:: 28.02.2013

  Комунальне майно :: Нормативні акти

  
28.02.2013

Затверджено рішенням

Сокальської районної ради

від 19 травня 2011 року № 88

ПОРЯДОК

ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ НА ПРАВО ОРЕНДИ КОМУНАЛЬНОГО МАЙНА, ЩО НАЛЕЖИТЬ ДО СПІЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД СОКАЛЬСЬКОГО РАЙОНУ.

I. Загальні положення

1. Цей Порядок розроблено відповідно до частини першої статті 7 та частини сьомої статті 9 Закону України "Про оренду державного та комунального майна", з метою визначення порядку проведення конкурсу на право оренди комунального майна, що належить до спільної комунальної власності територіальних громад Сокальського району, у випадках, передбачених чинним законодавством України.

2. Цей Порядок поширюється на такі об`єкти оренди: цілісні майнові комплекси комунальних підприємств, організацій, їх структурних підрозділів (філій, цехів, дільниць) та нерухоме майно - будівлі, споруди, приміщення, що належить до комунальної власності.

3. Конкурс на право оренди об`єкта полягає у визначенні орендаря, який запропонував найбільшу орендну плату при забезпеченні виконання інших умов конкурсу.

4. Місцем проведення конкурсу визначити приміщення Сокальської районної ради.

II. Оголошення конкурсу

5. Конкурс оголошується за ініціативою Сокальської районної ради або за наявності заяв про оренду від двох або більше фізичних чи юридичних осіб (за умови відсутності серед поданих заяв заяви про оренду від господарського товариства, створеного членами трудового колективу підприємства, організації, їх структурного підрозділу в разі оренди цілісного майнового комплексу, від бюджетної установи, організації - в разі оренди нерухомого майна).

У разі надходження однієї заяви про оренду певного об`єкта (цілісного майнового комплексу, будівлі, споруди, групи приміщень), а іншої - про оренду частини цього об`єкта орендодавець повідомляє другого заявника, що розглядається питання про оренду всього об`єкта.

6. Перед оголошенням конкурсу орендодавець протягом десяти днів мусить надати районній раді:

1) висновок щодо умов договору оренди;

2)дві кандидатури від орендодавця до складу конкурсної комісії;

3) повідомити орган місцевого самоврядування на території якого знаходиться об’єкт оренди, про створення конкурсної комісії, та запропонувати місцевій раді подати районній раді одну кандидатуру до складу конкурсної комісії.

7. Оголошення про конкурс публікується в газеті "Голос з-над Бугу”, а також, за рішенням орендодавця, в іншому органі преси не пізніше ніж за 30 календарних днів до дати проведення конкурсу і повинно містити такі відомості:

інформація про об`єкт (назва, місцезнаходження, у разі оренди цілісного майнового комплексу - також обсяг і основна номенклатура продукції, кількість і склад робочих місць, рівень прибутковості об`єкта за останні три роки, розмір дебіторської та кредиторської заборгованості, наявність майна в заставі, податковій заставі, в оренді);

умови конкурсу;

дата, час і місце проведення конкурсу;

кінцевий термін прийняття пропозицій учасників конкурсу (заяв про оренду і пропозицій до договору оренди, що відповідають вимогам конкурсу);

інша інформація.

Одночасно всі особи, що подали заяви про оренду до оголошення конкурсу, письмово повідомляються про оголошення конкурсу.

III. Умови конкурсу

8.1. Умовами конкурсу є:

розмір орендної плати;

ефективне використання об`єкта оренди за цільовим призначенням (у разі оренди цілісного майнового комплексу - відповідно до профілю виробничої діяльності підприємства);

дотримання вимог експлуатації об`єкта.

8.2.Іншими умовами конкурсу, залежно від специфіки об`єкта оренди, можуть бути:

здійснення певних видів ремонтних робіт;

виконання встановлених для підприємства мобілізаційних завдань;

виготовлення продукції в обсягах, необхідних для задоволення потреб регіону;

збереження/створення нових робочих місць;

ужиття заходів для захисту навколишнього середовища з метою дотримання екологічних норм експлуатації об`єкта;

створення безпечних та нешкідливих умов праці;

дотримання умов належного утримання об`єктів соціально-культурного призначення;

інші умови, з урахуванням пропозицій органу, уповноваженого управляти відповідним комунальним майном.

