:: 28.02.2013

  Комунальне майно :: Нормативні акти

  
28.02.2013

СОКАЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

V сесія ____VІ______скликання

Р І Ш Е Н Н Я № 86

19 травня 2011 року м.Сокаль

Про затвердження Положення про

порядок закріплення майна, що

належить до спільної комунальної

власності територіальних громад

Сокальського району, за підприємствами

установами та організаціями на праві

господарського відання чи оперативного

управління та типових договорів

Враховуючи необхідність приведення майнових відносин у сфері комунального майна, що належить до спільної власності територіальних громад міст, селища, сіл Сокальського району, у відповідність до вимог чинного законодавства України, керуючись ст. ст. 23, 136, 137 Господарського кодексу України, ст. 60, п.20 ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та враховуючи висновки постійної комісії районної ради з питань промисловості, підприємництва, комунального майна, інфраструктури, зовнішньоекономічної та транскордонної діяльності, Сокальська районна рада Львівської області,-

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Положення про порядок закріплення майна, що належить до спільної комунальної власності територіальних громад Сокальського району, за підприємствами установами та організаціями на праві господарського відання чи оперативного управління (додаток 1).

2. Затвердити Типовий договір на закріплення майна, що належить до спільної комунальної власності територіальних громад Сокальського району, за підприємствами, установами та організаціями на праві господарського відання (додаток 2).

3. Затвердити Типовий договір на закріплення майна, що належить до спільної комунальної власності територіальних громад Сокальського району, за підприємствами, установами та організаціями на праві оперативного управління (додаток 3).

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань промисловості, підприємництва, комунального майна, інфраструктури, зовнішньоекономічної та транскордонної діяльності.

Голова районної ради Ігор Дацюк

              

Додаток 1 до рішення

Сокальської районної ради

від 19 травня 2011 року № 86

         ПОЛОЖЕННЯ  

про порядок закріплення майна, що належить до спільної комунальної власності територіальних громад Сокальського району за підприємствами, установами, організаціями на праві господарського відання чи оперативного управління

                                           Розділ 1

                                 Загальні положення        

1. Положення про порядок закріплення майна, що належить до  спільної комунальної власності територіальних громад, сіл, селища, міст Сокальського району за підприємствами, установами, організаціями на праві господарського відання чи оперативного управління – надалі Положення, розроблене відповідно до Законів України „Про місцеве самоврядування в Україні”,  Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України.

 

2. Положення визначає порядок закріплення майна, що належить до спільної комунальної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Сокальського району за підприємствами, установами, організаціями на правах господарського відання або оперативного управління.

 

3. Дія цього положення поширюється на майно, що  перебуває у спільній комунальній власності територіальних громад, сіл, селища, міст Сокальського району. 

4. Об’єктами закріплення згідно з цим положенням  є:

а) цілісні майнові комплекси підприємств, установ, організацій, їх структурних підрозділів (далі підприємства). Структурний підрозділ підприємства може бути об’єктом закріплення після виділення його в установленому порядку у цілісний майновий комплекс на підставі розподільчого балансу;       

б) нерухоме майно (будівлі, споруди, у тому числі об’єкти незавершеного будівництва, а також нежитлові приміщення, після виділення їх в окрему облікову одиницю ( інвентарний об’єкт);

в)  майно спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Сокальського району, що не увійшло до статутного фонду господарських товариств, створених у процесі приватизації;

г) інше окреме індивідуально визначене майно.     

        

5. Ініціатива щодо закріплення майна, яке є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ,  міст Сокальського району на правах господарського відання або оперативного управління за підприємствами, установами, організаціями  виходить  від Сокальської районної ради, а також безпосередньо від підприємств, установ, організацій.       

 

                                                     Розділ 2

Порядок  закріплення об’єктів, що належать до спільної комунальної власності територіальних громад Сокальського району за підприємствами, установами, організаціями на праві господарського відання чи оперативного управління.

 

 1. Право господарського відання є речовим правом суб’єкта підприємництва, який володіє, користується і розпоряджається майном, закріпленим за ним власником  (або уповноваженим ним органом) з обмеженням правомочності розпорядження щодо окремих видів майна за згодою власника у випадках, передбачених Господарським кодексом України та іншими законами.

2. Правом оперативного управління визнається речове право суб’єкта господарювання, який володіє, користується і розпоряджається майном, закріпленим за ним власником (уповноваженим ним органом) для здійснення не комерційної господарської діяльності у межах встановлених Господарським кодексом України, законами України а також власником майна або уповноваженим ним органом.

