:: 28.02.2013

  Комунальне майно :: Нормативні акти

  
28.02.2013

Затверджено рішенням Сокальської районної ради

від 18. 08. 2011 року №111

МЕТОДИКА

розрахунку і порядок використання плати

за оренду майна, що належить до спільної комунальної власності

територіальних громад Сокальського району

1. Методику і порядок розроблено з метою створення єдиного організаційно-економічного механізму справляння плати за оренду цілісного майнового комплексу комунального підприємства, організації, їх структурних підрозділів (філії, цеху, дільниці) та окремого індивідуально визначеного комунального майна, що належить до спільної комунальної власності територіальних громад Сокальського району

2. Розмір орендної плати встановлюється договором оренди між орендодавцем та орендарем.

Якщо майно орендується бюджетними організаціями, орендна плата вноситься за рахунок коштів, передбачених кошторисами на їх утримання.

У разі визначення орендаря на конкурсних засадах орендна плата, розрахована за цією Методикою, застосовується як стартова, а її розмір може бути збільшено за результатами такого визначення.

3. До плати за оренду індивідуально визначеного майна не включаються витрати на утримання орендованого майна та плата за послуги, які відповідно до укладених угод зобов`язуються надавати орендарю комунальне підприємство, організація, господарське товариство, на балансі яких перебуває це майно.

Витрати інвалідів, пов`язані з утриманням об`єкта оренди з метою використання під гаражі для спеціальних засобів пересування, компенсуються за рахунок Фонду України соціального захисту інвалідів у порядку, що визначається Мінпраці та Мінфіном.

4. Орендна плата за цією Методикою розраховується у такій послідовності: визначається розмір річної орендної плати. На основі розміру річної орендної плати встановлюється розмір орендної плати за перший місяць оренди, яка фіксується у договорі оренди. З урахуванням розміру орендної плати за перший місяць оренди розраховується розмір орендної плати за наступні місяці оренди.

У разі коли термін оренди менший чи більший за одну добу або за один місяць, то на основі розміру місячної орендної плати розраховується добова, а в разі необхідності - на основі розміру добової орендної плати розраховується погодинна орендна плата.

5. Розмір річної орендної плати за цілісні майнові комплекси комунальних підприємств визначається за формулою:

Опл = Вз х Сор.ц,

де Опл - розмір річної орендної плати, грн.; Вз - вартість необоротних основних засобів (без незавершеного будівництва) за незалежною оцінкою на час оцінки об`єкта оренди, грн.; Сор.ц - орендна ставка за використання цілісних майнових комплексів

державних підприємств, визначена згідно з додатком 1.

7. Розмір річної орендної плати у разі оренди окремого індивідуально визначеного майна (крім нерухомого майна) та нерухомого майна термін оренди якого не більше 5 днів (без права продовження строку дії договору оренди) встановлюється за згодою сторін, але не менш як 10 відсотків вартості орендованого майна. Орендодавець може здійснювати незалежну оцінку майна, що передається в оренду.

8. У разі оренди нерухомого майна (крім оренди нерухомого майна фізичними та юридичними особами, зазначеними у пункті 10 цієї Методики) розмір річної орендної плати визначається за формулою:

Опл = Вп х Сор,

де Вп - вартість орендованого майна, визначена шляхом проведення незалежної оцінки, грн.; Сор - орендна ставка, визначена згідно з додатком 2.

Незалежна оцінка вартості об`єкта оренди повинна враховувати його місцезнаходження і забезпеченість інженерними мережами. Результати незалежної оцінки є чинними протягом 6 місяців від дня її проведення, якщо інший термін не передбачено у звіті з незалежної оцінки.

