:: 01.03.2013

  Комунальне майно :: Законодавство

  
01.03.2013

                             

                           ЗАКОН УКРАЇНИ

           Про оренду державного та комунального майна

  ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 30, ст.416 )

 { Вводиться в дію Постановою ВР
   N 2270-XII ( 2270-12 ) від 10.04.92, ВВР, 1992, N 30, ст.417 }

 { Із змінами, внесеними згідно з Декретом
   N 9-92 від 15.12.92, ВВР, 1993, N 7, ст. 53
                                   Законом
   N 3171-XII ( 3171-12 ) від 04.05.93, ВВР, 1993, N 24, ст.253
                                  Декретом
   N  57-93 від 20.05.93, ВВР, 1993, N 30, ст.337
                                   Законом
   N 3875-XII ( 3875-12 ) від 26.01.94, ВВР, 1994, N 18, ст.103 }

       { В редакції Закону N 98/95-ВР від 14.03.95,
         ВВР, 1995, N 15, ст. 99 }

{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
 N 326/95-ВР від 15.09.95, ВВР, 1995, N 31, ст.244
 N 651/97-ВР від 19.11.97, ВВР, 1998, N 11-12, ст.42
 N 768/97-ВР від 23.12.97, ВВР, 1998, N 18,   ст. 88
 N  177-XIV (  177-14 ) від 14.10.98, ВВР, 1998, N 49, ст.301
 N  685-XIV (  685-14 ) від 20.05.99, ВВР, 1999, N 29, ст.239
 N 1083-XIV ( 1083-14 ) від 21.09.99, ВВР, 1999, N 48, ст.411
 N 1723-III ( 1723-14 ) від 18.05.2000, ВВР, 2000, N 33-34, ст.272
 N 2409-III ( 2409-14 ) від 17.05.2001, ВВР, 2001, N 31, ст.146
 N 2680-III ( 2680-14 ) від 13.09.2001, ВВР, 2002, N  2, ст.5
 N 3065-III ( 3065-14 ) від 07.02.2002, ВВР, 2002, N 30, ст.205
 N 1905-IV  ( 1905-15 ) від 29.06.2004, ВВР, 2004, N 50, ст.539
 N 1911-IV  ( 1911-15 ) від 29.06.2004, ВВР, 2004, N 51, ст.547
 N 2285-IV  ( 2285-15 ) від 23.12.2004, ВВР, 2005, N 7-8, ст.162
 N 2505-IV  ( 2505-15 ) від 25.03.2005, ВВР, 2005, N 17, ст.267
 N 3126-IV  ( 3126-15 ) від 29.11.2005, ВВР, 2006, N  8, ст.89
 N  997-V   (  997-16 ) від 27.04.2007, ВВР, 2007, N 33, ст.440
 N  574-VI  (  574-17 ) від 23.09.2008, ВВР, 2009, N  8, ст.105
 N  879-VI  (  879-17 ) від 15.01.2009, ВВР, 2009, N 24, ст.296
 N  911-VI  (  911-17 ) від 04.02.2009, ВВР, 2009, N 26, ст.321
 N 1022-VI  ( 1022-17 ) від 19.02.2009, ВВР, 2009, N 26, ст.329
 N 1563-VI  ( 1563-17 ) від 25.06.2009, ВВР, 2009, N 51, ст.757
 N 1759-VI  ( 1759-17 ) від 15.12.2009, ВВР, 2010, N  9, ст.76
 N 2518-VI  ( 2518-17 ) від 09.09.2010, ВВР, 2011, N  4, ст.22
 N 2624-VI  ( 2624-17 ) від 21.10.2010, ВВР, 2011, N 11, ст.71
 N 2856-VI  ( 2856-17 ) від 23.12.2010, ВВР, 2011, N 29, ст.272
 N 3269-VI  ( 3269-17 ) від 21.04.2011, ВВР, 2011, N 44, ст.458
 N 3524-VI  ( 3524-17 ) від 16.06.2011, ВВР, 2012, N  4, ст.19
 N 3687-VI  ( 3687-17 ) від 08.07.2011, ВВР, 2012, N 18, ст.157
 N 4709-VI  ( 4709-17 ) від 17.05.2012, ВВР, 2013, N  7, ст.65
 N 5063-VI  ( 5063-17 ) від 05.07.2012, ВВР, 2013, N 28, ст.298
 N 5213-VI  ( 5213-17 ) від 06.09.2012, ВВР, 2013, N 32, ст.413
 N 5404-VI  ( 5404-17 ) від 02.10.2012, ВВР, 2013, N 41, ст.550
 N 5406-VI  ( 5406-17 ) від 02.10.2012, ВВР, 2013, N 41, ст.551
 N 406-VII  (  406-18 ) від 04.07.2013
 N 411-VII  (  411-18 ) від 04.07.2013 }
 

{ У тексті Закону слова "арбітражного суду" виключено на підставі
  Закону N 1022-VI ( 1022-17 ) від 19.02.2009 }

   { У тексті Закону слова "статутних фондів" замінено словами
     "статутного  (складеного)  капіталу"  згідно  із  Законом
     N 3269-VI ( 3269-17 ) від 21.04.2011 }
 

     Цей  Закон  покликаний  забезпечити  підвищення  ефективності
використання державного та комунального майна шляхом передачі його
в  оренду  фізичним  та  юридичним  особам.
{ Преамбула в редакції Законів N 768/97-ВР від 23.12.97; N 685-XIV
( 685-14 ) від 20.05.99 }

     Стаття 1. Завдання Закону

     1. Цей Закон регулює:
     організаційні відносини, пов`язані з передачею в оренду майна
державних   підприємств,   установ  та  організацій,  підприємств,
заснованих  на  майні,  що належить Автономній Республіці Крим або
перебуває  у  комунальній  власності  (далі  -  підприємства),  їх
структурних   підрозділів   та   іншого   окремого   індивідуально
визначеного   майна,  що  перебуває  в  державній  та  комунальній
власності;  {  Абзац  другий  частини  першої  статті 1 в редакції
Закону  N  768/97-ВР від 23.12.97; із змінами, внесеними згідно із
Законом N 3269-VI ( 3269-17 ) від 21.04.2011 }
     майнові відносини  між  орендодавцями  та   орендарями   щодо
господарського використання державного майна,  майна,  що належить
Автономній Республіці Крим або перебуває у комунальній власності.
{   Абзац  третій  частини  першої  статті  1  в  редакції  Закону
N 768/97-ВР від 23.12.97 }
 

