожежної безпеки; основні програми роботи на комп`ютері; державну мову.

VІ. Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.

Стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування та державній службі не менше 3 років або стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах управління не менше 5 років.

Післядипломна освіта у галузі знань "Державне управління".
  

Комунальне майно :: Відділ управління комунальним майном

28.02.2013

_____________________СОКАЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА___________________

ЗАТВЕРДЖУЮ:_____________

Голова районної ради І. Дацюк

“_1 ” квітня_2011 р.

П О С А Д О В А І Н С Т Р У К Ц І Я

Головного спеціаліста відділу управління комунальним майном

Саламанчук Олег Михайлович

№ 19-к від 29.03.2011р.

Кого заміщає (у випадку відпустки або інших причин)-Начальника відділу управління комунальним майном

Ким заміщається (у випадку відпустки або інших причин)- Спеціалістом ІІ категорії відділу управління комунальним майном

1.Загальні положеня:

1.1. Призначення на посаду головного спеціаліста відділу управління комунальним майном та звільнення з неї здійснюється головою районної ради за поданням начальника відділу управління комунальним майном у відповідності з вимогами Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», іншими нормативними актами, що стосуються посадових осіб місцевого самоврядування з дотриманням вимог Кодексу законів про працю України.

1.2. Головний спеціаліст відділу управління комунальним майном підпорядковується безпосередньо начальнику відділу управління комунальним майном, а також голові районної ради, заступнику голови районної ради, керуючому справами районної ради в межах їхньої компетенції

2. Посадові обов’язки і завдання головного спеціаліста відділу управління комунальним майном :

2.1. Здійснює координацію та методичне керівництво у сфері обліку та оренди майна. Організовує та забезпечує контроль, аналіз та оцінку стану справ на відповідному напрямі діяльності.

2.2. Здійснює облік та забезпечує проведення заходів з державної реєстрації майна, що перебуває у спільній власності територіальних громад  району та проведення його технічної інвентаризації;

2.3. Здійснює облік та забезпечує проведення заходів з державної реєстрації земельних ділянок, закріплених для обслуговування майна, що перебуває у спільній власності територіальних громад  району;

2.4. Здійснює облік комунальних підприємств, установ та закладів, заснованих на основі майна, що перебуває у спільній власності територіальних громад  району;

2.5. Здійснює облік майна, що перебуває у спільній власності територіальних громад  району, яке передано в оренду чи концесію, а також майна, що не використовується;

2.6. Здійснює контроль у сфері оренди та за ефективністю використанням майна спільної комунальної власності територіальних громад району.

2.7.Готує та внесить пропозицій керівництву для прийняття розпоряджень та рішень по покращенню обліку та ефективному використанні комунального майна.

2.8. Аналізує розрахунки користувачів майном спільної власності територіальних громад району та економічні обґрунтування заходів по реконструкції, технічному переоснащенню, модернізації та капітальному ремонту основних фондів і вносить районній раді узгоджені пропозиції щодо їх фінансування;

2.9. Здійснює методичне керівництво з питань управління майном спільної власності територіальних громад району, забезпечує зв’язки з органами місцевого самоврядування району, сільськими, селищною, міськими радами, надає їм правову, методичну та іншу консультативну допомогу з питань управління та приватизації комунального майна ;

2.10. Надає правову, методичну та іншу консультативну допомогу з питань управління комунальним майном депутатам, постійним комісіям та посадовим особам Сокальської районної ради ;

2.11. Забезпечує проведення заходів щорічної інвентаризації майна, що належить до спільної власності територіальних громад міст, сіл та селища Сокальського району, подає перелік майна на затвердження районної ради;

2.12. Розробляє поточні та бере участь у підготовці перспективних планів роботи підрозділу, надає необхідну методичну допомогу співробітникам у виконанні завдань та доручень

2.13. . Узагальнює у межах наданої компетенції практику застосування законодавства та хід реалізації державної політики у відповідній сфері управління. Веде розробку пропозицій, комплексів заходів, які стосуються відповідного напряму роботи, контролює організацію їх виконання.