Якщо орендоване нежитлове приміщення є частиною будівлі (споруди), то оцінка вартості цього приміщення проводиться безпосередньо, або опосередковано з урахуванням вартості будівлі (споруди) в цілому за формулою:

Вп = Вб : Пб х Пп,

де Вп - вартість орендованого приміщення, яке є частиною будівлі (споруди), грн.; Вб - вартість будівлі (споруди) в цілому (без вартості підвальних приміщень, якщо вони не експлуатуються орендарем), визначена шляхом проведення незалежної оцінки, грн.;

Пп - площа орендованого приміщення, кв.м; Пб - площа будівлі (споруди) в цілому (без площі підвальних приміщень, якщо вони не експлуатуються орендарем), кв.м.

10. Розмір річної орендної плати за оренду нерухомого майна бюджетними організаціями, які утримуються за рахунок місцевого бюджету, державними та комунальними закладами охорони здоров`я, які утримуються за рахунок державного та місцевих бюджетів, державними та комунальними телерадіоорганізаціями, державними та комунальними архівними установами, редакціями державних і комунальних періодичних видань та періодичних видань, заснованих об`єднаннями громадян, навчальними закладами, трудовими і журналістськими колективами, підприємствами зв`язку, що їх розповсюджують, Товариством Червоного Хреста України та його місцевими організаціями, асоціаціями органів місцевого самоврядування, а також інвалідами з метою використання під гаражі для спеціальних засобів пересування становить 1 гривню.

Орендна плата у розмірі, встановленому згідно з абзацом першим цього пункту, не застосовується у разі оренди нерухомого майна для розміщення засобів масової інформації:

рекламного та еротичного характеру;

заснованих в Україні міжнародними організаціями або за участю юридичних чи фізичних осіб інших держав, осіб без громадянства;

в яких понад 50 відсотків загального обсягу випуску становлять матеріали зарубіжних засобів масової інформації;

заснованих за участю юридичних або фізичних осіб, до сфери діяльності яких належить виробництво та постачання паперу, поліграфічного обладнання, технічних засобів мовлення.

11. Витрати на утримання нерухомого майна, зданого в оренду одночасно кільком підприємствам, організаціям, і прибудинкової території, розподіляються між ними залежно від наявності, кількості, потужності, часу роботи електроприладів, систем тепло- і водопостачання, каналізації за спеціальними рахунками, а в неподільній частині - пропорційно розміру займаної підприємствами, організаціями загальної площі.

12. Розмір місячної орендної плати за перший місяць після укладення договору оренди чи перегляду розміру орендної плати розраховується за формулою:

Опл

Опл.міс. = ------ х Іп.р. х Ім,

12

Опл - річна орендна плата, визначена за цією Методикою, грн.; Іп.р. - індекс інфляції за період з початку поточного року (у разі оренди нерухомого майна - з дати проведення незалежної оцінки) до дати укладення договору оренди або перегляду розміру орендної плати; Ім - індекс інфляції за перший місяць оренди.

13. Розмір орендної плати за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування розміру місячної орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за поточний місяць.

14. Терміни внесення орендної плати визначаються у договорі.

15. Платіжні документи на перерахування до бюджету або орендодавцеві орендних платежів подаються платниками установам банку до настання терміну платежу.

16. Суми орендної плати, зайво перераховані до бюджету або орендодавцеві, зараховуються в рахунок наступних платежів або повертаються платникові в 5-денний термін від дня одержання його письмової заяви.

17. Орендна плата спрямовується:

за нерухоме майно комунальних підприємств, установ, організацій - 30 відсотків орендної плати до місцевого бюджету, 70 відсотків - підприємству, установі, організації, на балансі яких перебуває це майно;

за окреме індивідуально визначене майно підприємства, установи,

організації (крім нерухомого) - підприємству, установі, організації;

18. Розмір плати за суборенду нерухомого та іншого окремого індивідуально визначеного майна розраховується в порядку, встановленому цією Методикою для розрахунку розміру плати за оренду зазначеного майна.

Орендна плата за нерухоме майно, що передається в суборенду, визначається з урахуванням частки вартості такого майна у загальній вартості орендованого майна у цінах, застосованих при визначенні розміру орендної плати, і погоджується з орендодавцем.