     {  Частину  другу  статті  1  виключено  на  підставі  Закону
N 768/97-ВР від 23.12.97 }
 

     2.  Відносини  оренди  рухомого та нерухомого майна, об`єктів
майнового   комплексу   Національної   академії  наук  України  та
галузевих  академій  наук  регулюються  цим  Законом з урахуванням
особливостей,   передбачених   Законом  України  "Про  особливості
правового  режиму  майнового  комплексу Національної академії наук
України та галузевих академій наук" ( 3065-14 ).
{  Статтю 1 доповнено частиною другою згідно із Законом N 3065-III
(  3065-14  )  від  07.02.2002,  із  змінами,  внесеними згідно із
Законами N 1911-IV ( 1911-15 ) від 29.06.2004 }

     3. Відносини    оренди    рухомого   та   нерухомого   майна,
закріпленого за військовими частинами,  закладами,  установами  та
організаціями Збройних  Сил  України та інших утворених відповідно
до  законів  України  військових  формувань, а також за спеціально
уповноваженим   центральним  органом  виконавчої  влади  з  питань
організації    спеціального   зв`язку   та   захисту   інформації,
підпорядкованими  йому  регіональними  органами та територіальними
підрозділами,    закладами    та   установами   Державної   служби
спеціального  зв`язку  та  захисту  інформації України, які ведуть
його  облік  у  спеціальному  порядку,  регулюються  цим Законом з
урахуванням   особливостей,   передбачених  Законом  України  "Про
господарську діяльність у Збройних Силах України" ( 1076-14 ).
{  Статтю  1  доповнено  частиною  згідно  із  Законом  N 1083-XIV
(  1083-14 ) від 21.09.99; із змінами, внесеними згідно із Законом
N 879-VI ( 879-17 ) від 15.01.2009 }

     4. Відносини оренди рухомого та нерухомого майна, що належить
вищим   навчальним   закладам  та/або  науковим  установам,  що  є
засновниками   наукового   парку,   регулюються   цим   Законом  з
урахуванням   особливостей,   передбачених  Законом  України  "Про
наукові парки" ( 1563-17 ).
{  Статтю  1  доповнено  частиною  згідно  із  Законом  N  1563-VI
( 1563-17 ) від 25.06.2009 }

     5. Оренда   майна  інших  форм  власності  може  регулюватися
положеннями цього Закону,  якщо інше не передбачено законодавством
та договором оренди.
 

     {  Абзац другий частини п`ятої статті 1 виключено на підставі
Закону N 3269-VI ( 3269-17 ) від 21.04.2011 }
 

     6.   Відносини   оренди   об`єктів   централізованого  водо-,
теплопостачання  і  водовідведення,  що  перебувають у комунальній
власності,  регулюються цим Законом  з  урахуванням  особливостей,
передбачених Законом України "Про особливості передачі в оренду чи
концесію  об`єктів  централізованого  водо-,   теплопостачання   і
водовідведення,    що   перебувають   у   комунальній   власності"
( 2624-17 ).
{  Статтю  1 доповнено частиною шостою згідно із Законом N 2624-VI
( 2624-17 ) від 21.10.2010 }

     7. Відносини оренди об`єктів паливно-енергетичного комплексу,
що  перебувають  у  державній власності, регулюються цим Законом з
урахуванням   особливостей,   передбачених  Законом  України  "Про
особливості  оренди  чи  концесії  об`єктів  паливно-енергетичного
комплексу, що перебувають у державній власності" ( 3687-17 ).
{  Статтю  1 доповнено частиною сьомою згідно із Законом N 3687-VI
( 3687-17 ) від 08.07.2011 }

     8.  Відносини  оренди  рухомого та нерухомого майна державних
підприємств,     у     тому     числі     казенних    підприємств,
оборонно-промислового комплексу, які включені до складу Державного
концерну  "Укроборонпром",  регулюються  цим Законом з урахуванням
особливостей,  передбачених  Законом  України  "Про  деякі питання
заборгованості   підприємств   оборонно-промислового  комплексу  -
учасників  Державного  концерну "Укроборонпром" та забезпечення їх
стабільного розвитку" ( 5213-17 ).
{  Статтю 1 доповнено частиною восьмою згідно із Законом N 5213-VI
( 5213-17 ) від 06.09.2012 }

     8.  Відносини  оренди  об’єктів  портової  інфраструктури, що
перебувають  у  державній  власності,  регулюються  цим  Законом з
урахуванням   особливостей,   передбачених  Законом  України  "Про
морські порти України" ( 4709-17 ).
{  Статтю 1 доповнено частиною восьмою згідно із Законом N 4709-VI
( 4709-17 ) від 17.05.2012 }

     9.  Відносини  користування  державним  майном, створеним або
придбаним  інвестором  для виконання угоди про розподіл продукції,
після переходу прав власності на таке майно до держави регулюються
Законом України "Про угоди про розподіл продукції" ( 1039-14 ).
{ Статтю 1 доповнено частиною дев`ятою згідно із Законом N 5406-VI
( 5406-17 ) від 02.10.2012 }

     Стаття 2. Оренда

     1.   Орендою   є   засноване   на  договорі  строкове  платне
користування   майном,   необхідним   орендареві   для  здійснення
підприємницької та іншої діяльності.

     2.  Державну  політику  у  сфері  оренди  здійснюють: Кабінет
Міністрів України,  а також Фонд державного  майна  України,  його
регіональні  відділення та представництва - щодо державного майна;
органи, уповноважені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, -
щодо  майна,  яке  належить  Автономній  Республіці  Крим;  органи
місцевого самоврядування - щодо майна, яке перебуває в комунальній
власності.
{  Статтю  2 доповнено частиною другою згідно із Законом N 1905-IV
( 1905-15 ) від 29.06.2004 }
{ Стаття 2 в редакції Закону N 768/97-ВР від 23.12.97, із змінами,
внесеними згідно із Законом N 1905-IV ( 1905-15 ) від 29.06.2004 }

     Стаття 3.   Правові засади оренди державного майна, майна, що
                 належить Автономній Республіці Крим або перебуває
                 у комунальній власності

     Відносини щодо оренди державного майна,  майна,  що  належить
Автономній  Республіці Крим або перебуває у комунальній власності,
регулюються   договором   оренди,   цим    Законом    та    іншими
нормативно-правовими   актами.
{ Стаття 3 в редакції Закону N 768/97-ВР від 23.12.97 }

