:: 28.02.2013

  Комунальне майно :: Нормативні акти

  
28.02.2013

Затверджено рішенням

Сокальської районної ради

від 20 жовтня 2011 року №131

Положення

про оренду майна, що належить до спільної комунальної власності територіальних громад Сокальського району

Дане Положення регулює відносини з оренди майна, що належить до спільної комунальної власності територіальних громад Сокальського району (далі-майно).

1.Загальні положення

Право на оренду майна набувається відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про оренду державного та комунального майна”, інших нормативно – правових актів з питань оренди та цього Положення.

Положення регулює:

- організаційні відносини, пов’язані з передачею в оренду майна комунальних підприємств, установ, організацій (далі-підприємств); їх структурних підрозділів та іншого індивідуально визначеного майна ,що перебуває у комунальній власності

- майнові відносини між Орендодавцем та Орендарем щодо господарського використання майна.

2. Об’єкти оренди та суб’єкти орендних відносин

2.1. Об’єктами оренди комунального майна є:

а) цілісні майнові комплекси (ЦМК) підприємств та їх структурних підрозділів (філій, цехів, дільниць);

б) нерухоме майно(будівлі,споруди, нежитлові приміщення) та інше окреме індивідуально визначене майно підприємств.

в) нерухоме майно, що не використовується органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування для здійснення своїх функцій , може бути передано в оренду без права викупу орендарем та передачі в суборенду.

2.2. Не може бути об’єктом оренди комунальне майно, надання в оренду якого заборонено законодавством України та рішеннями Сокальської районної ради.

2.3. Від імені територіальних громад Сокальського району повноваження Орендодавця здійснюють:

- Сокальська районна рада - відносно цілісних майнових комплексів ( ЦМК).

- комунальні підприємства районної ради, в господарське відання яких передано майно спільної комунальної власності територіальних громад Сокальського району (окрім ЦМК).

- управління та відділи Сокальської районної державної адміністрації в оперативне управління яких передано майно спільної комунальної власності територіальних громад Сокальського району ( окрім ЦМК).

2.4. Дозвіл на оренду майна та рішення про надання в оренду приймається сесією районної ради.

2.5. Організаційне забезпечення орендних відносин покладається на відділ управління комунальним майном Сокальської районної ради.

2.6. Орендарями майна за цим Положенням можуть бути:

- господарські товариства, створені членами трудового колективу підприємства, його структурного підрозділу, інші юридичні особи, фізичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності, фізичні та юридичні особи іноземних держав, міжнародні організації.

Претендентом на оренду майна є фізична чи юридична особа, яка виявила бажання орендувати майно.

2.7. Нежитлові приміщення, які передається в оренду за цільовим призначенням, повинні використовуватися тільки за призначенням, обумовленим рішенням районної ради та договором оренди.

2.8. Розгляд заяв та укладання договору оренди ЦМК підприємств, їх структурних підрозділів здійснюється з урахуванням особливостей, встановлених Законом України “Про оренду державного та комунального майна” та Порядком проведення конкурсу на право оренди комунального майна, що належить до спільної власності територіальних громад Сокальського району.

3.Ініціатива щодо оренди комунального майна

3.1.Надання майна в оренду здійснюється за ініціативою претендентів на оренду, Орендодавця, або пропозицією депутатів, постійних депутатських комісій, посадових осіб районної ради.

Майно надається в оренду у випадках:

- вивільнення об’єктів оренди в результаті закінчення строків дії договорів оренди;

- вивільнення об’єктів оренди в результаті дострокового розірвання договорів оренди;

- не використання майна балансоутримувачем (підтверджене ним письмово).

4.Інформаційне забезпечення орендних відносин

4.1. Відділ управління комунальним майном районної ради формує щороку, на підставі інформації органів уповноважених управляти відповідним майном переліки ЦМК підприємств та їх структурних підрозділів і нерухомого майна, що може бути передано в оренду, веде єдиний реєстр об’єктів комунального майна, яке може бути передане в оренду та яке знаходиться в оренді (далі-реєстр)

Зазначені переліки оприлюднюються в засобах масової інформації та офіційних веб - сайтах орендодавців.

4.2. Реєстр ведеться в електронному та паперовому вигляді. До реєстру включається інформація щодо інвентарного номеру, назви об’єкту, його місцезнаходження, вартісних, кількісних та якісних показників, статусу (вільний, знаходиться в оренді, повному господарському віданні, оперативному управлінні, в стадії оформлення договірних відносин, тощо), спосіб надання в оренду (на конкурсних засадах або поза конкурсом) та інша інформація.