9. Основним критерієм визначення переможця є максимальний розмір орендної плати при обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.

В разі подання учасниками конкурсу рівнозначних конкурсних пропозицій переможцем визнається учасник конкурсу, який орендував об’єкт на право оренди якого проводиться конкурс.

10. Для участі в конкурсі учасник конкурсу подає на розгляд конкурсної комісії такі матеріали:

10.1. Заяву про участь у конкурсі та документи, які визначені наказом Фонду державного майна України від 14.11.2005 N2975 "Про затвердження Переліку документів, які подаються орендодавцеві для укладення договору оренди майна, що належить до державної власності". Якщо учасник конкурсу вже подавав заяву про оренду, яка стала підставою для оголошення конкурсу, після оголошення конкурсу він подає нові пропозиції (новий проект договору) відповідно до умов конкурсу.

10.2. Відомості про учасника конкурсу:

а) для учасників, які є юридичними особами:

документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи;

належним чином засвідчені копії установчих документів;

відомості про фінансове становище (платоспроможність) учасника конкурсу з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованостей;

офіційне підтвердження про те, що щодо нього не порушено справу про банкрутство;

б) для учасників, які є фізичними особами:

копію документа, що посвідчує особу учасника конкурсу, або належним чином оформлену довіреність, видану представнику фізичної особи;

копію свідоцтва або витягу про державну реєстрацію фізичної особи як суб`єкта підприємницької діяльності;

декларацію про доходи за попередній рік.

10.3. Проект договору оренди з відображеними в ньому:

10.3.1. Зобов`язаннями (пропозиціями) щодо виконання умов конкурсу.

10.3.2. Додатковими пропозиціями до договору оренди (у разі оренди цілісного майнового комплексу - обсяг ресурсів, які будуть залучені, продукція, послуги, ринки збуту, джерела сировини і матеріалів тощо; у разі оренди нерухомості - варіанти поліпшення орендованого майна).

10.3.3. Пропозиціями щодо гарантій сплати орендної плати (завдаток, гарантія, тощо).

IV. Конкурсна комісія

11. До складу конкурсної комісії (далі - комісія) входять два представники орендодавця, два представники районної ради, а також один представник органу місцевого самоврядування за місцем розташування об`єкта.

12. Комісія утворюється в кількості від 5 до 7 осіб. Склад комісії затверджується розпоряженням голови районної ради.

13. Основними завданнями та функціями комісії є:

визначення умов та терміну проведення конкурсу;

розгляд пропозицій учасників конкурсу;

визначення переможця конкурсу;

складання протоколів та подання їх на затвердження орендодавцю.

14. Комісія під час своєї діяльності має право звертатися за консультаціями до фахівців органу, уповноваженого управляти відповідним комунальним майном, органу місцевого самоврядування за місцем розташування об`єкта оренди, та інших.

15. Комісія розпочинає роботу з моменту підписання розпорядження про її створення.

16. Керує діяльністю комісії й організовує її роботу голова комісії. Голова комісії у межах своєї компетенції скликає засідання комісії, головує на засіданнях і організовує підготовку матеріалів на розгляд комісії.

Голова комісії має ухвальний голос, якщо при прийнятті рішення про визначення переможця конкурсу голоси членів комісії розділилися порівну.

17. Засідання комісії є закритими. У разі потреби отримання додаткової інформації комісія має право заслуховувати на своїх засіданнях пояснення учасників конкурсу.

Відповідальні працівники апарату районної ради, орендодавця, та члени конкурсної комісії, які забезпечують проведення конкурсу, в установленому законодавством порядку несуть відповідальність за розголошення такої інформації:

а) про учасників конкурсу, їх кількість та їх конкурсні пропозиції (до визначення переможця);

б) яка міститься в документах, наданих учасниками конкурсу;

в) про режим роботи та склад конкурсної комісії.

18. Засідання комісії є правочинним за умови участі в ньому більше половини членів комісії.

