:: 28.02.2013

  Комунальне майно :: Нормативні акти

  
28.02.2013

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Рішення Сокальської районної ради

№ 130 від 20 жовтня 2011 року

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок призначення на посаду та звільнення з посади керівників підприємств (установ, організацій, закладів), які належать до спільної власності територіальних громад Сокальського району, укладення та розірвання з ними контрактів

( зміни на підставі рішення Сокальської районної ради № 221 від 22.03.2012р.

зміни на підставі рішення Сокальської районної ради № 310 від 11.10.2012р.)

І. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає основні вимоги, порядок укладення та розірвання трудових контрактів Сокальською районною радою (далі у тексті – районна рада) з керівниками підприємств (установ, організацій, закладів) спільної власності територіальних громад міст, селища, сіл району або засновником яких є районна рада (далі у тексті - Керівник) і розроблене з урахуванням вимог Кодексу законів України про працю, Господарського та Цивільного кодексів України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанов Кабінету Міністрів України від 19.03.93 № 203 «Про застосування контрактної форми трудового договору з керівником підприємства, що є у державній власності», від 02.08.95 № 597 «Про Типову форму контракту з керівником підприємства, що є у державній власності» (зі змінами та доповненнями), від 18.10.99 №1912 «Про затвердження Положення про формування кадрового резерву керівників державних підприємств, установ і організацій», інших нормативних актів з цього питання.

1.2. Дія цього Положення поширюється на керівників комунальних підприємств, установ і організацій, закладів, що є у спільній власності територіальних громад міст, селища, сіл Сокальського району Львівської області або засновником яких є Сокальська районна рада.

ІІ. Укладення контракту

2.1. Наймання на роботу та звільнення керівників об’єктів спільної власності територіальних громад міст, селища, сіл Сокальського району Львівської області здійснюється на підставі рішення районної ради за поданням голови районної ради. Сторонами контракту є Сокальська районна рада та Керівник об’єкта спільної власності територіальних громад району. Подання повинне містити пропозицію про строк дії контракту.

Пропозиції на розгляд Сокальської районної ради з цього питання вносяться в наступному порядку:

Голова районної ради видає розпорядження про відбір кандидатів на посаду Керівника, в якому зобов’язує відділ управління комунальним майном районної ради підготувати та подати оголошення про відбір кандидатів, вказує терміни подачі кандидатур та кваліфікаційні вимоги до кандидатів у відповідності з освітньо-кваліфікаційними вимогами, які передбачені законодавством України та Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників для тієї чи іншої галузі.

Після закінчення терміну подання кандидатур відділ управління комунальним майном районної ради узагальнює отримані документи та подає їх на розгляд голові, заступнику голови районної ради, комісіям районної ради.

Пропозиції на розгляд кандидатур сесією Сокальської районної ради з цього питання відповідно до розглянутих документів вносяться профільною постійною комісією ради або не менш ніж половиною депутатів від загального складу ради.

Після узагальнення пропозицій профільної депутатської комісії, більшості від складу депутатів голова районної ради подає на розгляд сесії районної ради подання з обґрунтуванням щодо кандидатури ( чи кандидатур ) на посаду Керівника.

У випадку необхідності погодження кандидатури на посаду керівника іншим органом голова районної ради до розгляду даного питання на пленарному засіданні ради у встановленому порядку забезпечує подання кандидатур на таке погодження. (зміни на підставі рішення Сокальської районної ради № 310 від 11.10.2012р.)

2.2 Контракт з Керівником, з дотриманням вимог законодавства про працю, також укладається у випадку, якщо він раніше був прийнятий на умовах безстрокового трудового договору.У разі відмови районної ради укласти контракт з Керівником, трудовий договір з ним розривається на підставі пункту 1 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України. У разі відмови Керівника укласти контракт, трудовий договір з ним припиняється на підставі пункту 6 статті 36 Кодексу законів про працю України. (зміни на підставі рішення Сокальської районної ради № 221 від 22.03.2012р.)

2.3. Контракт укладається в письмовій формі у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу і зберігаються у кожної із сторін, з трьома додатками:

перелік закріплених за об’єктом основних засобів, що є в спільній власності територіальних громад міст, селища, сіл Сокальського району Львівської області (додаток 1);

показники ефективності використання майна і прибутку, що враховуються під час укладання контракту з Керівником підприємства (установи, організації), що є у спільній власності територіальних громад міст, селища, сіл Сокальського району Львівської області (додаток 2);

форма звіту керівника підприємства (установи, організації, закладу) про виконання показників ефективності використання майна і прибутку, а також майнового стану підприємства (додаток 3).

Форму річного звіту Керівника та показники ефективності використання майна і прибутку, що враховуються під час укладання контракту з Керівником підприємства (установи, організації, закладу), що є у спільній власності територіальних громад міст, селища, сіл Сокальського району Львівської області (додаток 2), відділ управління комунальним майном районної ради розробляє відповідно до галузевих вимог для кожного конкретного об’єкта спільної власності територіальних громад району, найповніше відображаючи його особливості.

2.4.1. Для подання головою районної ради кандидатури Керівника та укладення контракту з Керівником відділ управління комунальним майном готує такі документи: (зміни на підставі рішення Сокальської районної ради № 310 від 11.10.2012р.)

- подання про кандидатуру Керівника підприємства (установи, організації, закладу) та строку дії контракту;

- заяву кандидата на посаду Керівника, його біографічну довідку, особовий листок обліку кадрів з фотокарткою, автобіографію, копію диплома про освіту;

- довідку про фінансовий стан підприємства (установи, організації, закладу), наявність заборгованостей по платежах до бюджету, Пенсійного фонду, з виплати заробітної плати працівникам на дату укладення контракту;

- план розвитку об’єкта спільної власності територіальних громад міста та сіл району.