4.3. У разі вивільнення майна орендодавці зобов’язані протягом 10 робочих днів з моменту вивільнення надати інформацію про нього разом з пропозицією щодо передачі в оренду до відділу управління комунальним майном районної ради. Відділ управління комунальним майном протягом 1 робочого тижня повинен занести отриману інформацію в реєстр.

Вивільненим є майно комунальної власності, яке не обтяжене правами третіх осіб, нікому не продане, не перебуває в заставі, в спорі, під арештом.

4.4. Відділ управління комунальним майном організовує оприлюднення інформації про майно, яке пропонується до передачі в оренду (при потребі з вказівкою його цільового використання) в черговому номері газети “Голос з-над Бугу”. Інформація містить назву об’єкту, його місцезнаходження, кількісні та якісні показники об’єкту, куди потрібно подавати заяви, номери довідкових телефонів, тощо.

4.5. Інформація про майно, яке вивільняється, але є підстави для укладення чи продовження договору оренди на новий термін подається до відділу управління комунальним майном районної ради та не є обов’язковою до оприлюднення.

4.6. У разі, якщо, від претендентів не поступили заяви на оренду об’єкту, інформація про який була оприлюднена, інформація про даний об’єкт підлягає повторному оприлюдненню.

5.Порядок надання майна в оренду

5.1. Порядок надання в оренду ЦМК підприємств та іншого майна

5.1.1. Після оприлюднення інформації в газеті “Голос з-над Бугу” претенденти на оренду, їх представники подають заяву на ім’я голови районної ради у загальний відділ районної ради. У заяві зазначається найменування претендента (назва юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи), місцезнаходження (місце проживання), номер та дата свідоцтва про державну реєстрацію, ідентифікаційний код, контактний телефон, найменування майна, яке претендент бажає отримати в оренду, бажаний термін оренди, інші відомості на розсуд претендента.

5.1.2. До заяви додаються:

юридичними особами, які є суб’єктами підприємницької діяльності - копія свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності – юридичної особи;

бюджетними установами, організаціями – копія рішення уповноваженого органу про створення;

неприбутковими організаціями – копія свідоцтва про державну реєстрацію, у разі відсутності свідоцтва - довідка з податкового органу про перебування на обліку платника податків – неприбуткової організації;

фізичними особами, які є суб’єктами підприємницької діяльності - копія свідоцтва або витягу про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності – фізичної особи;

техніко – економічне обґрунтування використання цілісного майнового комплексу;

копія статуту (для юридичних осіб), іноземна юридична особа відповідним документом засвідчує свою реєстрацію у країні місцезнаходження (витяг із торговельного, банківського або судового реєстру тощо);

рішення зборів учасників господарського товариства (якщо таке рішення передбачене статутом).

За бажанням претендента разом з документами може подаватись проект договору оренди. Забороняється вимагати від претендентів документи, подання яких не передбачено даним Положенням.

При поданні заяви та документів претендент або його представник пред’являє документ, що посвідчує особу, а представник претендента також належним чином оформлене доручення.

5.1.3. Заяви на оренду комунального майна реєструються загальним відділом районної ради та передаються у відділ управління комунальним майном районної ради.

Претендентові може бути відмовлено в реєстрації заяви у випадках виявлення недостовірних даних в поданих документах, оформлення документів з порушенням встановлених вимог, подання заяви особою, не уповноваженою діяти від імені претендента, відсутності будь-якого документа, подання якого є обов`язковим згідно із вимогами цього Положення.

Про підстави відмови претендент повідомляється рекомендованим листом у п’ятиденний термін з дня подачі заяви.

За бажанням претендента відділ управління комунальним майном зобов’язаний організувати його ознайомлення з об’єктом оренди.

5.1.4. Орендодавець протягом п’яти календарних днів з дати подання заяви:

- перевіряє статус майна, на оренду якого подана заява;

- перевіряє існування обмежень щодо майна, які унеможливлюють надання його в оренду (включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, передача об’єкту комунальної власності під заставу тощо);

- перевіряє наявність поданих раніше заяв щодо оренди конкретного майна;

- готує проект договору оренди (у разі подання претендентом проекту договору готує свої висновки по ньому) та передає його разом з матеріалами перевірки, заявою та документами на розгляд в відділ управління комунальним майном районної ради для підготовки пропозицій щодо надання в оренду комунального майна.