     Стаття 4. Об`єкти оренди

     1. Об`єктами оренди за цим Законом є:
     цілісні  майнові  комплекси   підприємств,   їх   структурних
підрозділів   (філій,   цехів,   дільниць).   Цілісним    майновим
комплексом є господарський об`єкт з завершеним циклом  виробництва
продукції  (робіт,  послуг)  з наданою йому земельною ділянкою, на
якій  він  розміщений,  автономними   інженерними   комунікаціями,
системою енергопостачання. У разі  виділення  цілісного  майнового
комплексу   структурного   підрозділу   підприємства   складається
розподільчий баланс. { Абзац другий частини  першої  статті  4  із
змінами, внесеними згідно із Законом N 768/97-ВР від 23.12.97 }
     Грошові кошти та цінні папери з урахуванням  дебіторської  та
кредиторської  заборгованості  орендодавець  надає  орендареві  на
умовах  кредиту  за  ставкою  рефінансування  Національного  банку
України,   а   інші   оборотні  матеріальні  засоби  викуповуються
орендарем.  Порядок  викупу  оборотних  матеріальних  засобів   та
використання  грошових  коштів,  одержаних від їх викупу,  а також
грошових коштів,  наданих орендареві на умовах кредиту  відповідно
до цієї статті, визначаються Кабінетом Міністрів України;
     нерухоме  майно  (будівлі,  споруди, нежитлові приміщення) та
інше  окреме  індивідуально  визначене  майно підприємств; { Абзац
четвертий  частини  першої  статті  4  в редакції Закону N 685-XIV
( 685-14  )  від 20.05.99; із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3269-VI ( 3269-17 ) від 21.04.2011 }
     майно,  що  не  увійшло  до  статутного (складеного) капіталу
господарських   товариств,   створених   у   процесі  приватизації
(корпоратизації);  {  Абзац  п`ятий  частини  першої  статті  4 із
змінами,  внесеними  згідно із Законом N 768/97-ВР від 23.12.97; в
редакції Закону N 685-XIV ( 685-14 ) від 20.05.99 }
     захисні   споруди   цивільного   захисту  із  збереженням  їх
цільового  призначення,  крім  зазначених  у  частині  другій цієї
статті. { Частину першу статті 4 доповнено новим абзацом згідно із
Законом N 5404-VI ( 5404-17 ) від 02.10.2012 }
     Нерухоме  майно органів виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування,  Збройних Сил  України,  Служби  безпеки  України,
Державної      прикордонної      служби     України,     Державної
кримінально-виконавчої    служби    України,    Державної   служби
спеціального зв`язку та захисту інформації України, правоохоронних
органів  і  органів  доходів  і  зборів,  що  не  використовується
зазначеними  органами  для  здійснення  своїх  функцій,  може бути
передано  в  оренду  без  права  викупу  орендарем  та  передачі в
суборенду.  {  Частину  першу статті 4 доповнено абзацом згідно із
Законом  N  2856-VI  (  2856-17  )  від  23.12.2010;  із  змінами,
внесеними згідно із Законами N 3269-VI ( 3269-17 ) від 21.04.2011,
N 406-VII ( 406-18 ) від 04.07.2013 }