Разом з поданням відділ управління комунальним майном районної ради подає два примірники проекту контракту з додатками, підписаних Керівником, погоджених з Управлінням праці та соціального захисту населення Сокальської райдержадміністрації у частині обґрунтованості розмірів оплати праці та матеріального забезпечення Керівника.

(третій абзац пункту 2.4.1. виключено на підставі рішення Сокальської районної ради № 310 від 11.10.2012р)

Подання з відповідними додатками та погодженнями подається до районної ради не пізніше як за 30 днів до закінчення строку дії контракту з Керівником. У разі неподання без поважних причин відділом управління комунальним майном районної ради документів для розгляду кандидатур на посаду Керівника підприємства, (установи, організації, закладу) спільної власності територіальних громад міст, селища, сіл Сокальського району Львівської області їх вносять на розгляд голова ради, заступник, профільні постійні комісії або не менше як половина депутатів від загального складу ради. (зміни на підставі рішення Сокальської районної ради

№ 310 від 11.10.2012р.)

2.4.2. Відповідні документи (п. 2.4.1.) подаються голові районної ради з підготовленим проектом рішення для подальшого його внесення на розгляд профільних постійних комісій районної ради.

(зміни на підставі рішення Сокальської районної ради № 310 від 11.10.2012р.)

2.4.3. Постійні комісії районної ради розглядають зазначені матеріали та подають відповідні рекомендації про призначення претендента на посаду на умовах контракту або відмови (із зазначенням обґрунтованих підстав) та пропозиції до проекту контракту щодо умов контракту (термін дії контракту, особливі умови, розмір оплати праці та інше).

2.4.4. У разі прийняття районною радою рішення про призначення особи на посаду Керівника проект контракту подається для підписання голові районної ради.

2.4.5. У випадку розбіжностей у висновках постійних комісій з поданням відділу управління комунальним майном щодо кандидатури на посаду Керівника або строку дії контракту відповідні пропозиції вносяться до порівняльної таблиці і ставляться на голосування на пленарному засіданні у порядку їх надходження.

2.5. Відповідальність за якість підготовки проекту контракту несе орган, який вносить подання.

2.6. Проект контракту з Керівником не повинен містити необґрунтованих показників або положень, що суперечать законодавству.

2.7. Всі документи подаються в оригіналах, викладаються державною мовою, копії завіряються відповідно до законодавства.

2.8. У разі непогодження районною радою запропонованої кандидатури або відмови кандидата від укладення контракту внесені документи повертаються органу, який вніс пропозицію.

2.9. У період між пленарними засіданнями звільнення Керівників та призначення виконуючих обов’язки Керівників здійснюються за розпорядженням голови районної ради з подальшим інформуванням на сесії районної ради.

2.10. Один примірник рішення районної ради разом з одним примірником контракту зберігається в особовій справі Керівника в відділі управління комунальним майном районної ради, другий – видається Керівникові. Відомості про укладення контракту у встановленому порядку заносяться у реєстр контрактів, який веде відділ управління комунальним майном районної ради.

ІІІ. Зміст контракту

3.1. У контракті передбачаються: термін дії, вимоги щодо збереження та ефективного використання майна, права, обов’язки та відповідальність Сторін, у тому числі матеріальна, умови організації праці і матеріального забезпечення, умови розірвання контракту та інші умови, необхідні для виконання взятих зобов’язань з урахуванням галузевих особливостей та фінансового стану об’єкта спільної власності територіальних громад міст, селища, сіл Сокальського району Львівської області .

Сторони також можуть передбачати додаткові пільги, не встановлені законодавством, за рахунок власних коштів підприємства. За умови припинення контракту у зв’язку з виходом Керівника на пенсію або одержання ним трудового каліцтва можуть передбачатися виплати і компенсації крім встановлених пенсій та виплат.

3.2. У контракті з Керівником враховуються показники ефективності використання закріпленого за об’єктом майна і прибутку.

3.3. Умови оплати праці Керівника визначаються у контракті. Розміри виплат не можуть бути меншими, ніж передбачено законодавством, угодами, колективним договором і залежать від виконання умов контракту. У контракті можуть також визначатись умови підвищення або зменшення обумовленого розміру оплати праці, встановлення доплат і надбавок, премій, винагород за підсумками роботи за відповідний період, умови участі у прибутках підприємств, якщо це передбачено законодавством та статутом підприємства.

3.4. Тривалість відпустки Керівника не може бути меншою, ніж передбачено законодавством.

3.5. У разі дострокового припинення дії контракту з незалежних від Керівника причин можуть встановлюватись додаткові гарантії та компенсації.

3.6. На Керівника, який уклав контракт відповідно до цього Положення, у разі звільнення повністю поширюються пільги та компенсації, установлені законодавством.

3.7. До контракту додаються три додатки (п. 2.2.). Показники ефективності (додаток 2) затверджуються розпорядженням голови районної ради за поданням відділу управління комунальним майном на 1 рік. Названі показники протягом дії контракту можуть переглядатися і на наступний рік подаються Керівником разом з річним звітом.

3.8. Спори між Сторонами контракту вирішуються у порядку, встановленому законодавством.

ІV. Строк дії контракту

4.1. Контракт з Керівником укладається у письмовій формі на строк від 1 до 5 років.

4.2. Контракт набирає чинності з дати прийняття рішення районною радою, якщо інше не передбачене цим рішенням.