5.1.5. Узгоджений висновок відділу управління комунальним майном щодо можливості або неможливості надання в оренду майна передається на розгляд профільної постійної депутатської комісії районної ради, яка розглядає дане питання на своєму засіданні.

Письмовий висновок комісії щодо можливості або неможливості надання в оренду майна разом з документами та матеріалами скеровується на розгляд сесії районної ради для прийняття відповідного рішення.

5.1.6. Прийняте сесією районної ради рішення про надання дозволу на передачу майна в оренду шляхом проведення конкурсу є підставою для його організації та проведення. Порядок організації та проведення конкурсу на право оренди комунального майна регламентується Положенням про порядок проведення конкурсу на право оренди комунального майна, що належить до спільної комунальної власності територіальних громад Сокальського району.

Прийняте сесією районної ради рішення про надання дозволу про передачу в оренду є підставою для укладення договору оренди орендодавцем.

5.1.7. У разі надходження заяви від бюджетної установи, організації комунального підприємства районної ради, чи державного підприємства з частиною державної власності більше 50 % , заяви інших осіб не реєструються і не розглядаються. В даному випадку до відома претендентів, які подали заяви відмова доводиться орендодавцем письмово протягом 5 робочих днів з дня поступлення заяви від вищезазначеного підприємства, установи чи організації

Укладання договору із суб’єктом виборчого процесу з метою проведення публічних заходів( зборів, дебатів,дискусій) під час та на період виборчої компанії здійснюється без проведення конкурсу, в порядку надходження відповідних заяв до орендодавця.

У разі надходження заяви про оренду майна на короткий строк ( не більше 5-ти

днів без права продовження строку дії договору оренди) договір укладається з таким заявником без проведення конкурсу.

5.2. Надання майна в оренду в порядку продовження терміну дії договору оренди

5.2.1. Орендар, який належним чином виконував свої обов’язки за договором, має переважне право на продовження терміну дії переукладення договору оренди на новий термін, за умови відсутності заборгованості по орендній платі згідно зі ст.17 Закону України “Про оренду державного та комунального майна ” та при умові що договір укладено за результатами проведеного конкурсу, крім випадків, якщо орендоване майно необхідне для потреб його власника, про що письмово попереджається орендар за 3 місяці до закінчення договору.

В разі неналежного виконання орендарем своїх обов’язків договір оренди з ним не продовжується, вищезазначений орендар за рішенням конкурсної комісії може бути недопущений до конкурсу на право оренди майна, що належить до спільної власності територіальних громад Сокальського району.

У разі якщо на момент продовження дії договору оренди остання оцінка об’єкта оренди була проведена біль як 3 роки тому для продовження ( поновлення) договору оренди проводиться оцінка об’єкта оренди.

Послуги з проведення незалежної оцінки об’єкта оренди (активів, що входять до складу об’єкта оренди) та аудиторської перевірки об’єкта оренди оплачує орендар.

6. Укладення договору оренди. Оцінка об’єкта оренди. Орендна плата.

6.1. Оцінка об’єкта оренди передує укладанню договору оренди. Підставою для укладення договору оренди є документи, прийняття яких передбачено п.5.1.6. Положення, протокол про результати конкурсу, в разі проведення конкурсу, підписаний та затверджений у встановленому цим Положенням порядку.

Копії документів, які є підставою для укладення договору оренди, разом з проектом договору оренди, протягом 5 робочих днів з дня підписання (отримання) надсилається Орендодавцем претендентові, з яким укладається договір оренди.

6.2. Претендент зобов’язаний протягом 20 робочих днів погодити з Орендодавцем істотні умови договору та підписати договір. Якщо протягом даного періоду згода від претендента не отримана, Орендодавець має право звернутись в районну раду з проханням оголосити новий конкурс.

У випадку виникнення розбіжностей у сторін при обговорені умов договору вони вирішуються в порядку, встановленому чинним законодавством.

6.3.У разі відмови в наданні майна в оренду або при прийнятті рішення про надання його на конкурсних засадах копія відповідного рішення надсилається Орендодавцем претендентові протягом 3-х днів з дня його підписання (отримання).