3. Закріплення  майна,  що є спільною комунальною власністю територіальних громад сіл, селища, міст Сокальського району на праві господарського відання або оперативного управління,  за підприємствами, установами, організаціями,   а також зміна  раніше встановленого правового режиму майна  здійснюється за рішенням Сокальської районної ради.

 

4. У разі, коли ініціатором закріплення майна, що є спільною комунальною власністю територіальних громад сіл, селища, міст Сокальського району за підприємствами,  установами, організаціями на праві господарського відання або оперативного управління, або ініціатором зміни раніше встановленого правового режиму майна виступає відділ управління комунальним майном районної ради, то відділ не пізніше, ніж за 15   днів до сесії подає голові районної ради   пропозиції, в яких зазначається :

- назва об’єкта ;

- його місцезнаходження ;

- найменування та місцезнаходження балансоутримувача.

До пропозицій додається фінансове-економічне обґрунтування (з визначенням етапів, термінів, шляхів та засобів реалізації) ефективного використання майна, що є об’єктом закріплення,  доцільності та очікуваних наслідків  проведення такого закріплення.

 

 5. У разі,  коли ініціатором закріплення майна, що є спільною комунальною власністю територіальних громад сіл, селища, міст Сокальського району виступає інший орган, якому надані функції управління  майном спільної власності територіальних громад сіл, селища, міст Сокальського району або безпосередньо  підприємство, установа, організація, то ініціатор не пізніше, ніж за 25 днів до сесії  подає відділу управління комунальним майном районної ради пропозиції з урахуванням вимог, вказаних в розділі 2  п.4 цього положення.

   Після цього, відділ управління комунальним майном районної ради, з урахуванням вимог, встановлених у розділі 2 п.4 цього положення, вносить пропозиції голові районної ради  щодо закріплення майна.

 

 6. Закріплення майна здійснюється шляхом укладення між відділом управління комунальним майном районної ради та підприємством, установою, організацією  договорів на закріплення майна, що належить до спільної комунальної власності територіальних громад Сокальського району, за підприємствами, установами та організаціями на праві господарського відання та на закріплення майна, що належить до спільної комунальної власності територіальних громад Сокальського району, за підприємствами, установами та організаціями на праві оперативного управління, типові форми яких затверджуються  районною радою.

 

 7. Укладення договорів щодо раніше закріпленого за підприємствами, установами, організаціями майна спільної комунальної власності територіальних громад, сіл, селища, міст Сокальського району на праві оперативного управління або господарського відання проводиться відповідно до рішення районної ради.

     

 8. Приймання-передача майна, що є спільною комунальною власністю територіальних громад Сокальського району та закріплення його  на праві господарського відання або оперативного управління  за підприємствами, установами, організаціями оформляється актом приймання-передачі та договором на закріплення майна, що належить до спільної комунальної власності територіальних громад Сокальського району, за підприємствами, установами та організаціями на праві господарського відання або договором на закріплення майна, що належить до спільної комунальної власності територіальних громад Сокальського району, за підприємствами, установами та організаціями на праві оперативного управління.     

 

 9.  Укладені договори на закріплення майна, що належить до спільної комунальної власності територіальних громад Сокальського району, за підприємствами, установами та організаціями на праві господарського відання та на закріплення майна, що належить до спільної комунальної власності територіальних громад Сокальського району, за підприємствами, установами та організаціями на праві оперативного управління, в 10- денний термін з моменту укладення затверджуються головою районної ради або його заступником.  

Заступник голови районної ради Володимир Чуб

Додаток 2 до рішення

Сокальської районної ради

від 19 травня 2011 року № 86

ЗАТВЕРДЖУЮ :

Голова Сокальської районної ради

______________________________

___ _______________ 20__ року

ТИПОВИЙ ДОГОВІР

на закріплення майна, що належить до спільної комунальної власності територіальних громад Сокальського району, за підприємствами, установами та організаціями на праві господарського відання

„____”___________20__ року м. Сокаль

Сокальська районна рада (надалі УПОВНОВАЖЕНИЙ ОРГАН), в особі начальника відділу управління комунальним майном районної ради ___________________________________________, що діє на підставі Положення про порядок закріплення майна, що належить до спільної комунальної власності територіальних громад Сокальського району, за підприємствами установами та організаціями на праві господарського відання чи оперативного управління, затвердженого рішенням Сокальської районної ради Львівської області №86 від 19 травня 2011року з однієї сторони та _______________________________________(надалі КОРИСТУВАЧ), в особі _________________________________, що діє підставі_____________________з другої сторони, (надалі Сторони), уклали цей Договір про наступне :

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Предметом договору є передача Уповноваженим органом Користувачеві на підставі рішення Сокальської районної ради від _________ року №__ у господарське відання майна, що належить до спільної комунальної власності територіальних громад міст, селища, сіл Сокальського району для здійснення комерційної господарської діяльності.