     2. Не можуть бути об`єктами оренди:
     цілісні майнові    комплекси    державних   підприємств,   їх
структурних підрозділів (філій,  цехів,  дільниць),  що здійснюють
діяльність,  передбачену  частиною  першою статті 4 Закону України
"Про підприємництво" ( 698-12 );
     цілісні майнові комплекси  казенних  підприємств;  {  Частину
другу   статті  4  доповнено  абзацом  третім  згідно  із  Законом
N 177-XIV ( 177-14 ) від 14.10.98 }
     цілісні майнові  комплекси  структурних  підрозділів  (філій,
цехів, дільниць) казенних підприємств,  що здійснюють  діяльність,
передбачену частиною   першою   статті   4   Закону  України  "Про
підприємництво";  {  Частину  другу  статті  4  доповнено  абзацом
четвертим згідно із Законом N 177-XIV ( 177-14 ) від 14.10.98 }
     об`єкти   державної   власності,  що  мають  загальнодержавне
значення і не підлягають приватизації відповідно до частини другої
статті 5 Закону України  "Про  приватизацію  державного     майна"
(   2163-12   )  (крім  пам`яток  культурної  спадщини,  нерухомих
об`єктів,   які   знаходяться   на  території  історико-культурних
заповідників    та    гідротехнічних    споруд   рибогосподарської
технологічної водойми, причалів морських портів), а також об`єкти,
включені  до  переліку  об`єктів  права державної власності, що не
підлягають   приватизації,   затвердженого  Законом  України  "Про
перелік  об`єктів  права  державної  власності,  що  не підлягають
приватизації"  (  847-14  ),  які випускають підакцизну продукцію,
крім  цілісних  майнових  комплексів,  які  випускають  підакцизну
продукцію, переданих в оренду до набрання чинності Законом України
"Про  внесення  змін  до  Закону України "Про оренду державного та
комунального майна" ( 1905-15 ) від 29 червня 2004 року; { Частину
другу   статті  4  доповнено  абзацом  п`ятим  згідно  із  Законом
N 1905-IV ( 1905-15 ) від 29.06.2004; із змінами, внесеними згідно
із  Законами  N  3126-IV  (  3126-15  )  від  29.11.2005, N 574-VI
( 574-17  )  від 23.09.2008, N 2518-VI ( 2518-17 ) від 09.09.2010,
N  4709-VI  (  4709-17  ) від 17.05.2012, N 411-VII ( 411-18 ) від
04.07.2013 }
     майно,   що  забезпечує  цілісність  об`єднаної  енергетичної
системи   України   та   диспетчерське   (оперативно-технологічне)
управління;  {  Частину  другу  статті  4 доповнено абзацом шостим
згідно із Законом N 3269-VI ( 3269-17 ) від 21.04.2011 }
     майно підприємств урядового, фельд`єгерського та спеціального
зв`язку;  { Частину другу статті 4 доповнено абзацом сьомим згідно
із Законом N 3269-VI ( 3269-17 ) від 21.04.2011 }
     майно підприємств,    що   провадять   діяльність   у   сфері
метрології, сертифікації та стандартизації; { Частину другу статті
4   доповнено   абзацом   восьмим  згідно  із  Законом  N  3269-VI
( 3269-17 ) від 21.04.2011 }
     об`єкти  космічної  діяльності;  {  Частину  другу  статті  4
доповнено абзацом дев`ятим згідно із Законом N 3269-VI ( 3269-17 )
від 21.04.2011 }
     захисні  споруди цивільного захисту: { Частину другу статті 4
доповнено  абзацом десятим згідно із Законом N 3269-VI ( 3269-17 )
від  21.04.2011;  в  редакції  Закону  N  5404-VI  ( 5404-17 ) від
02.10.2012 }
     в  яких розташовані пункти управління; { Абзац частини другої
статті 4 в редакції Закону N 5404-VI ( 5404-17 ) від 02.10.2012 }
     призначені  для  укриття  працівників  підприємств,  що мають
об`єкти  підвищеної  небезпеки;  { Абзац частини другої статті 4 в
редакції Закону N 5404-VI ( 5404-17 ) від 02.10.2012 }
     розташовані  у  зонах спостереження атомних електростанцій та
призначені  для  укриття  населення  під  час  радіаційних аварій;
{  Абзац  частини  другої  статті  4  в  редакції Закону N 5404-VI
( 5404-17 ) від 02.10.2012 }
     установи  виконання  покарань  та слідчі ізолятори; { Частину
другу  статті  4  доповнено  абзацом  згідно  із Законом N 3269-VI
( 3269-17 ) від 21.04.2011 }
     полігони, будови,  споруди,  устаткування   для   захоронення
твердих   промислових   та  побутових  відходів,  скотомогильники;
{  Частину  другу  статті  4  доповнено  абзацом згідно із Законом
N 3269-VI ( 3269-17 ) від 21.04.2011 }
     автомобільні дороги,  крім тих,  що належать підприємствам до
першого  розгалуження  їх  за  межами  території  цих підприємств;
{  Частину  другу  статті  4  доповнено  абзацом згідно із Законом
N 3269-VI ( 3269-17 ) від 21.04.2011 }
     злітно-посадкові   смуги,   що  мають  стратегічне  значення;
{  Частину  другу  статті  4  доповнено  абзацом згідно із Законом
N 3269-VI ( 3269-17 ) від 21.04.2011 }
     акваторії портів, гідрографічні споруди, захисні гідроспоруди
(греблі,  дамби,  вали,  моли,  насипи)  та  системи сигналізації,
портові  системи  інженерної  інфраструктури  і  споруди  зв`язку,
енерговодопостачання   та  водовідведення,  залізничні  колії  (до
першого розгалуження за межами  території  порту),  навчальний  та
гідрографічний  флоти;  { Частину другу статті 4 доповнено абзацом
згідно із Законом N 3269-VI ( 3269-17 ) від 21.04.2011 }
     водосховища та     водогосподарські    канали    комплексного
призначення,  міжгосподарські меліоративні системи,  гідротехнічні
захисні  споруди  (крім  гідротехнічних  споруд  рибогосподарської
технологічної водойми); { Частину другу статті 4 доповнено абзацом
згідно  із  Законом  N  3269-VI  (  3269-17  )  від 21.04.2011; із
змінами,  внесеними  згідно  із  Законом  N 411-VII ( 411-18 ) від
04.07.2013 }
     магістральні та    міждержавні   електричні   мережі   (лінії
електропередачі);  {  Частину  другу  статті  4  доповнено абзацом
згідно із Законом N 3269-VI ( 3269-17 ) від 21.04.2011 }
     магістральний трубопровідний транспорт, що обслуговує потреби
держави  в  цілому;  {  Частину  другу  статті 4 доповнено абзацом
згідно із Законом N 3269-VI ( 3269-17 ) від 21.04.2011 }
     магістральні нафто-,  газо-, аміакопроводи та підземні нафто-
та  газосховища.  {  Частину  другу  статті  4  доповнено  абзацом
згідно із Законом N 3269-VI ( 3269-17 ) від 21.04.2011 }
     Окреме індивідуально  визначене  майно  із  складу  цілісного
майнового  комплексу  підприємства,  його структурного підрозділу,
забороненого до оренди,  може  бути  об`єктом  оренди  (без  права
приватизації  та  суборенди),  якщо  воно  не заборонене до оренди
законами України, не задіяне у процесі основного виробництва та за
висновком органу, уповноваженого управляти цим майном, його оренда
не порушить цілісності майнового комплексу. { Частину другу статті
4  доповнено  абзацом  згідно із Законом N 3269-VI ( 3269-17 ) від
21.04.2011 }

     3. Законодавчими  актами  України може бути доповнено перелік
підприємств, майнові  комплекси  яких  не  можуть  бути  об`єктами
оренди.
{  Частина  третя статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 768/97-ВР від 23.12.97 }

     Стаття 5. Орендодавці

     Орендодавцями є:
     Фонд державного майна України, його регіональні відділення та
представництва - щодо цілісних майнових комплексів підприємств, їх
структурних  підрозділів та нерухомого майна, а також майна, що не
увійшло   до   статутного   (складеного)   капіталу  господарських
товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації), що є
державною   власністю,   крім  майна,  що  належить  до  майнового
комплексу Національної академії наук України та галузевих академій
наук,  а також майна, що належить вищим навчальним закладам та/або
науковим установам, що надається в оренду науковим паркам та їхнім
партнерам; { Абзац другий статті 5 із змінами, внесеними згідно із
Законами  N  768/97-ВР  від  23.12.97,  N  685-XIV  ( 685-14 ) від
20.05.99,  N  3065-III  (  3065-14  )  від  07.02.2002,  N 1911-IV
(  1911-15 ) від 29.06.2004, N 1563-VI ( 1563-17 ) від 25.06.2009,
N 3524-VI ( 3524-17 ) від 16.06.2011 }
     органи,  уповноважені  Верховною  Радою Автономної Республіки
Крим та органами місцевого самоврядування управляти майном, - щодо
цілісних майнових    комплексів    підприємств,   їх   структурних
підрозділів  та  нерухомого   майна,   яке   відповідно   належить
Автономній Республіці Крим або перебуває у комунальній власності;
{ Абзац  третій  статті  5  в  редакції  Закону  N  768/97-ВР  від
23.12.97 }
     державне    підприємство   із   забезпечення   функціонування
дипломатичних  представництв  та  консульських  установ  іноземних
держав,   представництв   міжнародних  міжурядових  організацій  в
Україні  Державного управління справами - щодо нерухомого майна та
іншого    окремого    індивідуально    визначеного   майна   цього
підприємства,  що  передається  дипломатичним  представництвам  та
консульським    установам    іноземних   держав,   представництвам
міжнародних міжурядових організацій в Україні;
{  Статтю  5  доповнено  новим абзацом згідно із Законом N 5063-VI
( 5063-17 ) від 05.07.2012 }
     підприємства,  установи  та  організації  -  щодо  нерухомого
майна,  загальна площа якого не перевищує 200 квадратних метрів на
одне  підприємство,  установу,  організацію,  та  іншого  окремого
індивідуально  визначеного  майна.  {  Абзац  статті  5 в редакції
Законів  N  768/97-ВР  від  23.12.97;  N  685-XIV  (  685-14 ) від
20.05.99,  N  2680-III  (  2680-14  )  від 13.09.2001; із змінами,
внесеними  згідно із Законом N 1905-IV ( 1905-15 ) від 29.06.2004;
в редакції Закону N 3269-VI ( 3269-17 ) від 21.04.2011 }

