:: 01.03.2013

  Комунальне майно :: Законодавство

  
01.03.2013

                              

                  ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

                            Н А К А З

 N 683 від 01.07.97                   Зареєстровано в Міністерстві
     м.Київ                           юстиції України
                                      29 серпня 1997 р.
                                      за N 362/2166
 

                 Про затвердження Порядку подання
                 та розгляду заяв на приватизацію

         { Із змінами, внесеними згідно з Наказами Фонду
                                        державного майна
           N 1625 ( z0528-98 ) від 17.08.98
           N 1698 ( z0568-00 ) від 15.08.2000
           N 2261 ( z1426-04 ) від 27.10.2004
           N  483 ( z1005-12 ) від 10.04.2012 }
 

     Відповідно до Закону  України  "Про  приватизацію  державного
майна" ( 2163-12 ) Н А К А З У Ю:

     1. Затвердити   Порядок   подання   та   розгляду   заяв   на
приватизацію, що додається.
     2. Скасувати  наказ  Фонду  державного   майна   України  від
26 серпня  1992  р.  N  345 ( v0345224-92 ) "Про  розмір  плати та
порядок подання і розгляду заяви на приватизацію".
     3. Контроль   за   виконанням   цього   наказу   покласти  на
в.о.заступника Голови Фонду С.Лєдомську.

 В.о.Голови Фонду                                        В.Лановий

                                             Затверджено
                                    наказом Фонду державного майна
                                    України   від   01.07.1997  р.
                                    N 683

                                      Зареєстровано в Міністерстві
                                      юстиції України
                                      29 серпня 1997 р.
                                      за N 362/2166

                             Порядок
             подання та розгляду заяв на приватизацію

                      1. Загальні положення

     1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до Закону України "Про
приватизацію державного майна" ( 2163-12 ).
     1.2. Порядок визначає процедуру подання та розгляду  заяв  на
приватизацію (далі - заява). Форма заяви додається.
     1.3. Цей  Порядок  не  поширюється  на  приватизацію об`єктів
групп  А,  Д,  а  також  групи  Ж,  які  підлягають   приватизації
способами, встановленими для об`єктів малої приватизації. {  Пункт
1.3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного  майна
N 1625 ( z0528-98 ) від 17.08.98 }

              2. Порядок подання та реєстрації заяви

     2.1.  Заява  на  приватизацію  подається до державних органів
приватизації, а саме:
     до Фонду державного  майна  України  або  його  регіонального
відділення, представництва.

     {  Абзац  третій  пункту глави 2 виключено на підставі Наказу
Фонду державного майна N 483 ( z1005-12 ) від 10.04.2012 }

     Заява подається заявником у відповідний орган приватизації за
місцезнаходженням підприємства.

     2.2. Заявником   вважається  юридична  особа  (в  тому  числі
господарське товариство членів трудового  колективу  підприємства,
що приватизується),  фізична особа,  що може бути визнана покупцем
відповідно до ст.8 Закону  України  "Про  приватизацію  державного
майна" або уповноважена покупцем особа.
     2.3. Заявник складає заяву у двох примірниках за встановленою
формою.
     2.4. Заявник заповнює  бланк  заяви  державною  мовою.  Текст
заповнюється  друкованими  літерами.  Помарки  та  виправлення  не
допускаються.

     {  Пункт  2.4  глави  2  виключено  на  підставі Наказу Фонду
державного майна N 483 ( z1005-12 ) від 10.04.2012 }

     2.5. Право підпису заяви мають:
     від юридичної особи - керівник або уповноважена особа, підпис
якої засвідчується штампом юридичної особи;
     від фізичної особи - сама особа або уповноважена нею особа.
     2.6. Додаткова інформація, що не  передбачена  формою  заяви,
може подаватись на запит органу приватизації при згоді заявника.
     2.7. На заяві, що надійшла до канцелярії відповідного  органу
приватизації, проставляється дата надходження  та  вхідний  номер.
Працівник  канцелярії  робить  на  заяві  позначки  про  наявність
необхідних  документів,  проставляє  кількість  аркушів   з   яких
складаються ці документи,  засвідчує  заяву  власним  підписом  та
штампом  канцелярії  органу  приватизації.   Після   цього   заява
передається з канцелярії до відповідного  структурного  підрозділу
органу приватизації  для  реєстрації,  яка  здійснюється  протягом
трьох робочих днів з дня отримання заяви канцелярією.
     2.8. Працівник органу приватизації  реєструє  заяву  в  книзі
реєстрації   заяв,   проставляє   на   заяві   дату    реєстрації,
реєстраційний номер, під яким заява внесена  в  книгу  реєстрації,
код відповідного органу приватизації.
     2.9. Орган   приватизації  має  право  відмовити  заявнику  в
прийомі та реєстрації заяви з наступних причин:
     заява складена у невідповідності з встановленою формою;
     бланк   заяви   заповнено   з   помилками,    помарками    та
виправленнями;
     відсутні або подані заявником не в повному обсязі  документи,
передбачені заявою.
     2.10. Обґрунтована відмова в  реєстрації  заяви  в  письмовій
формі надсилається заявникові протягом трьох днів з дня  отримання
заяви.