1.2. Уповноважений орган передав Користувачеві в господарське відання майно, а саме : _______________________________________________.

1.3. Об’єкт передається згідно з актом приймання – передачі від «___»__________200__ року.

2. УМОВИ ПЕРЕДАЧІ ТА ПОВЕРНЕННЯ МАЙНА

2.1. Користувач приймає майно згідно з актом приймання - передачі.

2.2. Передача майна не тягне за собою виникнення у Користувача права власності на передане майно.

2.3. У випадку прийняття рішення про ліквідацію, реорганізацію Користувача або зміну правового режиму майна, яке було передано йому в господарське відання, Користувач повинен у місячний термін повернути Уповноваженому органу зазначене майно в задовільному технічному стані, не гіршому, ніж на час передачі в користування, з урахуванням його фізичного зносу.

2.4. Майно вважається повернутим Користувачем Уповноваженому органу після підписання акту приймання - передачі майна.

2.5. У разі неповернення зазначеного в акті приймання – передачі майна або повернення його у стані гіршому, ніж на час передачі в господарське відання, з врахуванням його фізичного зносу, збитки нанесені Власнику майна відшкодовуються Користувачем у повному обсязі на протязі одного місяця.

3. ОБОВ’ЯЗКИ УПОВНОВАЖЕНОГО ОРГАНУ

3.1. Уповноважений орган зобов’язується передати майно, зазначене у п. 1.2. цього Договору по акту приймання – передачі, який підписується одночасно з цим договором.

3.2. Уповноважений орган зобов’язується не вчиняти дій, які б перешкоджали Користувачеві користуватися майном.

4. ОБОВ’ЯЗКИ КОРИСТУВАЧА

4.1. Прийняти по акту приймання – передачі майно, використовувати його у відповідності з цільовим призначенням і умовами цього Договору, забезпечувати збереження, не допускати його знищення і псування.

4.2. На протязі місяця застрахувати передане в користування майно на суму не менш, ніж його балансова вартість. Надати копії договорів страхування Уповноваженому органу.

4.3. Утримувати майно та прилеглу територію у належному стані. Здійснювати обслуговування теплових, водопровідних, каналізаційних, електричних та вентиляційних мереж, їх необхідний поточний ремонт, а при необхідності – забезпечити доступ експлуатаційних організацій до цих мереж з метою їх профілактичного огляду і ремонту. Виконувати всі санітарні норми та правила.

4.4. Проводити необхідний поточний та капітальний ремонт майна.

4.5. Дотримуватись протипожежних правил, вимог, стандартів, а також виконувати приписи і постанови органів державного пожежного нагляду. Утримувати у справному стані засоби протипожежного захисту, зв’язку, пожежну техніку, обладнання та інвентар, не допускати їх використання не за призначення.

4.6. У порядку, визначеному Положенням про оренду майна, що належить до спільної комунальної власності територіальних громад Сокальського району, отримувати дозвіл Уповноваженого органу на передачу зазначеного майна в оренду.

4.7. У разі відсутності правовстановлюючих документів (свідоцтва про право власності), а також у разі відсутності технічної документації на майно, яке закріплюється за Користувачем, та документів на право користування земельною ділянкою закріпленою за цим майном, він зобов’язаний протягом одного року за свій рахунок виготовити ці документи.

5. ПРАВА УПОВНОВАЖЕНОГО ОРГАНУ

5.1. Контролювати наявність, технічний стан, напрямки та ефективність використання майна, переданого в користування.

5.2. Отримувати у Користувача звітність про рух майна згідно балансу, а також іншу необхідну інформацію стосовно переданого в користування майна.

5.3. У разі передачі майна в оренду, контролювати виконання умов договорів оренди.

5.4. Контролювати виконання умов цього договору.

6. ПРАВА КОРИСТУВАЧА

6.1. Здійснювати користування майном на праві господарського відання для забезпечення комерційної господарської діяльності.

6.2. За погодженням з Уповноваженим органом передавати майно в оренду.

6.3. За погодженням з Уповноваженим органом пристосовувати майно (проводити реконструкцію майна), передане в користування, до особливостей своєї діяльності.

6.4. За погодженням з Уповноваженим органом проводити списання нерухомого майна, переданого в користування.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за договором сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством.