     Стаття 6. Орендарі

     1. Орендарями  згідно  з цим Законом можуть бути господарські
товариства, створені  членами  трудового  колективу  підприємства,
його структурного підрозділу, інші  юридичні  особи  та  громадяни
України, фізичні та юридичні особи  іноземних  держав,  міжнародні
організації та особи без  громадянства.  {  Абзац  перший  частини
першої   статті   6   із  змінами,  внесеними  згідно  із  Законом
N 768/97-ВР від 23.12.97 }
     Фізична  особа,  яка  бажає укласти договір оренди державного
майна з метою використання його для підприємницької діяльності, до
укладення  договору   зобов`язана   зареєструватись   як   суб`єкт
підприємницької діяльності. { Абзац другий частини першої статті 6
в редакції Закону N 1905-IV ( 1905-15 ) від 29.06.2004 }

     2. Особливості оренди майна  для  здійснення  підприємницької
та іншої діяльності громадянами та  юридичними  особами  іноземних
держав та особами  без  громадянства  визначаються  законодавством
України.
{  Частина  друга статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 768/97-ВР від 23.12.97 }

     Стаття 7.  Ініціатива  (пропозиція) щодо оренди майна

     1. Ініціатива щодо оренди майна може виходити від фізичних та
юридичних  осіб, які можуть бути орендарями відповідно до статті 6
цього   Закону,   пропозиція   може  надходити  від  орендодавців,
зазначених  у  статті  5 цього Закону. Орендодавець може оголосити
про передачу майна в оренду в порядку, встановленому цим Законом.
{  Частина перша статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законами
N  1905-IV  (  1905-15 ) від 29.06.2004, N 3269-VI ( 3269-17 ) від
21.04.2011 }

     2. За  наявності  ініціативи  щодо оренди цілісного майнового
комплексу орендодавець у триденний термін повинен  повідомити  про
це  трудовий колектив підприємства,  його структурного підрозділу,
щодо майна якого подано заяву про оренду.

     3. Трудовий  колектив  протягом п`ятнадцяти днів,  враховуючи
день отримання повідомлення про наявність заяви (ініціативи)  щодо
оренди    цілісного   майнового   комплексу   підприємства,   його
структурного підрозділу,  має право прийняти  рішення  про  оренду
цілісного  майнового  комплексу  підприємства,  його  структурного
підрозділу, утворити господарське товариство та подати орендодавцю
у встановленому порядку заяву щодо оренди відповідного майна.

     4.  Фонд  державного  майна  України щодо державного майна, а
органи, уповноважені Верховною Радою Автономної Республіки Крим та
органами   місцевого  самоврядування,  щодо  майна,  яке  належить
Автономній Республіці Крим, або комунального майна формують щороку
на    підставі   інформації   органів,   уповноважених   управляти
відповідним  майном,   переліки   цілісних   майнових   комплексів
підприємств  та їх структурних підрозділів і нерухомого майна,  що
може бути передано в оренду.

     Зазначені переліки   оприлюднюються   в    засобах    масової
інформації та на офіційних веб-сайтах орендодавців.
{   Статтю  7  доповнено  частиною  четвертою  згідно  із  Законом
N 3269-VI ( 3269-17 ) від 21.04.2011 }
{ Стаття 7 із змінами, внесеними згідно  із  Законом  N  768/97-ВР
від 23.12.97 }

     Стаття 8. Порядок  прийняття  рішення  трудового  колективу
               підприємства, його структурного підрозділу про
               оренду цілісного майнового комплексу

     1.   Рішення   трудового   колективу    підприємства,    його
структурного підрозділу про оренду цілісного  майнового  комплексу
вважається прийнятим,  якщо за нього проголосувало більше половини
членів трудового колективу підприємства.  Ініціативу  щодо  оренди
структурного  підрозділу  повинна  підтримати  більш  як  половина
складу трудового колективу цього підрозділу.

     2. Після  прийняття  рішення  про  оренду цілісного майнового
комплексу   члени   трудового   колективу    підприємства,    його
структурного   підрозділу   засновують   відповідно   до   чинного
законодавства господарське товариство.

     3. До    реєстрації    у    встановленому   порядку   статуту
господарського   товариства   кожен   член   трудового   колективу
підприємства або його структурного підрозділу,  цілісний  майновий
комплекс  якого  передається  в  оренду,  має  право  вступити   у
зазначене господарське товариство на підставі особистої заяви.