У разі суборенди приміщення у будівлі, що входить до складу цілісного майнового комплексу, орендна плата за таке приміщення визначається з урахуванням частки вартості такого приміщення у загальній вартості відповідної будівлі та частки вартості зазначеної будівлі у загальній вартості орендованих основних

засобів цілісного майнового комплексу.

Плата за суборенду майна у частині, що не перевищує орендної плати за майно, що передається в суборенду, сплачується орендарю, який передає в суборенду орендоване ним майно.

Різниця між нарахованою платою за перший місяць суборенди та тією її частиною, що отримує орендар, погоджується з орендодавцем і перераховується орендарем до районного бюджету.

Різниця між нарахованою платою за кожний наступний місяць суборенди і тією її частиною, що отримує орендар, визначається шляхом коригування різниці за попередній місяць на індекс інфляції за поточний місяць.

Контроль за перерахуванням зазначеної різниці до місцевого бюджету здійснюється орендодавцем.

Заступник голови районної ради Володимир Чуб

Додаток 1 до Методики розрахунку і порядку

використання платиза оренду майна, що

належить до спільної комунальної

власності територіальних громад Сокальського

району

ОРЕНДНІ СТАВКИ

за використання цілісних майнових комплексів комунальних підприємств

№п/п

1

Цілісні майнові комплекси комунальних підприємств:

10

2

Інші об`єкти

5

Заступник голови районної ради Володимир Чуб

Додаток 2 до Методики розрахунку і порядку

використання платиза оренду майна, що

належить до спільної комунальної

власності територіальних громад Сокальського

району

ОРЕНДНІ СТАВКИ

за використання нерухомого комунального майна

№п/п

Використання орендарем нерухомого майна за цільовим призначенням

Орендна ставка, відсотків

1

Розміщення казино, інших гральних закладів, гральних автоматів

100

2

Розміщення пунктів продажу лотерейних білетів, пунктів обміну валюти

35

3

Розміщення:

фінансових установ, ломбардів, бірж, брокерських, дилерських, маклерських, рієлторських контор (агентств нерухомості), банкоматів

ресторанів з нічним режимом роботи

торговельних об`єктів з продажу ювелірних виробів, виробів з дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, антикваріату, зброї

операторів телекомунікацій, які надають послуги з рухомого (мобільного) зв`язку, операторів та провайдерів телекомунікацій, які надають послуги з доступу до Інтернет

30

4

Розміщення:

виробників реклами

салонів краси, саун, турецьких лазень, соляріїв, кабінетів масажу, тренажерних залів

торговельних об`єктів з продажу автомобілів

зовнішньої реклами на будівлях і спорудах

25

5

Організація концертів та іншої видовищно-розважальної діяльності

25

6

Розміщення суб`єктів господарювання, що провадять туроператорську та турагентську діяльність, готелів

22

7

Розміщення суб`єктів господарювання, що провадять діяльність з ремонту об`єктів нерухомості

21

8

Розміщення:

клірингових установ

майстерень, що здійснюють технічне обслуговування

та ремонт автомобілів

майстерень з ремонту ювелірних виробів

ресторанів

приватних закладів охорони здоров`я

суб`єктів господарювання, що діють на основі

приватної власності і провадять господарську |діяльність з медичної практики

розміщення торговельних об`єктів з продажу окулярів, лінз, скелець

суб`єктів господарювання, що провадять діяльність у сфері права, бухгалтерського обліку та оподаткування

редакцій засобів масової інформації:

- рекламного та еротичного характеру

- тих, що засновані в Україні міжнародними організаціями або за участю юридичних чи фізичних осіб інших держав, осіб без громадянства

- тих, де понад 50 відсотків загального обсягу випуску становлять матеріали іноземних засобів масової інформації