4.3. День закінчення строку дії контракту є останнім днем роботи Керівника, окрім випадку коли після закінчення строку контракту трудові відносини фактично тривають і жодна із сторін не вимагає їх припинення та дія цього контракту вважається продовженою на невизначений строк

4.4. Відділ управління комунальним майном районної ради до 1 грудня поточного року надає районній раді перелік Керівників підприємств (установ, організацій, закладів), термін дії контрактів з якими закінчується у наступному році, для врахування при формуванні планів роботи постійних комісій районної ради.

V. Порядок розірвання контракту та звільнення Керівника

5.1. Контракт з Керівником об’єкта спільної власності територіальних громад району може бути розірваний до закінчення строку його дії на підставах, передбачених законодавством чи контрактом. Розірвання контракту з ініціативи районної ради або Керівника проводиться з урахуванням гарантій та вимог, установлених законодавством.

5.2. При розірванні контракту з підстав, установлених у контракті, але не передбачених законодавством, звільнення з посади проводиться за пунктом 8 статті 36 Кодексу законів про працю України.

5.3. Керівник може бути звільнений з посади, а контракт розірваний з ініціативи районної ради до закінчення строку його дії за поданням відділу управління комунальним майном районної ради у випадку:

а) систематичного невиконання Керівником без поважних причин обов’язків, покладених на нього контрактом;

б) одноразового грубого порушення Керівником законодавства чи обов’язків, передбачених контрактом, в результаті чого для об’єкта спільної власності територіальних громад міста та сіл району настали значні негативні наслідки (понесені збитки, виплачені штрафи) і т. п.;

в) невиконання Керівником зобов’язань щодо своєчасного і повного внесення платежів до бюджету, включаючи внески до Пенсійного фонду, та виплату заробітної плати працівникам;

г) якщо у трьох звітних кварталах протягом календарного року спостерігається зростання обсягів дебіторської заборгованості об’єкта спільної власності, яке за загальним підсумком зазначених кварталів не супроводжується зростанням обсягів реалізації продукції чи послуг;

д) неподання чи несвоєчасного подання квартальної та річної звітності про виконання умов контракту.

5.4. Керівник може за своєю ініціативою розірвати контракт до закінчення терміну його дії у випадку:

а) систематичного невиконання районною радою своїх обов’язків за контрактом чи прийняття районною радою рішень, що обмежують чи порушують компетенцію чи права Керівника, втручання у його оперативно-розпорядницьку діяльність, яка може призвести чи призвела до негативних економічних результатів діяльності об’єкта спільної власності територіальних громад;

б) хвороби чи інвалідності, які перешкоджають виконанню обов’язків за контрактом, та з інших поважних причин.

5.5. Для розірвання контракту відділ управління комунальним майном районної ради подає:

висновок про невиконання Керівником умов, передбачених контрактом, з пропозицією про необхідність розірвання контракту; звіт Керівника про використання майна і прибутку та виконання умов контракту;

примірник діючого контракту з Керівником;

пропозиції про призначення кандидатури виконуючого обов’язки Керівника до вирішення питання призначення Керівника;

бланк акту приймання – передачі майна спільної власності територіальних громад району, оформлений відповідно до законодавства.

5.6. На підставі поданих матеріалів та висновків профільних комісій районної ради відділ управління комунальним майном районної ради готує розпорядження голови районної ради про розірвання контракту з Керівником та призначення виконуючого обов’язки Керівника, до вирішення питання призначення Керівника, з подальшим інформуванням на сесії районної ради.

5.7. У разі відмови районної ради від укладення трудового контракту з Керівником, трудовий договір з ним припиняється на підставі пункту 2 статті 36 Кодексу законів України про працю у зв’язку з закінченням строку.

5.8. У разі невиконання або неналежного виконання Сторонами зобов’язань, передбачених у контракті, його може бути достроково розірвано з письмовим попередженням відповідної сторони в терміни, визначені трудовим законодавством.

5.9. Звільнення Керівника з займаної посади здійснюється на підставі рішення районної ради. У міжсесійний період звільнення керівника підприємства здійснюється на підставі розпорядження голови районної ради у випадку подання керівником заяви про звільнення за власною ініціативою (ст.38 КЗпП України) або у випадку смерті.

VІ. Контроль за виконанням умов контракту

6.1. Орган, який вносив подання про укладення контракту з Керівником, забезпечує здійснення контролю за виконанням Керівником умов контракту.

VІІ. Перелік документів, які відповідно до законодавства подаються Районній раді при вирішенні кадрових питань

7.1. При укладенні трудового контракту

1. Заява Керівника.

2. Подання голови районної ради. (зміни на підставі рішення Сокальської районної ради № 310 від 11.10.2012р.)

3. Біографічна довідка Керівника – при призначенні вперше.

4. Особова справа Керівника – при призначенні вперше.

5. Два примірники проекту трудового контракту з додатками, погодженими у встановленому порядку.

6. Звіт Керівника – при повторному укладенні контракту.

7. Довідка про заборгованість з виплати заробітної плати та обов’язкових платежів – при повторному укладенні контракту.

8. Обґрунтування призначення на посаду, при призначенні вперше. (зміни на підставі рішення Сокальської районної ради № 310 від 11.10.2012р.)

7.2. При призначенні виконуючого обов’язки керівника:

1. Заява працівника, що пропонується на призначення.

2. Подання відділу управління комунальним майном районної ради.

3. Біографічна довідка працівника.

4. Особова справа працівника, що пропонується на призначення.

( п. 5 виключено на підставі рішення Сокальської районної ради № 310 від 11.10.2012р.)

