Сокальська районна рада : документи ::
ДОКУМЕНТИ

 

         
 

 


СОКАЛЬСЬКА  РАЙОННА  РАДА


ЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ


  І сесія _VІІ_ скликання


Р І Ш Е Н Н Я №12


26 листопада 2015 року                                                             м.Сокаль    
Про затвердження Положення


про президію Сокальської районної ради


Львівської області    Керуючись пунктом 3 частини першої статті 43 та статтею 57 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Сокальська районна рада Львівської області,-


 


ВИРІШИЛА:1.    Затвердити Положення про президію Сокальської районної ради Львівської області, що додається.2.     Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань євроінтеграції,  взаємодії з місцевими радами, децентралізації, регламенту,  депутатської етики, законності та взаємодії з ЗМІ.


    Голова районної ради                                             Микола ПаськоЗатверджено 


рішенням Сокальської районної ради Львівської області


від 26 листопада 2015 року №12


                                                                               Голова районної ради


                                                                               _______________ Микола ПаськоПОЛОЖЕННЯ


про президію Сокальської районної ради Львівської областіІ. Загальні засади


1.    Президія ради (далі – президія) є дорадчим органом ради для вироблення узгоджених пропозицій і рекомендацій з основних питань діяльності районної ради, координації роботи постійних комісій, розгляду питань поточної роботи ради в період між сесіями.


     2. Порядок діяльності президії районної ради визначається Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні", регламентом Сокальської районної ради та даним положенням.


    3. Президія утворюється сесією ради на весь строк повноважень ради і у своїй діяльності підзвітна раді. Пропозиції щодо персонального складу президії, положення про неї вносяться головою ради і затверджуються радою.


    4. До складу президії входять голова ради, його заступник, голови постійних комісій ради, уповноважені представники депутатських груп та фракцій. Очолює президію і головує на її засіданнях голова ради, а у разі його відсутності за його дорученням – заступник голови ради.


     5. Президія скликається в міру необхідності, але не рідше ніж раз в квартал, для підготовки чергових сесій районної ради, а також для вирішення інших важливих питань діяльності ради. Президія  здійснює свою роботу у формі засідань.


     6. Засідання президії є правомочним, якщо в ньому бере участь більша половина її складу. Рішення президії приймаються більшістю присутніх на засіданні відкритим голосуванням. При рівній кількості голосів, голос головуючого є переважаючим.


     7. Президія вирішує інші окремі повноваження, делеговані їй радою. Прийняття президією ради рішень з питань, що потребують попереднього розгляду постійними комісіями не допускається.


     8. За згодою більшості членів Президії депутати можуть брати участь у відкритих засіданнях Президії з  правом дорадчого голосу. На засіданнях Президії  (в тому числі і закритих), за згодою більшості членів Президії, мають право бути присутніми інші визна¬чені Президією  особи.     9. Президія не приймає рішень, обов’язкових для виконання. Рішення Президії  направляються органам та особам, яких вони стосу¬ються, а також надаються депутатам для ознайомлення за їх зверненням.


     10. Інформація про основні питання, розглянуті Президією, та прийняті нею рішення може надаватись засобам масової інформації.ІІ. Організація роботи президії


   1. Роботу президії організовує голова районної  ради.


   2. Засідання президії скликаються головою ради (у разі  відсутності останнього та за його дорученням – заступником голови ради).


   3. Члени президії беруть участь у засіданнях президії особисто. У випадку відсутності з поважних причин члена президії за його дорученням у засіданні президії має право участі та ухвального голосу уповноважений ним представник, про що інформується безпосередньо головуючий.


   4. Порядок денний засідання президії районної ради за пропозицією головуючого затверджується  на засіданні президії. Регламент роботи Президії встановлюється  рішенням Президії.


    5. У засіданнях президії  можуть брати участь з правом дорадчого голосу інші депутати районної ради, міські, селищний, сільські голови, голова, заступники голови, керівники структурних підрозділів районної державної адміністрації, районних організацій, установ, об’єднань громадян, а також автори проектів рішень. Рішення про право на участь в засіданні приймається президією.