     4.   Створене   членами   трудового   колективу  господарське
товариство,   у  статутному  (складеному)  капіталі  якого  частка
внесків  членів  трудового  колективу  становитиме  відповідно  до
статуту  товариства  більш  як  50  відсотків, має переважне перед
іншими фізичними та юридичними особами право на укладення договору
оренди    цілісного   майнового   комплексу   підприємства,   його
структурного   підрозділу,   де   створене  це  товариство.  Заява
господарського товариства про намір скористатися переважним правом
на  укладення  договору оренди подається орендодавцю до проведення
конкурсу на право оренди цього майна.
{   Частина   четверта  статті  8  в  редакції  Закону  N  3269-VI
( 3269-17 ) від 21.04.2011 }
{ Стаття 8 із змінами, внесеними згідно  із  Законом  N  768/97-ВР
від 23.12.97 }

     Стаття 9. Порядок укладення договору оренди

     1. Фізичні  та  юридичні  особи,  які бажають укласти договір
оренди,  направляють  заяву,  проект договору оренди, а також інші
документи  згідно з переліком ( z0346-13 ), що визначається Фондом
державного   майна   України   (далі  -  матеріали),  відповідному
орендодавцеві, зазначеному у статті 5 цього Закону.
{  Частина перша статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законами
N 768/97-ВР від 23.12.97; N 685-XIV ( 685-14 ) від 20.05.99 }

     2. У   разі  надходження  до  орендодавця  заяви  про  оренду
цілісного  майнового  комплексу  підприємства,  його  структурного
підрозділу,  нерухомого майна,  а також майна,  що не  увійшло  до
статутного    (складеного)   капіталу   господарських   товариств,
створених у процесі приватизації (корпоратизації), орендодавець за
умови   відсутності   заборони   на  передачу  майна  в  оренду  у
п`ятиденний  строк  після  дати  реєстрації  заяви  надсилає копії
матеріалів  органу, уповноваженому управляти відповідним майном, а
у  разі  якщо:  {  Абзац перший частини другої статті 9 в редакції
Законів  N  768/97-ВР  від  23.12.97;  N  685-XIV  (  685-14 ) від
20.05.99;  із  змінами,  внесеними  згідно  із  Законом  N 3269-VI
( 3269-17 ) від 21.04.2011 }
     підприємство, його   структурний  підрозділ,  щодо  цілісного
майнового комплексу якого надійшла заява про оренду, або ініціатор
укладення   договору  оренди  згідно  із  законодавством  займають
монопольне становище на ринку;
     внаслідок укладення  договору  оренди  підприємець  або група
підприємців можуть зайняти монопольне становище на ринку;
     сумарна вартість   активів   або  сумарний  обсяг  реалізації
товарів  (робіт,  послуг),   що   належать   об`єкту   оренди   та
ініціаторові  укладення  договору  оренди,  перевищують показники,
визначені  законодавством,  -  також  до  органу  Антимонопольного
комітету України.
     Орган  Антимонопольного комітету України розглядає  надіслані
йому  матеріали  і  протягом п`ятнадцяти днів після їх надходження
надсилає орендодавцеві висновки про  можливість  оренди  та  умови
договору оренди. { Частину другу статті 9 доповнено абзацом згідно
із Законом N 685-XIV ( 685-14 ) від 20.05.99 }
     У   разі  порушення  провадження  у  справі  про  банкрутство
керівник  або  орган управління боржника виключно за погодженням з
розпорядником  майна  подає  орендодавцеві  матеріали  щодо оренди
нерухомого  майна,  копію  яких  орендодавець  у п`ятиденний строк
після   дати  реєстрації  заяви  надсилає  органу,  уповноваженому
управляти  відповідним  майном. { Частину другу статті 9 доповнено
абзацом згідно із Законом N 2409-III ( 2409-14 ) від 17.05.2001 }

     3. Орган, уповноважений управляти державним майном, розглядає
подані  йому  матеріали  і  протягом  п`ятнадцяти  днів  після  їх
надходження  надсилає  орендодавцеві  висновки  про умови договору
оренди або про відмову в укладенні договору оренди. { Абзац перший
частини  третьої  статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 1905-IV ( 1905-15 ) від 29.06.2004 }

     Органи, уповноважені управляти майном, що належить Автономній
Республіці Крим або перебуває у комунальній власності, розглядають
подані матеріали і протягом  п`ятнадцяти  днів  після  надходження
матеріалів  повідомляють  підприємство  про  своє рішення (надання
дозволу щодо укладення договору оренди або відмову).  При розгляді
матеріалів   щодо   передачі  в  оренду  нерухомого  майна  можуть
враховуватися   пропозиції   місцевої   державної   адміністрації,
відповідного   органу  місцевого  самоврядування  щодо  розміщення
бюджетних установ і організацій.

     У разі наявності пропозиції місцевої державної адміністрації,
відповідного   органу  місцевого  самоврядування  щодо  розміщення
бюджетних установ і  організацій  органи,  уповноважені  управляти
майном,  що  належить  Автономній  Республіці Крим або перебуває у
комунальній  власності,  можуть  у  цей  же  термін  запропонувати
підприємству,   заснованому   на  майні,  що  належить  Автономній
Республіці Крим або перебуває  у  комунальній  власності,  укласти
договір   оренди   нерухомого   майна   з   бюджетною   установою,
організацією.

     Якщо орендодавець не одержав у встановлений термін  висновків
органу,   уповноваженого   управляти  державним  майном,  дозволу,
відмови  чи  пропозицій  від  органу,   уповноваженого   управляти
відповідним  майном,  укласти  договір  оренди  нерухомого майна з
бюджетною    установою,     організацією,     висновків     органу
Антимонопольного   комітету  України,  укладення  договору  оренди
вважається з цими органами погодженим.

     У разі,  коли  підприємство  не  погоджується  з  пропозицією
укласти  договір  оренди  нерухомого  майна з бюджетною установою,
організацією,  органи,  уповноважені управляти майном, що належить
Автономній  Республіці Крим або перебуває у комунальній власності,
можуть без згоди підприємства укласти  договір  оренди  нерухомого
майна з бюджетною установою, організацією.
{  Частина  третя  статті  9  в  редакції  Законів N 768/97-ВР від
23.12.97; N 685-XIV ( 685-14 ) від 20.05.99 }

     4.  Орендодавець  протягом  п`яти  днів після погодження умов
договору  оренди  з  органом,  уповноваженим управляти відповідним
майном  (у  випадках,  передбачених   цим   Законом,   -   органом
Антимонопольного комітету України), а в разі якщо заява про оренду
майна не потребує узгодження (щодо оренди  окремого  індивідуально
визначеного майна,  крім нерухомого),  протягом 15 днів після дати
її реєстрації розміщує  в  офіційних  друкованих  засобах  масової
інформації  та  на  веб-сайтах  орендодавців  оголошення про намір
передати майно в оренду або відмовляє в укладенні договору  оренди
і повідомляє про це заявника.

     Протягом 10   робочих   днів   після   розміщення  оголошення
орендодавець приймає заяви про оренду відповідного майна.