2.14. Бере участь в організації та проведенні нарад, семінарів, конференцій з відповідних питань

2.15. Приймає участь у підготовці матеріалів на розгляд сесії, комісій та президії районної ради, підготовці розпоряджень голови районної ради з майнових питань та питань використання земель спільної власності територіальних громад району;

2.16. Готує проекти нових програм та заявки на участь у міжнародних та всеукраїнських конкурсах проектів.

2.17. Бере участь у розробленні нормативних та організаційно-методичних документів. Проводить експертизу документів, що стосуються відповідного напряму роботи підрозділу. Готує інформацію про результати цієї роботи.

2.18. За дорученням керівництва розглядає листи та заяви з питань, що належать до його посадових обовязків.

2.19. Здійснює за дорученням районної ради, голови районної ради інші повноваження, пов’язані з управлінням майном спільної власності територіальних громад району;

2.20. Вирішує інші питання, віднесені законодавством до його компетенції.

2.21. Виконує інші доручення та розпорядження начальника відділу

3. Права головного спеціаліста відділу управління комунальним майном:

3.1. Отримувати у встановленому порядку від структурних підрозділів районної ради, органів місцевого самоврядування, органів державної влади, підприємств, установ, організацій інформацію та матеріали, необхідні для виконання посадових обов’язків.

3.2. Вносити пропозиції щодо вдосконалення діяльності відділу та районної ради.

3.3. Вносити пропозиції голові районної ради, начальнику відділу в межах своїх повноважень .

3.4. Готувати та погоджувати проекти документів та підписувати їх у межах своєї компетенції.

3.5. Брати участь у нарадах, семінарах, навчаннях, підвищувати свій фаховий рівень.

3.6. Користуватись телефонним, комп’ютерним, факсовим зв’язком, ксероксом іншими засобами оргтехніки та автотранспортом.

3.7.Брати участь у контролі (перевірці) дотримання законодавства, підприємствами, установами та організаціями різних форм власності згідно з чиним законодавством.

3.8..Представляти інтереси підрозділу в інших органах влади з питань, що належать до його компетенції.

3.9. Вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи свого підрозділу.

4. Відповідальність головного спеціаліста відділу управління комунальним майном:

4.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов`язків, що передбачені цією посадовою інструкцією, в межах, визначених чинним законодавством України про працю.

4.2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, — в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.

4.3. За завдання матеріальної шкоди — в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.

5. Головний спеціаліст відділу управління комунальним майном повинен знати:

Конституцію України; акти законодавства, нормативні документи, що стосуються державної служби, служби в органах місцевого самоврядування та сфери управління комунальним майном; Укази Президента України, постанови та розпорядження Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, органів влади вищого рівня, а також рішення районної ради, прийняті у межах її повноважень, що регулюють відносини у сфері управління майном спільної комунальної власності територіальних громад району ; практику застосування чинного законодавства; основи державного управління, економіки, фінансів та права; інструкцію з діловодства; правила ділового етикету; правила та норми охорони праці та протипожежного захисту; основні принципи роботи на комп`ютері та відповідні програмні засоби, державну мову.

6. Кваліфікаційні вимоги головного спеціаліста відділу управління комунальним майном

Вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Стаж роботи за фахом у державній службі чи службі в органах місцевого самоврядування на посаді провідного спеціаліста не менше 1 року або загальний стаж роботи у державній службі чи службі в органах місцевого самоврядування за фахом не менше 3 років, або стаж роботи за фахом в інших сферах економіки не менше 5 років.

Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією.

Начальник відділу управління комунальним майном Т. Кравчук
  

Комунальне майно :: Відділ управління комунальним майном

28.02.2013

________________________СОКАЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА___________________

ЗАТВЕРДЖУЮ:_____________

Голова районної ради

“_1 ” квітня_2011 р.

П О С А Д О В А І Н С Т Р У К Ц І Я

спеціаліста ІІ категорії відділу управління комунальним майном Сокальської районної ради

Монянчин Іван Васильович

№ 24 – К

від 16.05.2011 року

Кого заміщає (у випадку відпустки або інших причин)- Головного спеціаліста відділу управління комунальним майном

Ким заміщається (у випадку відпустки або інших причин)- Головним спеціалістом відділу управління комунальним майном

1.Загальні положення:

1.1. Призначення на посаду спеціаліста ІІ категорії відділу управління комунальним майном та звільнення з неї здійснюється головою районної ради за поданням начальника відділу управління комунальним майном у відповідності з вимогами Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», іншими нормативними актами, що стосуються посадових осіб місцевого самоврядування з дотриманням вимог Кодексу законів про працю України.