7.3. При звільненні керівника (з власної ініціативи):

1. Заява Керівника, що звільняється.

2. Заява працівника, який пропонується на призначення чи на якого будуть покладені обов’язки Керівника.

3. Подання відділу управління комунальним майном районної ради про звільнення та призначення виконуючого обов`язки керівника з обґрунтуванням зміни Керівника.

( п. 4 виключено на підставі рішення Сокальської районної ради № 310 від 11.10.2012р.)

4. Біографічна довідка працівника, що пропонується на призначення .

5. Особова справа працівника, що пропонується на призначення.

7.4. При достроковому розірванні або повторному неукладенні контракту після закінчення строку його дії:

1. Обґрунтуванням дострокового розірвання чи не укладання контракту відділу управління комунальним майном районної ради.

2. Заява працівника, на якого пропонується покласти обов’язки Керівника.

3. Біографічна довідка працівника, що пропонується на призначення.

4. Особова справа працівника, що пропонується на призначення.

5. Документи, що стосуються дострокового розірвання контракту (акти) перевірки відповідних організацій, довідки, листи, інше).

7.5. При накладанні дисциплінарного стягнення:

1. Лист відділу управління комунальним майном районної ради з пропозиціями, обґрунтуванням.

2. Акт службової перевірки, лист контролюючого органу (інше) – оригінал.

3. Пояснення Керівника.

4. Інші документи, що стосуються справи (акти перевірок та листи контролюючих органів, претензії, звернення громадян, інше).

Документи подаються лише в оригіналах, викладаються державною мовою, документи від руки пишуться розбірливо. Весь комплект документів подається одночасно. Біографічні довідки підписуються начальником відділу управління комунальним майном районної ради. Кожен документ повинен бути підписаний, з проставленою датою та складений відповідно до Інструкції з діловодства. Копії документів завіряються відповідно до законодавства. (зміни на підставі рішення Сокальської районної ради № 310 від 11.10.2012р.)

7.6. Терміни подання документів:

1. Документи, які вносяться на розгляд сесії районної ради, – не пізніше, ніж за 30 днів до сесії районної ради.

2. Документи про звільнення за власним бажанням, які не вносяться на розгляд сесії районної ради – не пізніше, ніж за 2 тижні до дати звільнення.

3. Документи про притягнення до дисциплінарної відповідальності – на наступний день після виявлення порушення, але не пізніше 1 місяця.

4. Протягом усього періоду роботи Керівник надає в відділ управління майном районної ради, відповідні документи у випадках: зміни прізвища, адреси, отримання освіти чи підвищення кваліфікації , інших змін.

Додаток 2

до рішення Сокальської районної ради № 130

від 20 жовтня 2011 року

ТИПОВА ФОРМА КОНТРАКТУ

з керівником підприємства (установи, організації, закладу), що є у спільній власності територіальних громад Сокальського району

«___»_________ 201_ р. м. Сокаль

Сокальська районна рада Львівської області, в особі голови районної ради ___________________________________________ (далі- районна рада), згідно з Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням Сокальської районної ради Львівської області від 20 жовтня 2011 року «Про затвердження Положення про порядок призначення на посаду та звільнення з посади керівників підприємств (установ, організацій, закладів), які належать до спільної власності територіальних громад Сокальського району, укладення та розірвання з ними контрактів та типової форми контракту» з однієї сторони, та громадянин України_______________________________________________

___________________________________________________________________

(прізвище, ім`я, по батькові)

іменований далі Керівник, з другої сторони, уклали цей контракт про наступне:

____________________________________________________________________

(прізвище, ім`я, по батькові)

призначається на посаду _________________________________________________

(повна назва посади та підприємства)

на строк _____роки, в період ____________201__ р. ______________201__р.

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. За цим контрактом Керівник зобов’язується безпосередньо і через адміністрацію здійснювати поточне управління (керівництво) підприємством (установою, організацією, закладом), забезпечувати його високоприбуткову діяльність (якщо підприємство створене з метою отримання прибутку), ефективне використання і збереження закріпленого за підприємством спільного майна, відображеного в балансі підприємства та додатку № 1 до цього контракту, а Районна рада зобов’язується створювати належні умови для матеріального забезпечення і організації праці Керівника.

1.2. Цей контракт є трудовим договором. На підставі контракту виникають трудові відносини між Керівником та районною радою.

Терміном «Сторони» у цьому контракті позначаються Керівник і Районна рада.

Кодекс законів України про працю, інші нормативні акти, що регулюють трудові відносини, поширюються на взаємовідносини Сторін за цим контрактом.

1.3. Керівник, який уклав цей контракт, є повноважним представником підприємства (установи, організації, закладу) під час реалізації повноважень, функцій, обов’язків підприємства (установи, організації, закладу), передбачених законодавством, статутом підприємства (установи, організації, закладу), іншими нормативними документами.

1.4. Керівник діє на засадах єдиноначальності.

1.5. Керівник підзвітний районній раді та райдержадміністрації (якщо їй підприємство (установа, організація, заклад) передані в управління) у межах, встановлених законодавством, статутом підприємства (установи, організації, закладу) та цим контрактом.

2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Керівник здійснює поточне (оперативне) керівництво підприємством (установою, організацією, закладом), організує його виробничо-господарську, соціально-побутову, фінансову та іншу діяльність, забезпечує виконання завдань підприємства (установи, організації, закладу), передбачених законодавством, статутом підприємства (установи, організації, закладу) та цим контрактом.