     Протягом трьох робочих днів після закінчення строку приймання
заяв  орендодавець  своїм  наказом ухвалює рішення за результатами
вивчення попиту на об`єкт оренди.  У разі якщо  подано  лише  одну
заяву,  конкурс  на  право  оренди не проводиться і договір оренди
укладається із заявником.  У разі надходження двох і  більше  заяв
орендодавець оголошує конкурс на право оренди.

     У разі  надходження  заяви про оренду майна на короткий строк
(не більше п`яти днів та без права продовження строку дії договору
оренди) або заяви від бюджетної установи,  музею,  підприємства чи
громадської організації у сфері культури і мистецтв (у тому  числі
національної  творчої  спілки  або її члена під творчі майстерні),
релігійної  організації  для  забезпечення  проведення  релігійних
обрядів   та  церемоній,  громадської  організації  ветеранів  або
інвалідів,    реабілітаційних    установ    для    інвалідів    та
дітей-інвалідів,    державних   та   комунальних   спеціалізованих
підприємств,  установ та закладів соціального  обслуговування,  що
надають  соціальні  послуги  відповідно  до  Закону  України  "Про
соціальні послуги" ( 966-15 ),  Пенсійного фонду України  та  його
органів,  державних  видавництв і підприємств книгорозповсюдження,
вітчизняних  видавництв  та  підприємств  книгорозповсюдження,  що
забезпечують підготовку,  випуск та (чи) розповсюдження не менш як
50 відсотків книжкової  продукції  державною  мовою  (за  винятком
видань  рекламного та еротичного характеру),  оголошення про намір
передати  майно  в  оренду  не  розміщується  і   договір   оренди
укладається  з  таким  заявником без проведення конкурсу. Законами
України  можуть бути визначені інші випадки передачі державного та
комунального  майна  в  оренду  без  проведення  конкурсу. { Абзац
четвертий  частини четвертої статті 9 із змінами, внесеними згідно
із Законом N 4709-VI ( 4709-17 ) від 17.05.2012 }

     Порядок визначення обсягу книжкової продукції державною мовою
затверджується Кабінетом Міністрів України.

     У договорі оренди приміщень,  укладеному відповідно до абзацу
четвертого  цієї  частини з державним видавництвом,  підприємством
книгорозповсюдження,   вітчизняним   видавництвом,   підприємством
книгорозповсюдження,  що  забезпечують підготовку,  випуск та (чи)
розповсюдження  не  менш  як  50  відсотків  книжкової   продукції
державною  мовою  (за  винятком  видань  рекламного  та еротичного
характеру),  передбачається умова стосовно того,  що  недотримання
орендарем  вимоги щодо підготовки,  випуску та (чи) розповсюдження
книжкової продукції  державною  мовою  в  обсязі  не  менш  як  50
відсотків   є   підставою   для   розірвання   договору  оренди  в
установленому законодавством порядку.

     У разі надходження заяви від дипломатичного представництва чи
консульської    установи    іноземної    держави,   представництва
міжнародної  міжурядової  організації  в  Україні про оренду майна
державного    підприємства    із    забезпечення    функціонування
дипломатичних  представництв  та  консульських  установ  іноземних
держав,   представництв   міжнародних  міжурядових  організацій  в
Україні   Державного  управління  справами  оголошення  про  намір
передати майно в оренду не розміщується.
{  Частину  четверту  статті  9  доповнено новим абзацом згідно із
Законом N 5063-VI ( 5063-17 ) від 05.07.2012 }

     Надання в    оренду    дипломатичним    представництвам    та
консульським    установам    іноземних   держав,   представництвам
міжнародних міжурядових організацій в Україні нерухомого майна  та
іншого   окремого   індивідуально   визначеного  майна  державного
підприємства   із   забезпечення   функціонування    дипломатичних
представництв    та   консульських   установ   іноземних   держав,
представництв  міжнародних  міжурядових  організацій   в   Україні
Державного   управління   справами   здійснюється  без  проведення
конкурсу.
{  Частину  четверту  статті  9  доповнено новим абзацом згідно із
Законом N 5063-VI ( 5063-17 ) від 05.07.2012 }

     Укладення договору оренди із суб`єктами виборчого  процесу  з
метою проведення публічних заходів (зборів, дебатів, дискусій) під
час та на період виборчої  кампанії  здійснюється  без  проведення
конкурсу  в  порядку  черговості  надходження  відповідних заяв до
орендодавця.

     Фонд державного майна України,  його  регіональні  відділення
під час розгляду матеріалів про передачу в оренду нерухомого майна
враховують пропозиції центральних та місцевих  органів  виконавчої
влади,  органів місцевого самоврядування щодо розміщення бюджетних
установ.

     Орендодавець відмовляє в укладенні договору  оренди  в  разі,
якщо:

     прийнято рішення  про  приватизацію  або  передприватизаційну
підготовку цих об`єктів;

     об`єкт включено  до  переліку  підприємств,   що   потребують
залучення   іноземних   інвестицій,  згідно  з  рішенням  Кабінету
Міністрів України чи органів місцевого самоврядування;

     орган Антимонопольного  комітету  України   не   дає   згоди,
виходячи  з  підстав,  наведених  в  абзацах  другому - четвертому
частини другої цієї статті;

     орган, уповноважений  управляти  майном,  не  дає  згоди   на
укладення договору оренди;

     орендодавець, зазначений   в   абзацах   другому  і  третьому
статті 5 цього Закону,  прийняв  рішення  про  укладення  договору
оренди нерухомого майна з бюджетною установою;

     є інші підстави, передбачені законом.
{  Частина  четверта  статті  9  із  змінами,  внесеними згідно із
Законами  N  768/97-ВР  від  23.12.97,  N  685-XIV  ( 685-14 ) від
20.05.99, N 1723-III ( 1723-14 ) від 18.05.2000; в редакції Закону
N 3269-VI ( 3269-17 ) від 21.04.2011 }

     5. З  моменту  надходження  до  орендодавця  заяви та проекту
договору оренди цілісного майнового комплексу  підприємства,  його
структурного    підрозділу    щодо   такого   майна   підприємству
забороняється  здійснювати  купівлю,  продаж,   передачу,   обмін,
надання  в  безоплатне  користування,  списання  майна,  придбання
цінних паперів,  одержання кредитів  у  розмірах,  що  перевищують
середньорічний  рівень за останні три роки.  У разі якщо зазначені
дії необхідні для ефективного  функціонування  підприємства,  його
структурного   підрозділу,   вони  вчиняються  з  дозволу  органу,
уповноваженого управляти відповідним майном.
{  Частина  п`ята статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом
N  768/97-ВР від 23.12.97; в редакції Закону N 3269-VI ( 3269-17 )
від 21.04.2011 }

     6.   Порядок   проведення  конкурсу  визначається:  Кабінетом
Міністрів  України  -  для  об`єктів,  що  перебувають у державній
власності  (  906-2011-п  ); органами, визначеними Верховною Радою
Автономної Республіки Крим, - для об`єктів, що належать Автономній
Республіці Крим; органами місцевого самоврядування - для об`єктів,
що перебувають у комунальній власності.