- тих, що засновані за участю суб`єктів господарювання, одним із видів діяльності яких є виробництво та постачання паперу, поліграфічного обладнання, технічних засобів мовлення

20

9

Розміщення:

крамниць-складів, магазинів-складів

турбаз, мотелів, кемпінгів, літніх будиночків

торговельних об`єктів з продажу:

- непродовольчих товарів, алкогольних та тютюнових виробів

- промислових товарів, що були у використанні

- автотоварів

- відео- та аудіопродукції

18

10

Розміщення фізкультурно-спортивних закладів, діяльність яких спрямована на організацію та проведення занять різними видами спорту

17

11

Розміщення:

суб`єктів господарювання, що надають послуги, пов`язані з переказом грошей

бірж, що мають статус неприбуткових організацій

кафе, барів, закусочних, буфетів, кафетеріїв, що|здійснюють продаж товарів підакцизної групи

ветеринарних лікарень (клінік), лабораторій ветеринарної медицини

суб`єктів господарювання, що провадять діяльність з організації шлюбних знайомств та весіль

офісних приміщень

антен

суб`єктів господарювання, що провадять діяльність з вирощування квітів, грибів

15

12

Розміщення:

закладів ресторанного господарства з постачання страв, приготовлених централізовано для споживання в інших місцях

суб`єктів господарювання, що надають послуги з утримання домашніх тварин

13

13

Розміщення:

складів

суб`єктів господарювання, що діють на основі приватної власності і надають послуги з перевезення та доставки (вручення) поштових відправлень (кур`єрська служба)

стоянок для автомобілів

12

14

Розміщення: комп`ютерних клубів та інтернет-кафе

ветеринарних аптек

рибних господарств

приватних навчальних закладів

шкіл, курсів з навчання водіїв автомобілів

торговельних об`єктів з продажу книг, газет і журналів, виданих іноземними мовами

суб`єктів господарювання, що здійснюють проектні, проектно-вишукувальні, проектно-конструкторські роботи

видавництв друкованих засобів масової інформації та видавничої продукції, що друкуються іноземними мовами

редакцій засобів масової інформації, крім зазначених у пункті 10 Методики та пункті 8 цього додатка

10

15

Проведення виставок непродовольчих товарів без здійснення торгівлі

10

16

Розміщення торговельних автоматів, що відпускають продовольчі товари

9

17

Розміщення:

кафе, барів, закусочних, кафетеріїв, які не |здійснюють продаж товарів підакцизної групи

аптек, що реалізують готові ліки

торговельних об`єктів з продажу продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи

8

18

Розміщення:

торговельних об`єктів з продажу ортопедичних виробів;

ксерокопіювальної техніки для надання населенню послуг із ксерокопіювання документів

7

19

Проведення виставок образотворчої та книжкової

продукції, виробленої в Україні

7

20

Розміщення:

їдалень, буфетів, які не здійснюють продаж товарів підакцизної групи

фірмових магазинів вітчизняних промислових підприємств-товаровиробників, крім тих, що виробляють товари підакцизної групи

об`єктів поштового зв`язку на площі, що використовується для надання послуг поштового зв`язку суб`єктів господарювання, що надають послуги з перевезення та доставки (вручення) поштових відправлень

торговельних об`єктів з продажу поліграфічної продукції та канцтоварів, ліцензованої відео- та аудіопродукції, що призначається для навчальних закладів

6

21

Розміщення: державних закладів охорони здоров`я, що частково фінансуються з державного бюджету, та закладів охорони |здоров`я, що фінансуються з місцевого бюджету

оздоровчих закладів для дітей та молоді

санаторно-курортних закладів для дітей

державних навчальних закладів, що частково фінансуються з державного бюджету, та навчальних закладів, що фінансуються з місцевого бюджету

торговельних об`єктів з продажу книг, газет і |журналів, виданих українською мовою

відділень банків на площі, що використовується для здійснення платежів за житлово-комунальні послуги

суб`єктів господарювання, що здійснюють побутове обслуговування населення

5

22

Розміщення: їдалень, буфетів, які не здійснюють продаж товарів підакцизної групи, у навчальних закладах

громадських вбиралень

камер схову

видавництв друкованих засобів масової інформації та видавничої продукції, що видаються українською мовою

4

23

Розміщення: аптек на площі, що використовується для |виготовлення ліків за рецептами

суб`єктів господарювання, що надають ритуальні послуги

суб’єктів господарювання що надають послуги з профдезінфекції.