1.2. Спеціаліст ІІ категорії відділу управління комунальним майном підпорядковується безпосередньо начальнику відділу управління комунальним майном, а також голові районної ради, заступнику голови районної ради, керуючому справами районної ради в межах їхньої компетенції

2. Посадові обов’язки і завдання спеціаліста ІІ категорії відділу управління комунальним майном :

2.1.  Готує пропозиції та висновки щодо створення, реорганізації та ліквідації комунальних підприємств, установ та закладів заснованих на спільній власності територіальних громад  району;

2.2. Готує пропозиції та пропонує для затвердження на сесії районної ради статути (положення) підприємств, установ та закладів заснованих на основі спільної комунальної власності територіальних громад району, контролює їх дотримання та подає пропозиції, щодо прийняття мір впливу у разі їх порушення;

2.3.  Розглядає звіти керівників комунальних підприємств з питань діяльності підприємств, аналізує їх , подає інформацію і вносить відповідні пропозиції на розгляд районної ради;

2.4. Бере участь у перевірках підвідомчих комунальних підприємств, установ, організацій з питань напряму діяльності відділу і наданих йому повноважень.

2.5. Готує пропозиції по відчуженню комунального майна.

2.6 Готує проекти програм приватизації комунального майна спільної комунальної власності району та комунального майна, що є комунальною власністю громад в особі місцевих органів самоврядування (міст, селища, сіл) відповідно делегованих повноважень.

2.7. Забезпечує здійснення заходів на виконання затвердженої програми приватизації комунального майна, а саме : публікація інформації з питань приватизації; прийом і реєстрація заяв претендентів на приватизацію майна; підготовка матеріалів для конкурсної комісії по приватизації комунального майна; контроль за поступленням коштів від приватизації; підготовка статистичної звітності та інформації.

2.8. Слідкує за змінами законодавства у сфері управління майном, інформує про ці зміни працівників відділу.

2.9. Бере участь у підготовці, реалізації а також у розробці проектів нормативних та інструктивно-методичних документів. Розробляє нормативно-правові, регулятивні документи, щодо приватизації, оренди, концесії, ефективного та раціонального використання майна спільної комунальної власності, готує на розгляд районної ради пропозиції, щодо удосконалення рішень районної ради, що регулюють майнові відносини.

2.10. Готує матеріали для аналізу стану справ у сфері управління майном. Готує та вносить пропозицій керівництву для прийняття розпоряджень та рішень по ефективному використанні комунального майна.

2.11. Контролює у відділі терміни виконання актів законодавства, наказів, інструкцій, інших вказівок , доручень директивних органів, листів.

2.12. Надає правову, методичну та іншу консультативну допомогу з питань управління комунальним майном депутатам, постійним комісіям та посадовим особам Сокальської районної ради, органам місцевого самоврядування району;

2.13. Розглядає, а у разі необхідності перевіряє заяви та скарги громадян у межах наданих йому повноважень.

2.14. Приймає участь у проведенні щорічної інвентаризації майна, що належить до спільної власності територіальних громад міст, сіл та селища Сокальського району;

2.15. Приймає участь у підготовці матеріалів на розгляд сесії, комісій та президії районної ради, підготовці розпоряджень голови районної ради з майнових питань та питань використання земель спільної власності територіальних громад району;

2.16. Забезпечує виконання доручень керівництва, що стосуються його компетенції. Готує відповідні аналітичні огляди, здійснює комп`ютерний набір матеріалів Координує свою роботу з головним спеціалістом при вирішенні окремих завдань. Здійснює за дорученням районної ради, голови районної ради інші повноваження, пов’язані з питаннями управління комунальним майном, що належить до спільної власності територіальних громад району;

2.14. Веде діловодство в відділі, забезпечує підготовку, оформлення та передачу документів в архів.