       3. Порядок розгляду та прийняття рішення щодо заяви

     3.1.  У  строк,  що  не  перевищує 20 днів з дня прийняття та
реєстрації  заяви,  орган  приватизації розглядає заяви та приймає
рішення  щодо  приватизації  об`єкта  і в п`ятиденний термін з дня
прийняття  рішення  письмово повідомляє про своє рішення заявника,
адміністрацію    та    трудовий    колектив    підприємства,    що
приватизується, а також відповідний орган, уповноважений управляти
цим майном.
{  Пункт  3.1 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду
державного майна N 483 ( z1005-12 ) від 10.04.2012 }
     3.2. У   разі   відмови   в  приватизації  відповідний  орган
приватизації повідомляє заявників в письмовій  формі  про  причину
відмови.
     3.3. Відмова в приватизації можлива тільки у випадках, коли:
     підприємство, що   пропонується  приватизувати,  перебуває  у
процесі ліквідації;
     законодавством встановлено  обмеження щодо приватизації цього
підприємства;
     об`єкт приватизації   знаходиться   в  заповідній  зоні,  або
розташований у прибережних захисних смугах морів,  річок,  озер на
відстані ближче ніж 100 метрів від них.
{ Пункт 3.3 глави 3 в редакції Наказу Фонду державного майна N 483
( z1005-12 ) від 10.04.2012 }
     3.4. Заява  визнається  недійсною  у  випадку,   коли   дані,
наведені в ній, не відповідають дійсності.

          4. Порядок прийняття рішення про приватизацію
                       при відсутності заяви

     4.1. Орган приватизації  (при  відсутності  заяви)  за  своєю
ініціативою приймає рішення про приватизацію об`єкта, виходячи  із
завдань  Державної  програми  приватизації,  після   опублікування
списку об`єктів, які підлягають приватизації.
     4.2. В  п`ятиденний  термін  з  дня  прийняття  рішення   про
приватизацію  орган  приватизації  письмово  повідомляє  про  своє
рішення  адміністрацію  та  трудовий  колектив  підприємства,   що
приватизується, а також відповідний орган, уповноважений управляти
цим майном.

                                    Додаток до Порядку подання та
                                    розгляду заяв на приватизацію,
                                    затвердженого наказом Фонду
                                    державного майна України
                                    від 01.07.1997 N 683
                                    (в редакції наказу Фонду
                                    державного майна України
                                    від 15.08.2000 N 1698
                                    ( z0568-00 )

                     ----------
 Реєстраційний номер ---------- __________________________________
                                      (назва державного органу
                                            приватизації)
 " " ___________________ 200  р.
     (дата реєстрації заяви)