   6. Особи, запрошені на засідання з окремих питань, можуть виступити в обговоренні, вносити пропозиції, робити зауваження по суті обговорення питання, давати необхідні довідки та пояснення. Після розгляду відповідного питання і прийняття рішення запрошені особи в подальшій роботі президії участі не беруть.


    7. Президія районної ради здійснює такі основні функції та повноваження:


    7.1. узгодження пропозицій і рекомендацій з питань, що виносяться на розгляд  ради, їх порядку денного, попередній розгляд матеріалів сесій, узгодження проектів рішень з найбільш важливих питань, що виносяться на розгляд ради;


   7.2. вироблення узгоджених позицій щодо перспективних і поточних питань діяльності ради та її органів, прийняття рішень щодо питань, які вимагають невідкладного вирішення з наступним затвердженням їх на сесії ради;


   7.3. погодження річного плану і перспективних напрямів роботи ради і подання їх на розгляд ради;


    7.4.  вжиття заходів щодо забезпечення присутності депутатів на сесіях;


    7.5. заслуховування повідомлення комісій про підготовлені ними висновки і рекомендації щодо питань порядку денного;


    7.6. розгляд пропозицій щодо кандидатур осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження районною радою;


   7.7. внесення пропозицій щодо забезпечення взаємодії районної ради з райдержадміністрацією, радами інших рівнів, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян;


     7.8. сприяння розвитку гласності роботи районної ради, організації вивчення громадської думки про роботу ради  та її органів;


     7.9. надання допомоги голові  у питаннях розгляду звернень фізичних та юридичних осіб;


     7.10. розгляд питань політичної і соціально-економічної проблематики району,  сприяння виробленню пропозицій та рекомендацій раді та голові ради.


     8. Засідання президії ради протоколюється. Ведення протоколу здійснює керуючий справами виконавчого апарату. Протокол підписується головуючим на засіданні президії.


    9. За підсумками розгляду питань президія приймає рішення, які носять рекомендаційний характер. Рішення  засідань президії підписуються головою ради, а в разі його відсутності – заступником голови ради.  Рекомендації президії враховуються при прийнятті рішень районної ради та головою ради у своїх розпорядженнях, скеровуються на адресу відповідних органів та організацій для  вирішення питань по суті.


     10. Організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності президії здійснює виконавчий апарат районної ради.  


 
« До реєстру документів30.01.2017
 ПРОТОКОЛ № 17 засідання постійної комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій від 30 січня 2017р.  »»

30.01.2017
 ВИСНОВОК постійної комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій від 30.01.2017року  »»

27.01.2017
 ПРОТОКОЛ № 11 засідання постійної комісії з питань промисловості, інфраструктури, комунального майна та підприємництва від «26» січня 2017 р.  »»

27.01.2017
 ВИСНОВОК постійної комісії з питань промисловості, інфраструктури, комунального майна та підприємництва 26 січня 2017 р.  »»

25.01.2017
 ПРОТОКОЛ № 8 засідання постійної комісії з питань освіти, культури, туризму і духовного розвитку від «23» січня 2017р.  »»

25.01.2017
 ВИСНОВКИ постійної комісії з питань освіти, культури, туризму і духовного розвитку від «23» січня 2017р.  »»

25.01.2017
 ПРОТОКОЛ № 12 засідання постійної комісії з питань охорони здоров’я, молодіжної політики, спорту та соціального захисту населення від «24» січня 2017р.  »»

25.01.2017
 24 січня 2017 р. ВИСНОВОК постійної комісії з питань охорони здоров’я, молодіжної політики, спорту та соціального захисту населення  »»

19.01.2017
 Графік проведення засідань постійних депутатських комісій, президії та сесії Сокальської районної ради. XVІ сесія VІІ скликання  »»

19.01.2017
 Графік прийому громадян керівництвом Львівської обласної ради у 2017 році  »»

17.01.2017
 Про скликання чергової XVІ сесії VIІ скликання Сокальської районної ради  »»

17.01.2017
 Про проведення земельних торгів  »»