2.15. Вирішує інші питання, віднесені законодавством до його компетенції.

2.16. Виконує інші доручення та розпорядження начальника відділу

3.Права спеціаліста ІІ категорії відділу управління комунальним майном:

3.1. Отримувати у встановленому порядку від структурних підрозділів районної ради, органів місцевого самоврядування, органів державної влади, підприємств, установ, організацій інформацію та матеріали, необхідні для виконання посадових обов’язків. Використовувати отримані у встановленому порядку від органів, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, громадських об`єднань статистичні та оперативні дані, звіти та довідкові матеріали з питань, що належать до сфери діяльності відділу, необхідні для виконання посадових обов`язків.

3.2. За дорученням здійснювати перевірку виконання підвідомчими підприємствами, установами, організаціями постанов, розпоряджень, наказів та рішень.

3.3. Вносити пропозиції голові районної ради, начальнику відділу в межах своїх повноважень, щодо вдосконалення діяльності відділу та районної ради .

3.4. Готувати та погоджувати проекти документів та підписувати їх у межах своєї компетенції.

3.5. Брати участь у нарадах, семінарах, навчаннях, підвищувати свій фаховий рівень.

3.6. Користуватись телефонним, комп’ютерним, факсовим зв’язком, ксероксом іншими засобами оргтехніки та автотранспортом.

4.Відповідальність спеціаліста ІІ категорії відділу управління комунальним майном:

4.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов`язків, що передбачені цією посадовою інструкцією, в межах, визначених чинним законодавством України про працю.

4.2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, — в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.

4.3. За завдання матеріальної шкоди — в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.

5.Спеціаліст ІІ категорії відділу управління комунальним майном повинен знати:

Конституцію України; закони України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про службу в органах місцевого самоврядування", "Про державну службу", "Про засади запобігання та протидії корупції", інші закони України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування; укази та розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, інші підзаконні нормативно-правові акти, рішення районної ради, прийняті у межах її повноважень, що регулюють відносини у сфері управління майном спільної комунальної власності територіальних громад району; інструкцію з діловодства у відповідному органі місцевого самоврядування; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила ділового етикету; правила охорони праці та протипожежної безпеки; основні програми роботи на комп`ютері; державну мову.

6.Кваліфікаційні вимоги спеціаліста ІІ категорії відділу управління комунальним майном

Базова вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра. Без вимог до стажу роботи.

Начальник відділу управління комунальним майном Т. Кравчук
30.01.2017
 ПРОТОКОЛ № 17 засідання постійної комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій від 30 січня 2017р.  »»

30.01.2017
 ВИСНОВОК постійної комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій від 30.01.2017року  »»

27.01.2017
 ПРОТОКОЛ № 11 засідання постійної комісії з питань промисловості, інфраструктури, комунального майна та підприємництва від «26» січня 2017 р.  »»

27.01.2017
 ВИСНОВОК постійної комісії з питань промисловості, інфраструктури, комунального майна та підприємництва 26 січня 2017 р.  »»

25.01.2017
 ПРОТОКОЛ № 8 засідання постійної комісії з питань освіти, культури, туризму і духовного розвитку від «23» січня 2017р.  »»

25.01.2017
 ВИСНОВКИ постійної комісії з питань освіти, культури, туризму і духовного розвитку від «23» січня 2017р.  »»

25.01.2017
 ПРОТОКОЛ № 12 засідання постійної комісії з питань охорони здоров’я, молодіжної політики, спорту та соціального захисту населення від «24» січня 2017р.  »»

25.01.2017
 24 січня 2017 р. ВИСНОВОК постійної комісії з питань охорони здоров’я, молодіжної політики, спорту та соціального захисту населення  »»

19.01.2017
 Графік проведення засідань постійних депутатських комісій, президії та сесії Сокальської районної ради. XVІ сесія VІІ скликання  »»

19.01.2017
 Графік прийому громадян керівництвом Львівської обласної ради у 2017 році  »»

17.01.2017
 Про скликання чергової XVІ сесії VIІ скликання Сокальської районної ради  »»

17.01.2017
 Про проведення земельних торгів  »»