2.2. Керівник забезпечує складання в установленому порядку річного фінансового плану підприємства (установи, організації, закладу) та подає його на затвердження райдержадміністрації, якщо їй підприємство (установа, організація, заклад) передані в управління, та на затвердження голові районної ради.

2.3. Керівник подає в установленому порядку галузевому управлінню райдержадміністрації, якщо їй підприємство (установа, організація, заклад) передані в управління, та на розгляд Районній раді квартальну та річну фінансову звітність підприємства (установи, організації, закладу).

2.4. Керівник зобов’язується забезпечувати виконання показників ефективності використання майна і прибутку, а також майнового стану підприємства згідно з додатком 2 до контракту; забезпечувати своєчасне і повне внесення платежів до бюджету, Пенсійного фонду, теплоенергогазопостачальним організаціям, виплату заробітної плати працівникам підприємства (установи, організації, закладу).

2.5. Керівник зобов’язується:

вести балансовий облік закріпленого за підприємством (установою, організацією, закладом) майна, використовувати його за цільовим призначенням;

не здавати в оренду, не продавати, не передавати чи іншим способом не відчужувати майно без письмової згоди Районної ради;

подавати райдержадміністрації, якщо він їй підпорядкований, та Районній раді квартальну та річну звітність підприємства (установи, організації, закладу);

своєчасно робити амортизаційні відрахування, поточний і капітальний ремонти приміщень і споруд та заміну обладнання;

обов`язково страхувати нерухоме майно та транспортні засоби за кошти підприємства (установи, організації, закладу) на випадок його загибелі або пошкодження;

дотримуватись природоохоронних і санітарних норм та правил протипожежної безпеки;

нести відповідальність за стан охорони праці на підприємстві (установі, організації, закладі);

здійснювати загальнообов`язкове державне соціальне страхування працівників підприємства (установи, організації, закладу).

2.6. Керівник щокварталу до 25 числа місяця, що настає за звітним періодом, подає відділу управління комунальним майном районної ради звіт про результати виконання показників, передбачених контрактом, за встановленою формою. Річний звіт про виконання зазначених показників з пояснювальною запискою подається Районній раді через відділ управління комунальним майном до 1 березня року, що настає за звітним.

У разі невиконання передбачених контрактом показників Керівник подає разом із звітом пояснення про причини їх невиконання та заходи з усунення недоліків.

Недотримання Керівником терміну подання звіту без поважних причин є невиконанням ним умов контракту та підставою для його дострокового розірвання.

2.7. Районна рада має право вимагати від Керівника достроковий звіт про його дії, якщо він :

допустив невиконання чи неналежне виконання своїх обов’язків щодо управління підприємством (установою, організацією, закладом) та розпорядження спільним майном територіальних громад району;

допустив кредиторську заборгованість бюджету, теплоенергопостачальним організаціям, Пенсійному Фонду та по виплаті заробітної плати працівникам більше 3 місяці;

передав, іншим способом втратив або розтратив спільне майно територіальних громад району, закріплене за підприємством (установою, організацією, закладом), внаслідок недбалості, невиконання, неналежного виконання своїх обов’язків.

Районна рада має право заборонити передачу або відчуження майна підприємства (установи, організації, закладу), яке чиниться без її згоди.

2.8. Районна рада:

надає інформацію на запит Керівника;

звільняє Керівника у разі закінчення строку дії контракту, достроково за вимогою Керівника, а також у випадку порушень законодавства та умов контракту;

організує фінансовий контроль за діяльністю підприємства (установи, організації, закладу) та затверджує його річний фінансовий план;

здійснює контроль за ефективністю використання і збереження закріпленого за підприємством (установою, організацією, закладом) майна;

своєчасно вживає заходів до запобігання банкрутству підприємства (установи, організації, закладу) у разі його неплатоспроможності.

2.10. Керівнику належать закріплені за ним повноваження і права, які поширюються на підприємство (установу, організацію, заклад) законодавчими та іншими нормативними актами, а також передбачені статутом підприємства (установи, організації, закладу) та цим контрактом.

2.11. Керівник має право:

діяти від імені підприємства (установи, організації, закладу), представляти його на всіх підприємствах, в установах та організаціях;

укладати господарські та інші угоди;

видавати доручення;

відкривати рахунки в банках;

користуватися правом розпорядження коштів підприємства (установи, організації, закладу), накладати на працівників стягнення відповідно до законодавства;

в межах своєї компетенції видавати накази та інші акти, давати вказівки, обов’язкові для всіх підрозділів та працівників підприємства (установи, організації, закладу);

вирішувати інші питання, віднесені законодавством, Районною радою, статутом підприємства (установи, організації, закладу), цим контрактом до компетенції Керівника.

2.12. Районна рада делегує Керівникові такі повноваження:

укладати трудові договори з працівниками підприємства (установи, організації, закладу) відповідно до законодавства;

при укладенні трудових договорів з працівниками підприємства, установи, організації, закладу, визначенні та забезпеченні умов їх праці та відпочинку керуватися трудовим законодавством з урахуванням галузевих особливостей, передбачених статутом підприємства (установи, організації, закладу), колективним договором, генеральною та галузевими тарифними угодами і фінансовими можливостями підприємства (установи, організації, закладу);

укладати колективну угоду з однією або кількома профспілковими чи іншими уповноваженими трудовим колективом органами, а в разі відсутності таких органів – представниками працівників, обраними і уповноваженими трудовим колективом;

виконувати умови колективної угоди, яка укладена з ним, і нести персональну відповідальність за її виконання відповідно до законодавства;

щорічно подавати відділу управління комунальним майном районної ради пропозиції стосовно кандидатур для зарахування до кадрового резерву на посаду Керівника;

організувати військовий облік та мобілізаційні заходи відповідно до законодавства з метою збереження мобілізаційних потужностей та запасів мобілізаційного резерву (у разі їх наявності).