8. ТЕРМІН ДІЇ ТА УМОВИ ЗМІНИ, РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

8.1. Цей договір діє з моменту підписання Акта приймання – передачі до прийняття рішення про ліквідацію, реорганізацію Користувача або зміну правового режиму майна, яке було закріплене за Користувачем на праві господарського відання.

8.2. Дія Договору припиняється у разі :

- реорганізації або ліквідації Сторін за договором;

- у разі прийняття рішення районною радою про зміну правового режиму майна.

9. ІНШІ УМОВИ

9.1. Взаємовідносини сторін, не врегульовані цим Договором регламентуються чинним законодавством.

9.2. Цей договір складено в 2 – х примірниках, які мають однакову юридичну силу.

10. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН

УПОВНОВАЖЕНИЙ ОРГАН КОРИСТУВАЧ

М.П. М.П.

Заступник голови районної ради Володимир Чуб

Додаток 3 до рішення

Сокальської районної ради

від 19 травня 2011 року № 86

ЗАТВЕРДЖУЮ :

Голова Сокальської районної ради

___________ ________________

___ _______________ 20__ року

ТИПОВИЙ ДОГОВІР

на закріплення майна, що належить до спільної комунальної власності територіальних громад Сокальського району, за підприємствами, установами та організаціями на праві оперативного управління

„____”___________20__ року м. Сокаль

Сокальська районна рада (надалі УПОВНОВАЖЕНИЙ ОРГАН), в особі начальника Відділу управління комунальним майном районної ради ___________________________________________, що діє на підставі Положення про порядок закріплення майна, що належить до спільної комунальної власності територіальних громад Сокальського району, за підприємствами установами та організаціями на праві господарського відання чи оперативного управління, затвердженого рішенням Сокальської районної ради Львівської області №86 від 19 травня 2011року, з однієї сторони та _______________________________________(надалі КОРИСТУВАЧ), в особі _________________________________, що діє підставі_____________________з другої сторони, (надалі Сторони), уклали цей Договір про наступне :

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Предметом договору є передача Уповноваженим органом Користувачеві на підставі рішення Сокальської районної ради від _________ року № в оперативне управління майна, що належить до  спільної комунальної власністю територіальних громад, сіл, селища, міст Сокальського району для здійснення некомерційної господарської діяльності.

1.2. Уповноважений орган передав Користувачеві в оперативне управління майно, а саме : __________________________________________.

1.3. Об’єкт передається згідно з актом приймання – передачі від «___»__________20__ року.

2. УМОВИ ПЕРЕДАЧІ ТА ПОВЕРНЕННЯ МАЙНА

2.1. Користувач приймає майно згідно з актом приймання - передачі.

2.2. Передача майна не тягне за собою виникнення у Користувача права власності на передане майно.

2.3. У випадку прийняття рішення про ліквідацію, реорганізацію Користувача або зміну правового режиму майна, яке було передано йому в оперативне управління, Користувач повинен у місячний термін повернути Уповноваженому органу зазначене майно в задовільному технічному стані, не гіршому, ніж на час передачі в користування, з урахуванням його фізичного зносу.

2.4. Майно вважається повернутим Користувачем Уповноваженому органу після підписання акту приймання - передачі майна.

2.5. У разі неповернення зазначеного в акті приймання–передачі майна або повернення його у стані гіршому, ніж на час передачі в оперативне управління, з врахуванням його фізичного зносу, збитки нанесені Власнику майна відшкодовуються Користувачем у повному обсязі на протязі одного місяця.

3. ОБОВ’ЯЗКИ УПОВНОВАЖЕНОГО ОРГАНУ

3.1. Уповноважений орган зобов’язується передати майно, зазначене у п. 1.2. цього Договору по акту приймання – передачі, який підписується одночасно з цим договором.

3.2. Уповноважений орган зобов’язується не вчиняти дій, які б перешкоджали Користувачеві користуватися майном.

4. ОБОВ’ЯЗКИ КОРИСТУВАЧА

4.1. Прийняти по акту приймання – передачі майно, використовувати його у відповідності з цільовим призначенням і умовами цього Договору, забезпечувати збереження, не допускати його знищення і псування.

4.2. На протязі місяця застрахувати передане в користування майно на суму не менш, ніж його балансова вартість. Надати копії договорів страхування Уповноваженому органу.

4.3. Утримувати майно та прилеглу територію у належному стані. Здійснювати обслуговування теплових, водопровідних, каналізаційних, електричних та вентиляційних мереж, їх необхідний поточний ремонт, а при необхідності – забезпечити доступ експлуатаційних організацій до цих мереж з метою їх профілактичного огляду і ремонту. Виконувати всі санітарні норми та правила.