6.4. Договір оренди повинен містити істотні умови, визначені як такі Законом України “Про оренду державного та комунального майна”. До договору оренди, який укладається за результатами конкурсу, включаються також зобов’язання переможця конкурсу, взяті на себе відповідно до умов конкурсу.

6.5. Початкова ( “стартова”) орендна плата визначається відповідно до Методики розрахунку та порядку використання плати за оренду майна, що належить до спільної комунальної власності територіальних громад Сокальського району. Розмір орендної плати за користування майном, право на яке набувається на конкурсних засадах, визначається за результатами конкурсу. Розмір орендної плати у випадках не проведення конкурсу може бути визначено за згодою сторін, але він не повинен бути нижчим від розрахованого за Методикою розрахунку та порядку використання плати за оренду майна, що належить до спільної комунальної власності територіальних громад Сокальського району.

6.6. Витрати на проведення незалежної експертної оцінки об’єкта оренди та інформаційні витрати відшкодовуються орендарем, безпосередньо після підписання договору оренди.

6.7. Термін договору оренди визначається за погодженням сторін. Термін договору оренди не може бути меншим, ніж 5 років, якщо орендар не пропонує менший термін.

6.8. Договір оренди вважається укладеним з моменту досягнення сторонами домовленості з усіх його істотних умов і підписання ними тексту договору. В 5-денний термін після підписання сторонами договору Орендодавець зобов’язаний надіслати інформацію про це, копію договору та акту приймання - передачі майна в відділ управління комунальним майном районної ради.

6.9. Передача об’єкта оренди здійснюється в терміни, встановлені за згодою сторін, відповідно до договору оренди. При цьому уповноваженими представниками сторін підписується акт приймання – передачі майна.

6.10. Надання майна в суборенду забороняється.

6.11. Зміни в договір оренди без зміни істотних умов цього договору, вносяться:

у випадку правонаступництва - щодо правонаступника Орендаря;

при зміні організаційно – правової форми Орендаря.

Для внесення змін в договір оренди Орендар повинен звернутися до Орендодавця з заявою, додавши до неї копії підтверджуючих документів.

6.12.Надання майна в оренду не припиняє права спільної комунальної власності територіальних громад Сокальського району на це майно.

7. Облік та контроль за використанням переданих в оренду об’єктів

7.1. Контроль за виконанням зобов’язань за договорами оренди майна в інтересах територіальних громад Сокальського району покладається на Орендодавця.

У разі невиконання або неналежного виконання Орендарем зобов’язань за договором оренди майна, Орендодавець повинен оперативно вжити відповідно до чинного законодавства заходи щодо поновлення порушених прав та інтересів територіальних громад Сокальського району.

Заступник голови районної ради Володимир Чуб
30.01.2017
 ПРОТОКОЛ № 17 засідання постійної комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій від 30 січня 2017р.  »»

30.01.2017
 ВИСНОВОК постійної комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій від 30.01.2017року  »»

27.01.2017
 ПРОТОКОЛ № 11 засідання постійної комісії з питань промисловості, інфраструктури, комунального майна та підприємництва від «26» січня 2017 р.  »»

27.01.2017
 ВИСНОВОК постійної комісії з питань промисловості, інфраструктури, комунального майна та підприємництва 26 січня 2017 р.  »»

25.01.2017
 ПРОТОКОЛ № 8 засідання постійної комісії з питань освіти, культури, туризму і духовного розвитку від «23» січня 2017р.  »»

25.01.2017
 ВИСНОВКИ постійної комісії з питань освіти, культури, туризму і духовного розвитку від «23» січня 2017р.  »»

25.01.2017
 ПРОТОКОЛ № 12 засідання постійної комісії з питань охорони здоров’я, молодіжної політики, спорту та соціального захисту населення від «24» січня 2017р.  »»

25.01.2017
 24 січня 2017 р. ВИСНОВОК постійної комісії з питань охорони здоров’я, молодіжної політики, спорту та соціального захисту населення  »»

19.01.2017
 Графік проведення засідань постійних депутатських комісій, президії та сесії Сокальської районної ради. XVІ сесія VІІ скликання  »»

19.01.2017
 Графік прийому громадян керівництвом Львівської обласної ради у 2017 році  »»

17.01.2017
 Про скликання чергової XVІ сесії VIІ скликання Сокальської районної ради  »»

17.01.2017
 Про проведення земельних торгів  »»