2.13. Керівник зобов’язаний вжити заходів для створення в кожному структурному підрозділі і на кожному робочому місці умов праці відповідно до вимог нормативних актів, а також забезпечити додержання прав працівників, гарантованих законодавством про охорону праці.

2.14. Районна рада може делегувати свої повноваження Керівнику, якщо це передбачено законодавством. Передача повноважень здійснюється шляхом укладання додаткової угоди до контракту.

3. УМОВИ МАТЕРІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КЕРІВНИКА

3.1. За виконання обов’язків, передбачених цим контрактом, Керівникові нараховується заробітна плата, виходячи з установлених Керівнику:

а) місячного посадового окладу в розмірі ______ гривень і фактично відпрацьованого часу (оклад Керівника визначається відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19.05.99 № 859 та галузевих нормативних актів, які визначають розміри посадових окладів керівників);

б) премії в розмірі _____ % нарахованої заробітної плати за посадовим окладом.

Не нараховується премія:

1. у разі допущення на підприємстві (установі, організації, закладі) нещасного випадку із смертельним наслідком з вини підприємства (установи, організації, закладу);

2. у випадку накладення на Керівника дисциплінарного стягнення;

3. у випадках, передбачених законодавством та діючим положенням про преміювання.

в) надбавки за інтенсивність праці та особливий характер роботи у розмірі _______ гривень (або у відсотках до посадового окладу) і фактично відпрацьованого часу.

г) доплати ___________________ у розмірі _______ гривень (або у

(вид доплати)

відсотках до посадового окладу) і фактично відпрацьованого часу.

У разі несвоєчасного виконання завдань, визначених контрактом, погіршення якості роботи надбавки скасовуються або зменшуються.

3.2. Крім того, Керівникові можуть виплачуватися:

винагорода за підсумками роботи за рік відповідно до діючого на підприємстві (установі, організації, закладі) положення;

винагорода за вислугу років відповідно до діючого на підприємстві (установі, організації, закладі) положення;

винагорода за виконання особливо важливих завдань, якщо такі завдання оформлялись додатковою угодою до контракту, у розмірах, визначених угодою;

частина прибутку, що надходить у розпорядження трудового колективу, за його рішенням.

У випадках прийняття законодавчих актів про зміну заробітної плати Керівників перерахунок зазначених у контракті сум заробітної плати проводиться на загальних підставах і оформляється додатковою угодою до цього контракту.

Розмір оплати праці, надбавки, премії, винагороди за підсумками роботи може бути знижено у разі відсутності прибутку, наявності нещасного випадку зі смертельним наслідком, заборгованості по платежах до бюджету, Пенсійного фонду та виплаті заробітної плати працівникам, у разі накладення адміністративного чи дисциплінарного стягнення у відповідному календарному періоді.

Заробітна плата Керівникові за відпрацьований місяць виплачується разом з виплатою заробітної плати усім іншим працівникам за відпрацьований період.

3.3. Керівникові надається щорічна оплачувана відпустка, тривалість якої визначається відповідно до законодавства. Оплата відпустки провадиться виходячи з його середньоденного заробітку, обчисленого у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Керівник визначає час і порядок використання своєї щорічної відпустки (час початку та закінчення, поділу її на частини тощо) за погодженням з галузевим управлінням (відділом) райдержадміністрації, якщо їй підприємство (установа, організація, заклад) передані в управління, повідомляє про це Районну раду через відділ управління комунальним майном районної ради.

3.4. У разі виходу Керівника на пенсію йому виплачується грошова допомога у розмірі __________ гривень (не більше п`яти посадових окладів).

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

4.1. У випадку невиконання чи неналежного виконання обов’язків, передбачених цим контрактом, Сторони несуть відповідальність згідно з законодавством та цим контрактом.

4.2. Спори між Сторонами вирішуються у порядку, встановленому законодавством.

5. ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО КОНТРАКТУ ТА ЙОГО ПРИПИНЕННЯ

5.1. Внесення змін та доповнень до цього контракту здійснюється шляхом підписання додаткових угод. У разі незгоди з пропозицією про зміни контракту Сторона дає мотивовану відмову.

5.2. Цей контракт припиняється:

а) після закінчення терміну дії контракту;

б) за згодою Сторін;

в) до закінчення терміну дії контракту у випадках, передбачених пунктами 5.3 і 5.4 цього контракту;

г) з інших підстав, передбачених законодавством та цим контрактом.

5.3. Керівник може бути звільнений з посади, а цей контракт розірваний з ініціативи Районної ради за пропозицією відділу управління комунальним майном районної ради до закінчення терміну його дії:

а) у разі систематичного невиконання Керівником без поважних причин обов’язків, покладених на нього цим контрактом;

б) у разі одноразового грубого порушення Керівником законодавства чи обов’язків, передбачених контрактом, в результаті чого для підприємства настали значні негативні наслідки (понесено збитки, виплачено штрафи, і т.п.);

в) у разі невиконання підприємством (установою, організацією, закладом) зобов’язань перед бюджетом та Пенсійним фондом щодо сплати податків, зборів та обов’язкових платежів, страхових внесків, а також невиконання підприємством (установою, організацією, закладом) зобов’язань щодо виплати заробітної плати працівникам чи недотримання графіка погашення заборгованості із заробітної плати;

г) у разі неподання районній раді річного фінансового плану підприємства;