                              Заява
                         на приватизацію
------------------------------------------------------------------
|Об`єкт| _______________________________________________________ |
|-------                                                         |
|_______________________________________________________________ |
|(об`єкт приватизації: цілісний майновий комплекс, структурний   |
|                    підрозділ, паї, акції)                      |
|                                                                |
|                ------                                          |
|Поштовий індекс ------ ________________________________________ |
|_______________________________________________________________ |
|           (місцезнаходження об`єкта (повна адреса)             |
|                                                                |
|Підприємство, на балансі якого є об`єкт приватизації __________ |
|_______________________________________________________________ |
|                   (повна назва підприємства)                   |
|                                                                |
|              --------                                          |
|Код за ЄДРПОУ --------_________________________________________ |
|                                                                |
|                ------                                          |
|Поштовий індекс ------_________________________________________ |
|                                                                |
|_______________________________________________________________ |
|                (місце знаходження підприємства)                |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|Заявник|                                                        |
|--------                                                        |
|Юридична особа ________________________________________________ |
|_______________________________________________________________ |
|                         (повна назва)                          |
|              --------                                          |
|Код за ЄДРПОУ --------                                          |
|                                                                |
|Керівник ______________________________________________________ |
|                (прізвище, ім`я та по батькові)                 |
|                                                                |
|Фізична особа _________________________________________________ |
|                 (прізвище, ім`я та по батькові заявника)       |
|                                                                |
|Адреса:                                                         |
|                ------         --------      --------           |
|Поштовий індекс ------ Телефон -------- Факс --------           |
|    місто _____________________________________________         |
|    область ___________________________________________         |
|    район _____________________________________________         |
|    селище ____________________________________________         |
|    село ______________________________________________         |
|                                                                |
|Уповноважена особа заявника ___________________________________ |
|_______________________________________________________________ |
|                (прізвище, ім`я та по батькові)                 |
|                                                                |
|Паспорт: серія _____ N _________, виданий "____" _______ р.     |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|Спосіб приватизації|                                            |
|--------------------                                            |
|    1. Єдиний майновий комплекс                                 |
|---                                                             |
|| | на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, без     |
|--- оголошення ціни;                                            |
|---                                                             |
|| | продаж об`єктів приватизації за конкурсом з відкритістю     |
|--- пропонування ціни за принципом аукціону;                    |
|                                                                |
|    2. Контрольний пакет акцій АТ                               |
|---                                                             |
|| | продаж об`єктів приватизації за конкурсом з відкритістю     |
|--- пропонування ціни за принципом аукціону                     |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|Документи|                                                      |
|----------                                                      |
|   ---                                                          |
|1. --- Нотаріально засвідчені копії установчих документів - на  |
|       ____ арк. в 1 прим.                                      |
|   ---                                                          |
|2. --- Копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи  |
|       - на __ арк. в 1 прим.                                   |
|   ---                                                          |
|3. --- Довідка про наявність  та  розмір  державної  частки  в  |
|       статутному фонді покупця (в довільній формі за підписом  |
|       керівника) - на ___ арк. в 1 прим.                       |
|   ---                                                          |
|4. --- Бізнес-план або    техніко-економічне     обгрунтування  |
|       післяприватизаційного  розвитку об`єкта - на _____ арк.  |
|       в 1 прим.                                                |
|   ---                                                          |
|5. --- Декларація про доходи - на ___ арк. в 1 прим.            |
|   ---                                                          |
|6. | | Інформація про потенційних покупців або осіб, в інтересах|
|   ---                                                          |
|яких придбаваються об`єкти приватизації, учасників, у тому числі|
|фізичних осіб - кінцевих власників, на ___ арк. в 1 прим.       |
|      Примітка. Поз.  1,  2, 3, 4, 6 - для юридичних осіб,  поз.|
|4, 5, 6 - для фізичних осіб.                                    |
------------------------------------------------------------------
                                                        -----
                           Прийнято від заявника всього ----- арк.
 _________________________
     (підпис заявника)                           М.П.
                                           державного органу
                                             приватизації
         М.П.
 (для юридичних осіб)                   __________________________
                                          (прізвище, ініціали та
                                           підпис відповідальної
                                          особи державного органу
                                               приватизації)
                                               ---------
 "____ " ______________ 200 р.       Вхідний N ---------
   (дата заповнення заяви)

                Дата надходження до державного органу приватизації
                           -----      -----      ---------
                           -----      -----      ---------
                           (день)    (місяць)      (рік)

{  Додаток  в  редакції  Наказу  Фонду  державного  майна  N  1698
(  z0568-00  )  від  15.08.2000;  із  змінами,  внесеними згідно з
Наказом Фонду державного майна N 483 ( z1005-12 ) від 10.04.2012 }

 "Офіційний вісник України" 1997, число 36, стор.176
 Код нормативного акта: 3452/1997
30.01.2017
 ПРОТОКОЛ № 17 засідання постійної комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій від 30 січня 2017р.  »»

30.01.2017
 ВИСНОВОК постійної комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій від 30.01.2017року  »»

27.01.2017
 ПРОТОКОЛ № 11 засідання постійної комісії з питань промисловості, інфраструктури, комунального майна та підприємництва від «26» січня 2017 р.  »»

27.01.2017
 ВИСНОВОК постійної комісії з питань промисловості, інфраструктури, комунального майна та підприємництва 26 січня 2017 р.  »»

25.01.2017
 ПРОТОКОЛ № 8 засідання постійної комісії з питань освіти, культури, туризму і духовного розвитку від «23» січня 2017р.  »»

25.01.2017
 ВИСНОВКИ постійної комісії з питань освіти, культури, туризму і духовного розвитку від «23» січня 2017р.  »»

25.01.2017
 ПРОТОКОЛ № 12 засідання постійної комісії з питань охорони здоров’я, молодіжної політики, спорту та соціального захисту населення від «24» січня 2017р.  »»

25.01.2017
 24 січня 2017 р. ВИСНОВОК постійної комісії з питань охорони здоров’я, молодіжної політики, спорту та соціального захисту населення  »»

19.01.2017
 Графік проведення засідань постійних депутатських комісій, президії та сесії Сокальської районної ради. XVІ сесія VІІ скликання  »»

19.01.2017
 Графік прийому громадян керівництвом Львівської обласної ради у 2017 році  »»

17.01.2017
 Про скликання чергової XVІ сесії VIІ скликання Сокальської районної ради  »»

17.01.2017
 Про проведення земельних торгів  »»