майстерень художників, скульпторів, народних майстрів площею менш як 50 кв. метрів

державних органів, та органів місцевого самоврядування

науково-дослідних установ

3

24

Розміщення: аптек, які обслуговують пільгові категорії населення

організацій, що надають послуги з нагляду за особами з фізичними чи розумовими вадами

бібліотек, архівів, музеїв

дитячих молочних кухонь

торговельних об`єктів з продажу продовольчих товарів для пільгових категорій громадян

2

25

Розміщення: закладів соціального захисту для бездомних громадян, безпритульних дітей та установ, призначених для тимчасового або постійного перебування громадян похилого віку та інвалідів

державних та комунальних позашкільних навчальних закладів (крім оздоровчих закладів для дітей та молоді) та дошкільних навчальних закладів

закладів соціального обслуговування для сімей, дітей та молоді, що утримуються за рахунок місцевого бюджету, зокрема центрів соціально-психологічної реабілітації дітей, соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківськогопіклування, соціальних центрів матері та дитини, центрів соціально-психологічної допомоги, центрів реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями, центрів для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді

1

26

Розміщення транспортних підприємств з:

перевезення пасажирів

перевезення вантажів

15

18

27

Розміщення творчих спілок, громадських, релігійних |та благодійних організацій на площі, що не використовується для провадження підприємницької діяльності і становить:

не більш як 50 кв. метрів

понад 50 кв. метрів

3

7

28

Розміщення громадських організацій інвалідів на площі, що не використовується для провадження підприємницької діяльності і становить:

не більш як 100 кв. метрів

понад 100 кв. метрів

1

7

29

Інше використання нерухомого майна

15

Заступник голови районної ради Володимир Чуб
30.01.2017
 ПРОТОКОЛ № 17 засідання постійної комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій від 30 січня 2017р.  »»

30.01.2017
 ВИСНОВОК постійної комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій від 30.01.2017року  »»

27.01.2017
 ПРОТОКОЛ № 11 засідання постійної комісії з питань промисловості, інфраструктури, комунального майна та підприємництва від «26» січня 2017 р.  »»

27.01.2017
 ВИСНОВОК постійної комісії з питань промисловості, інфраструктури, комунального майна та підприємництва 26 січня 2017 р.  »»

25.01.2017
 ПРОТОКОЛ № 8 засідання постійної комісії з питань освіти, культури, туризму і духовного розвитку від «23» січня 2017р.  »»

25.01.2017
 ВИСНОВКИ постійної комісії з питань освіти, культури, туризму і духовного розвитку від «23» січня 2017р.  »»

25.01.2017
 ПРОТОКОЛ № 12 засідання постійної комісії з питань охорони здоров’я, молодіжної політики, спорту та соціального захисту населення від «24» січня 2017р.  »»

25.01.2017
 24 січня 2017 р. ВИСНОВОК постійної комісії з питань охорони здоров’я, молодіжної політики, спорту та соціального захисту населення  »»

19.01.2017
 Графік проведення засідань постійних депутатських комісій, президії та сесії Сокальської районної ради. XVІ сесія VІІ скликання  »»

19.01.2017
 Графік прийому громадян керівництвом Львівської обласної ради у 2017 році  »»

17.01.2017
 Про скликання чергової XVІ сесії VIІ скликання Сокальської районної ради  »»

17.01.2017
 Про проведення земельних торгів  »»