4.4. Проводити необхідний поточний та капітальний ремонт майна.

4.5. Дотримуватись протипожежних правил, вимог, стандартів, а також виконувати приписи і постанови органів державного пожежного нагляду. Утримувати у справному стані засоби протипожежного захисту, зв’язку, пожежну техніку, обладнання та інвентар, не допускати їх використання не за призначення.

4.6. У порядку, визначеному Положенням про оренду майна, що належить до спільної комунальної власності територіальних громад Сокальського району, отримувати дозвіл у Уповноваженого органу на передачу зазначеного майна в оренду.

4.7. У разі відсутності правовстановлюючих документів (свідоцтва про право власності), а також у разі відсутності технічної документації на майно, яке закріплюється за Користувачем, та документів на право користування земельною ділянкою закріпленою за цим майном, він зобов’язаний протягом одного року за свій рахунок виготовити ці документи.

5. ПРАВА УПОВНОВАЖЕНОГО ОРГАНУ

5.1. Контролювати наявність, технічний стан, напрямки та ефективність використання майна, переданого в користування.

5.2. Отримувати у Користувача звітність про рух майна згідно балансу, а також іншу необхідну інформацію стосовно переданого в користування майна.

5.3. У разі передачі майна в оренду, контролювати виконання умов договорів оренди.

5.4. Контролювати виконання умов цього договору.

6. ПРАВА КОРИСТУВАЧА

6.1. Здійснювати користування майном на праві оперативне управління для забезпечення некомерційної господарської діяльності.

6.2. За погодженням з Уповноваженим органом передавати майно в оренду.

6.3. За погодженням з Уповноваженим органом пристосовувати майно (проводити реконструкцію майна), передане в користування, до особливостей своєї діяльності.

6.4. За погодженням з Уповноваженим органом проводити списання нерухомого майна, переданого в користування.

6.5. За погодженням з Уповноваженим органом проводити відчуження нерухомого майна, переданого в користування.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. За невиконання або не належне виконання зобов’язань за договором сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством.

8. ТЕРМІН ДІЇ ТА УМОВИ ЗМІНИ, РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

8.1. Цей договір діє з моменту підписання Акта приймання – передачі до прийняття рішення про ліквідацію, реорганізацію Користувача або зміну правового режиму майна, яке було закріплене за Користувачем на праві оперативного управління.

8.2. Дія Договору припиняється у разі :

- реорганізації або ліквідації Сторін за договором;

- у разі прийняття рішення районною радою про зміну правового режиму майна.

9. ІНШІ УМОВИ

9.1. Взаємовідносини сторін, не врегульовані цим Договором регламентуються чинним законодавством.

9.2. Цей договір складено в 2 – х примірниках, які мають однакову юридичну силу.

10. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН

УПОВНОВАЖЕНИЙ ОРГАН КОРИСТУВАЧ

М.П. М.П.                                       

Заступник голови районної ради Володимир Чуб
30.01.2017
 ПРОТОКОЛ № 17 засідання постійної комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій від 30 січня 2017р.  »»

30.01.2017
 ВИСНОВОК постійної комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій від 30.01.2017року  »»

27.01.2017
 ПРОТОКОЛ № 11 засідання постійної комісії з питань промисловості, інфраструктури, комунального майна та підприємництва від «26» січня 2017 р.  »»

27.01.2017
 ВИСНОВОК постійної комісії з питань промисловості, інфраструктури, комунального майна та підприємництва 26 січня 2017 р.  »»

25.01.2017
 ПРОТОКОЛ № 8 засідання постійної комісії з питань освіти, культури, туризму і духовного розвитку від «23» січня 2017р.  »»

25.01.2017
 ВИСНОВКИ постійної комісії з питань освіти, культури, туризму і духовного розвитку від «23» січня 2017р.  »»

25.01.2017
 ПРОТОКОЛ № 12 засідання постійної комісії з питань охорони здоров’я, молодіжної політики, спорту та соціального захисту населення від «24» січня 2017р.  »»

25.01.2017
 24 січня 2017 р. ВИСНОВОК постійної комісії з питань охорони здоров’я, молодіжної політики, спорту та соціального захисту населення  »»

19.01.2017
 Графік проведення засідань постійних депутатських комісій, президії та сесії Сокальської районної ради. XVІ сесія VІІ скликання  »»

19.01.2017
 Графік прийому громадян керівництвом Львівської обласної ради у 2017 році  »»

17.01.2017
 Про скликання чергової XVІ сесії VIІ скликання Сокальської районної ради  »»

17.01.2017
 Про проведення земельних торгів  »»