     У разі визначення орендаря на конкурсних засадах орендодавець
надсилає копії проекту договору та  інших  матеріалів  відповідним
органам,  зазначеним  у частині другій цієї статті,  у п`ятиденний
термін після дати затвердження результатів конкурсу.
{  Частина шоста статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законами
N  768/97-ВР від 23.12.97, N 1759-VI ( 1759-17 ) від 15.12.2009; в
редакції Закону N 3269-VI ( 3269-17 ) від 21.04.2011 }
 

     {  Частину  сьому  статті  9  виключено  на  підставі  Закону
N 3269-VI ( 3269-17 ) від 21.04.2011 }
 

     8.  У  разі  відмови  в  укладенні  договору  оренди, а також
неодержання  відповіді  у встановлений термін заінтересовані особи
мають право звернутися за захистом своїх інтересів до суду.
Стаття 10. Істотні умови договору оренди

     1. Істотними умовами договору оренди є:
     об`єкт оренди  (склад  і  вартість  майна  з  урахуванням  її
індексації);
     термін, на який укладається договір оренди;
     орендна плата з урахуванням її індексації;
     порядок  використання  амортизаційних  відрахувань,  якщо  їх
нарахування  передбачено  законодавством;  {  Абзац п`ятий частини
першої статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3269-VI
( 3269-17 ) від 21.04.2011 }
     відновлення орендованого майна та умови його повернення;
     виконання зобов`язань;
     забезпечення виконання зобов`язань - неустойка (штраф, пеня),
порука,  завдаток,  гарантія  тощо;  {  Частину  першу  статті  10
доповнено  абзацом  згідно  із  Законом  N 1905-IV ( 1905-15 ) від
29.06.2004 }
     порядок  здійснення  орендодавцем  контролю за станом об`єкта
оренди;  {  Частину  першу  статті  10 доповнено абзацом згідно із
Законом N 1905-IV ( 1905-15 ) від 29.06.2004 }
     відповідальність сторін;
     страхування орендарем взятого ним в оренду майна;
     обов`язки   сторін   щодо   забезпечення   пожежної   безпеки
орендованого   майна.  {  Пункт  1  статті  10  доповнено  абзацом
згідно із Законом N 651/97-ВР від 19.11.97 }

     2.  Укладений  сторонами  договір  оренди  в частині істотних
умов  повинен  відповідати  типовому  договору оренди відповідного
майна.  Типові  договори  оренди  державного  майна  розробляє   і
затверджує  Фонд державного майна України,  типові договори оренди
майна,  що належить Автономній Республіці  Крим  або  перебуває  у
комунальній   власності,  затверджують  відповідно  Верховна  Рада
Автономної  Республіки  Крим  та  органи місцевого самоврядування.
{  Статтю  10  доповнено  частиною  згідно  із  Законом  N 1905-IV
( 1905-15 ) від 29.06.2004 }

     3. За згодою сторін у договорі оренди можуть бути передбачені
й інші умови.

     4. Умови договору оренди є чинними на весь строк дії договору
і   у   випадках,   коли   після   його  укладення  (приведення  у
відповідність з цим Законом) законодавством  встановлено  правила,
які погіршують становище орендаря.

     5. Реорганізація орендодавця не є підставою для зміни умов чи
розірвання договору оренди.

     Стаття 11. Оцінка об`єкта оренди

     Оцінка об`єкта оренди здійснюється за методикою, затвердженою
Кабінетом Міністрів України ( 629-95-п ).

     Оцінка  об`єкта  оренди  передує укладенню договору оренди. У
разі якщо на момент продовження дії договору оренди остання оцінка
об`єкта   оренди  була  зроблена  більш  як  три  роки  тому,  для
продовження   (поновлення)   договору  оренди  провадиться  оцінка
об`єкта оренди.
{  Частина друга статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3269-VI ( 3269-17 ) від 21.04.2011 }

     Стаття 12. Момент укладення договору оренди

     1. Договір  оренди  вважається укладеним з моменту досягнення
домовлено30.01.2017
 ПРОТОКОЛ № 17 засідання постійної комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій від 30 січня 2017р.  »»

30.01.2017
 ВИСНОВОК постійної комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій від 30.01.2017року  »»

27.01.2017
 ПРОТОКОЛ № 11 засідання постійної комісії з питань промисловості, інфраструктури, комунального майна та підприємництва від «26» січня 2017 р.  »»

27.01.2017
 ВИСНОВОК постійної комісії з питань промисловості, інфраструктури, комунального майна та підприємництва 26 січня 2017 р.  »»

25.01.2017
 ПРОТОКОЛ № 8 засідання постійної комісії з питань освіти, культури, туризму і духовного розвитку від «23» січня 2017р.  »»

25.01.2017
 ВИСНОВКИ постійної комісії з питань освіти, культури, туризму і духовного розвитку від «23» січня 2017р.  »»

25.01.2017
 ПРОТОКОЛ № 12 засідання постійної комісії з питань охорони здоров’я, молодіжної політики, спорту та соціального захисту населення від «24» січня 2017р.  »»

25.01.2017
 24 січня 2017 р. ВИСНОВОК постійної комісії з питань охорони здоров’я, молодіжної політики, спорту та соціального захисту населення  »»

19.01.2017
 Графік проведення засідань постійних депутатських комісій, президії та сесії Сокальської районної ради. XVІ сесія VІІ скликання  »»

19.01.2017
 Графік прийому громадян керівництвом Львівської обласної ради у 2017 році  »»

17.01.2017
 Про скликання чергової XVІ сесії VIІ скликання Сокальської районної ради  »»

17.01.2017
 Про проведення земельних торгів  »»