V. Процедура проведення конкурсу

19. Конкурс проводиться в один етап, на якому визначається переможець згідно з умовами конкурсу та пропозиціями учасника конкурсу.

20. Конкурс проводиться за наявності пропозицій від двох або більше фізичних чи юридичних осіб. У разі надходження однієї пропозиції конкурс не проводиться і комісія приймає протокольне рішення про розгляд орендодавцем питання про укладення договору оренди відповідно до вимог законодавства з єдиним заявником.

21. Пропозиції надаються у конвертах з написом "На конкурс", запечатаних та засвідчених печаткою чи підписом учасника конкурсу. До дати проведення конкурсу конверти з пропозиціями зберігаються у голови конкурсної комісії. Конверти розпечатуються на засіданні конкурсної комісії у присутності конкурсантів, які з’явилися на засідання конкурсної комісії. Конкурсанти письмово підтверджують, що конверти були неушкоджені. У випадку відсутності при розкритті конвертів з пропозиціями представника учасника, який належним чином повідомлений про час та місце проведення засідання, розкриття проводиться без його участі.

22. Комісія визначає переможця більшістю голосів присутніх членів комісії на засіданні.

23. Після закінчення засідання конкурсної комісії складається протокол, у якому зазначаються:

відомості про учасників;

пропозиції і зобов`язання учасників;

обґрунтування рішення про визначення переможця.

Протокол підписується всіма присутніми членами конкурсної комісії .

24. Протокол про результати конкурсу затверджує голова районної ради, після чого голова конкурсної комісії повідомляє про результати конкурсу всіх учасників та публікує їх у газеті "Голос з-над Бугу”, та передає протокол для зберігання відділу управління комунальним майном районної ради. Протокол зберігається протягом трьох років.

25. Діяльність комісії припиняється: у разі відсутності заяв про участь у конкурсі чи повторному конкурсі - з дня, оголошеного кінцевим терміном прийняття пропозицій учасників конкурсу; у разі проведення конкурсу - з дати укладення договору оренди, а якщо договір не буде укладено - на підставі розпорядження, виданого головою районної ради.

26. За результатами конкурсу з переможцем конкурсу орендодавець укладає договір оренди. До умов договору оренди включаються орендна плата в розмірі, запропонованому переможцем конкурсу, та інші пропозиції переможця конкурсу. Копія договору оренди та акт приймання – передачі у п’ятиденний термін після підписання договору надається відділу управління комунальним майном Сокальської районної ради.

Заступник голови районної ради Володимир Чуб
30.01.2017
 ПРОТОКОЛ № 17 засідання постійної комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій від 30 січня 2017р.  »»

30.01.2017
 ВИСНОВОК постійної комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій від 30.01.2017року  »»

27.01.2017
 ПРОТОКОЛ № 11 засідання постійної комісії з питань промисловості, інфраструктури, комунального майна та підприємництва від «26» січня 2017 р.  »»

27.01.2017
 ВИСНОВОК постійної комісії з питань промисловості, інфраструктури, комунального майна та підприємництва 26 січня 2017 р.  »»

25.01.2017
 ПРОТОКОЛ № 8 засідання постійної комісії з питань освіти, культури, туризму і духовного розвитку від «23» січня 2017р.  »»

25.01.2017
 ВИСНОВКИ постійної комісії з питань освіти, культури, туризму і духовного розвитку від «23» січня 2017р.  »»

25.01.2017
 ПРОТОКОЛ № 12 засідання постійної комісії з питань охорони здоров’я, молодіжної політики, спорту та соціального захисту населення від «24» січня 2017р.  »»

25.01.2017
 24 січня 2017 р. ВИСНОВОК постійної комісії з питань охорони здоров’я, молодіжної політики, спорту та соціального захисту населення  »»

19.01.2017
 Графік проведення засідань постійних депутатських комісій, президії та сесії Сокальської районної ради. XVІ сесія VІІ скликання  »»

19.01.2017
 Графік прийому громадян керівництвом Львівської обласної ради у 2017 році  »»

17.01.2017
 Про скликання чергової XVІ сесії VIІ скликання Сокальської районної ради  »»

17.01.2017
 Про проведення земельних торгів  »»