д) у разі несплати реструктуризованої податкової заборгованості протягом трьох місяців при наявності вини Керівника;

е) за поданням службових осіб органів державного нагляду за охороною праці у разі систематичних порушень вимог законодавства з питань охорони праці;

є) у разі порушення порядку здійснення розрахунків в іноземній валюті;

ж) у разі допущення зростання обсягів простроченої кредиторської заборгованості;

з) у разі, коли у трьох звітних кварталах протягом календарного року спостерігається зростання обсягів дебіторської заборгованості підприємства, яке за загальним підсумком зазначених кварталів не супроводжується відповідним зростанням обсягів реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) підприємства;

і) у разі неподання квартальної та річної фінансової звітності;

к) за поданням відділу управління комунальним майном районної ради:

- у разі неодноразового звернення трудового колективу або профспілкового комітету про порушення трудового законодавства та відповідного акту перевірки, який підтверджує такі дії керівника;

- на підставі результатів здійснених перевірок та обгрунтованих висновків постійних комісій районної ради.

5.4. Керівник може за своєю ініціативою розірвати контракт до закінчення терміну його дії:

а) у випадку систематичного невиконання Районною радою та райдержадміністрацією, якщо їй підприємство (установа, організація, заклад) передані в управління, своїх обов’язків за контрактом чи прийняття ними рішень, що обмежують чи порушують компетенцію та права Керівника, втручання в його оперативно-розпорядницьку діяльність, яке може призвести або вже призвело до погіршення економічних результатів діяльності підприємства:

б) у разі його хвороби або інвалідності, які перешкоджають виконанню обов’язків за контрактом, та з інших поважних причин.

5.5. У разі дострокового припинення контракту з незалежних від Керівника причин на нього повністю поширюються пільги та компенсації, встановлені законодавством.

5.6. Керівник подає заяву про укладення трудового контракту (звільнення) голові Районної ради та звіт про фінансово-господарську діяльність підприємства за попередній строк через відділу управління комунальним майном районної ради.

5.7. За два місяці до закінчення терміну дії контракту він може бути за угодою Сторін укладений на новий чи інший строк.

5.8. Якщо розірвання контракту проводиться на підставах, встановлених у контракті, але не передбачених законодавством, про це зазначається у трудовій книжці Керівника з посиланням на пункт 8 частини першої статті 36 Кодексу законів про працю України.

5.9. Про наміри розірвати контракт Керівник повинен письмово попередити Районну раду за два тижні до подання заяви про звільнення.

За цей період Керівник повинен за погодженням з відділом управління комунальним майном районної ради запропонувати кандидатуру на посаду Керівника або передати керівництво підприємством (установою, організацією, закладом) своєму заступнику чи особі, визначеній районною радою, про що скласти акт приймання – передачі майна та подати його Районній раді разом з заявою про звільнення.

6. ТЕРМІН ДІЇ ТА ІНШІ УМОВИ КОНТРАКТУ

6.1. Термін дії цього контракту: ______201__ року - __________ 201___року.

6.2. День закінчення терміну дії контракту є останнім днем роботи Керівника, окрім випадку коли після закінчення строку контракту трудові відносини фактично тривають і жодна із сторін не вимагає їх припинення та дія цього контракту вважається продовженою на невизначений строк

6.3. Особливі умови:

Сторони передбачають конфіденційність умов контракту, за винятком коли:

Сторони посилаються на умови контракту при захисті своїх інтересів у суді;

про умови контракту інформуються відповідні працівники підприємства (установи, організації, закладу) та інші особи у зв’язку з необхідністю виконання контракту (працівники бухгалтерії, що визначають розмір заробітної плати Керівника, і ін.).

Сторони вживають заходів щодо дотримання конфіденційності умов контракту цими працівниками та особами.

Конфіденційність контракту не поширюється на умови, регульовані законодавством, та на органи, які здійснюють нагляд за дотриманням законодавства.

6.4. Умови цього контракту можуть бути змінені за угодою Сторін у письмовій формі шляхом укладення додаткових угод.

6.5. Контракт набирає чинності з дати прийняття рішення Районною радою, якщо інше не передбачене цим рішенням.

6.6 Попередній контракт втрачає чинність з дати набрання чинності цим контрактом.

7. АДРЕСИ СТОРІН ТА ІНШІ ВІДОМОСТІ

7.1. Відомості про підприємство, установу, організацію, заклад:

Повна назва:

Адреса:

Розрахунковий рахунок №

7.2. Відомості про Районну раду :

Повна назва: Сокальська районна рада Львівської області.

Адреса: м.Сокаль, вул. Шептицького,26

Голова районної ради:

_________________________________

Службовий телефон:

7.3. Відомості про Керівника:

Домашня адреса:

Домашній телефон:

Службовий телефон:

Паспорт: серія _________ N________

виданий _______________року____________________________________________

(назва органу, що видав паспорт)

7.4. Підстава для пільг по оподаткуванню та інших пільг: _____________

7.5. Цей контракт укладено українською мовою в двох примірниках, які зберігаються у кожної із сторін і мають однакову юридичну силу.

7.6. Додатки 1, 2, 3 до контракту складено на ____аркушах і є невід’ємною його частиною.

ПІДПИСИ СТОРІН:

Від Районної ради Керівник

_________________ _________________________

(прізвище, ініціали)

______________

(підпис)

М. П. М. П.

Подання внесене:

Посада, підпис, прізвище

М. П.

Погоджено:

Начальник Управління

праці та соціального захисту населення

райдержадміністрації __________ (прізвище)

М. П.

Додаток 1

до контракту з_________ ЗАТВЕРДЖЕНО

Заступник голови

районної ради

______________

дата, підпис, прізвище

П Е Р Е Л І К

закріплених за об’єктом основних засобів, що є в спільній власності територіальних громад міст, селища, сіл району

№ пп

Найменування основних засобів

Кількість

(шт.)

Балансова вартість (тис.грн.)

Загальна площа (кв.м)

І

1.

Виробничого призначення: Будівлі і споруди всього:

в тому числі:

2

Транспортні засоби всього:

в тому числі:

3

Обладнання і механізми всього:

в тому числі:

4

Інші:

ІІ

1

Невиробничого призначення:

Будівлі і споруди всього:

в тому числі:

інструмент, прилади, інвентар

Транспортні засоби всього:

в тому числі:

Інші:

Всього

Керівник ______________________ дата, підпис, прізвище, ініціали

М.П.

Додаток 2 ЗАТВЕРДЖЕНО

до контракту з_________ Начальник відділу

управління комунальним

майном районної ради

___________________

дата, підпис, прізвище

ПОКАЗНИКИ

ефективності використання спільного майна і прибутку, що

враховуються під час укладання контракту з керівником підприємства (установи, організації, закладу), що є у спільній власності територіальних громад міст, селища, сіл району

Пропоновані показники

Одиниця виміру

Передбачено контрактом

Фактичне виконання

1

Чистий прибуток

2

Валовий об’єм продукції, послуг, в т.ч.:

- на одиницю продукції, послуг

3

Фінансування з районного бюджету, в т.ч.

- на одиницю продукції, послуг

4

Використання виробничих потужностей з випуску основних видів продукції, послуг (за окремими видами продукції, послуг), відсотків

5

ниження витрат на виробництво одиниці продукції (послуг), у тому числі по окремих найбільш характерних елементах затрат

6

Кредиторська заборгованість, у т.ч.:

- бюджету

- із заробітної плати

- теплоенерговодопостачаль-ним організаціям

- Пенсійному фонду

7

Дебіторська заборгованість

8

Частина чистого прибутку підприємства, що спрямована на розвиток виробництва (не менш як 30 відсотків від чистого прибутку)

9

Виготовлення свідоцтв про право власності на нерухоме майно та державних актів на право постійного користування земельними ділянками

Примітка: У контракті встановлюється не більше як 5 з перелічених показників, що найповніше відображають особливості конкретного підприємства.

У контракті можуть передбачатись й інші (не більше 3) показники ефективності використання майна і прибутку (відповідно до галузі).

Керівник(назва підприємства ) ________ (Прізвище)

(Підпис)

Додаток 3 ЗАТВЕРДЖЕНО

до контракту з_________ Заступник голови

районної ради

_________

дата, підпис, прізвище

ЗВІТ

керівника підприємства (установи, організації, закладу) про виконання показників ефективності використання спільного майна і прибутку, а також майнового стану підприємства

Керівник ____________________________________________________________________

(прізвище, ім`я, по батькові, посада)

Підприємство (установа, заклад, організація) ____________________________________________________________________

_____________________________    _____________________________________

(назва, юридична адреса)

Галузеве управління (відділ) райдержадміністрації (якщо передано в оперативне управління) ___________________________________________________________

(назва)

Термін дії контракту _______________________________________

Звітний період (квартал, рік) _______________________________

------------------------------------------------------------------

| | Передбачено | Фактичне виконання

| | контрактом |

| |---------------------- --|-----------------------

Показники |Одини-| за кварталами |усього| за кварталами |усього

| ця |--------------- --|на рік |---------------- -|з по-

|виміру | | | | | | | | | |чатку

| |I | I I | III | IV | |I | II | III | IV |року

------------------------------------------------------------------

Письмове пояснення до звіту _______________________________ ________________

________________________________________________________ _________________

_______________________________________________________ __________________

________________________________________________________ _________________

Керівник підприємства(назва) ________________ ______________ _________

(підпис) (ініціали та прізвище)
30.01.2017
 ПРОТОКОЛ № 17 засідання постійної комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій від 30 січня 2017р.  »»

30.01.2017
 ВИСНОВОК постійної комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій від 30.01.2017року  »»

27.01.2017
 ПРОТОКОЛ № 11 засідання постійної комісії з питань промисловості, інфраструктури, комунального майна та підприємництва від «26» січня 2017 р.  »»

27.01.2017
 ВИСНОВОК постійної комісії з питань промисловості, інфраструктури, комунального майна та підприємництва 26 січня 2017 р.  »»

25.01.2017
 ПРОТОКОЛ № 8 засідання постійної комісії з питань освіти, культури, туризму і духовного розвитку від «23» січня 2017р.  »»

25.01.2017
 ВИСНОВКИ постійної комісії з питань освіти, культури, туризму і духовного розвитку від «23» січня 2017р.  »»

25.01.2017
 ПРОТОКОЛ № 12 засідання постійної комісії з питань охорони здоров’я, молодіжної політики, спорту та соціального захисту населення від «24» січня 2017р.  »»

25.01.2017
 24 січня 2017 р. ВИСНОВОК постійної комісії з питань охорони здоров’я, молодіжної політики, спорту та соціального захисту населення  »»

19.01.2017
 Графік проведення засідань постійних депутатських комісій, президії та сесії Сокальської районної ради. XVІ сесія VІІ скликання  »»

19.01.2017
 Графік прийому громадян керівництвом Львівської обласної ради у 2017 році  »»

17.01.2017
 Про скликання чергової XVІ сесії VIІ скликання Сокальської районної ради  »»

17.01.2017
 Про проведення земельних торгів  »»