:: 30.11.2015

  Документи :: Положення про президію, постійні комісії

  
30.11.2015

                                                                                                                       
Затверджено 
рішенням Сокальської районної ради Львівської області
від 26 листопада 2015 року №10
                                                                               Голова районної ради
                                                                               _______________ Микола Пасько
 
ПОЛОЖЕННЯ
про постійні комісії  Сокальської районної ради Львівської області

1. Постійні комісії

1. Постійні комісії ради є її органами, що утворюються для попереднього розгляду та підготовки питань, які належать до її відання, а також здійснен¬ня контрольних повноважень щодо виконання рішень ради, діяльності районної державної адміністрації по організації виконання делегованих їй радою повноважень та інших  органів ради у сфері компетенції комісії.
2. Кількість членів комісії не може бути меншою трьох депутатів ради. Повноваження постійних комісій ради, поря¬док їх створення та діяльності визначаються чинним законодавством, регламентом Сокальської районної ради та цим положенням.
3. Сокальська районна рада Львівської області утворює  такі постiйнi комісії:
- З питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій.
- З питань агропромислового комплексу,  земельних відносин, екології, раціонального природокористування та розвитку сільських територій .
- З питань промисловості, інфраструктури, комунального майна  та  підприємництва.
- З питань освіти, культури, туризму  та духовного розвитку.
- З питань євроінтеграції,  взаємодії з місцевими радами, децентралізації, регламенту,  депутатської етики, законності та взаємодії з ЗМІ
- З питань  охорони здоров’я,  молодіжної політики, спорту та соціального захисту населення.

2. Утворення постійних комісій

1. Постійні комісії ради обираються з числа її депутатів на першій або другій сесії ради нового скликання на термін її повноважень.
2. За рішенням ради голосування про обрання постійних комісій може проводитися в цілому по складу комісій або по кожній кандидатурі окремо.
3. Виконавчий апарат ради спільно із  підготовчою групою, яка готує першу сесію новообраної ради, розглядає за¬яви депутатів та узагальнює і систематизує пропозиції щодо кількості комі¬сій, їх назв та персонального складу і готує попередні проекти рішень ради.
4. Уточнення проекту рішення ради здійснюється після формування де¬путатських груп чи фракцій та отримання пропозицій від їх керівників. Депутат може обиратися до складу лише однієї постійної комісії та має право брати участь в роботі інших комісій з правом дорадчого голосу.
5. Рада приймає остаточне рішення про перелік постійних комісій та затверджує їх персональний склад. Персональний склад комісії визначається бажаннями депутата, про¬позиціями депутатських груп чи фракцій та вимогами щодо мінімальної чисельності депутатів в комісії.
6. На протязі скликання, у разі  необхідності, може бути створено нові постійні комісії, скасова¬но або реорганізовано раніше створені, змінено їх кількісний склад, переобрано персональний склад, за умови дотримання норм  регламенту та цього положення.
7. Рада обирає постійні комісії у складі їх голів і членів. Інші питання структури комісії вирішуються відповідною комісією на своєму засіданні.
8. Голови комісій обираються радою відкритим  голосуванням за пропозицією  голови ради. Голова ради може пропонувати на об¬рання головою комісії одну й ту ж особу не більше двох разів. У разі відхи¬лення пропозицій голови ради щодо кандидатури, на посаду голови постійної комісії, ним може пропонуватись інша особа за узгодженням між де¬путатськими групами чи фракціями.
9. Голова постійної комісії може бути відкликаний радою :
- за власною заявою;
- за ініціативою голови ради за  невиконання обов’язків голови комісії;
- за рішенням та поданням постійної комісії, що прийняте 2/3 складу комісії;
- за поданням фракції (групи), членом якої є даний депутат.
10. До складу постійних комісій ради не можуть бути обрані  голова ради та його заступник.

3. Повноваження постійних комісій ради

1. Постійні комісії:
1) розглядають на своїх засіданнях та готують висновки та рекомендації по проектах рішень ради, незалеж¬но від суб’єкту їх внесення з питань, що відносяться до їх відання;
2) уповноважені особи від комісій виступають на сесіях ради з доповідями, співдоповідями та інформаціями;
3)  попередньо  розглядають  кандидатури осiб, якi пропонуються для обрання,  затвердження, призначення або погодження радою, готують висновки з цих питань;
4) здійснюють загальний контроль за виконанням районного бюджету в час¬тині, що відноситься до їх компетенції;
5) здійснюють контроль  за діяльністю комунальних підприємств;
6) заслуховують на своїх засіданнях звіти (інформації) керівників управлінь і відділів районної державної адміністрації, комунальних підприємств, інших установ та організацій незалежно від форм власності щодо виконання рішень ради та запитів депутатів,  приймають відповідні рекомендації;
7) можуть за дорученням голови ради аналізувати, узагальнювати заяви, звернення та скарги фізичних чи юридичних осіб з питань, що належать до компетенції комісій та готувати пропозиції щодо поліпшення діяльності органів ради та районної державної адміністрації  і їх  поса¬дових осіб;
8) у разі необхідності пропонують проекти своїх рішень для їх широкого обговорення, виступають ініціаторами проведення громадських слухань з питань найбільш важливого громадського значення.
9) постійні депутатські комісії зі свого складу обирають секретаря.

4. Права постійних комісій ради

1. Для реалізації своїх повноважень постійні комісії ради мають право:
1) створювати із свого складу підготовчі комісії та тимчасові робочі гру¬пи для аналізу необхідних матеріалів та підготовки проектів висновків з най¬більш складних питань на розгляд комісії;
2) залучати необхідних фахівців для підготовки висновків з питань, що належать до компетенції комісії;
3) провадити відкриті слухання в комісії, на які запрошувати керівників управлінь, відділів районної державної адміністрації,  підпри¬ємств, установ та організацій, що знаходяться на території району з питань, що належать до компетенції ради та відповідної постійної комісії ради;
4) вимагати присутності на засіданні комісії посадових осіб районної державної адміністрації  під час розгляду питань, що належать до їх компетенції;
5) вносити пропозиції щодо проведення сесій ради,  порядку денного сесії ради, визначати доповідачів та співдоповідачів;
6) мати право обов’язкового слова від комісії при розгляді будь-якого пи¬тання на сесії ради, що має пряме чи опосередковане відношення до компе¬тенції комісії, або може призвести до зменшення надходжень чи збільшення витрат районного бюджету;
7) підтримувати зв’язки з відповідними постійними комісіями обласної ради, міських, селищної і сільських  рад району, рекомендувати своїх представників до складу  делегацій, що направляються з візитами до інших місцевих рад.
8) виступати організатором чи брати участь у роботі конференцій, семінарів, круглих столів, інших публічних заходів, що стосуються компетенції комісії.
2. Виконавчий апарат за пропозицією голови комісії запрошує для участі в роботі комісії посадових осіб, що мають відношення до питань, що розглядаються. В запрошенні оговорюються дата, час, місце проведення засідання та питання, для розгляду якого запрошується особа. У разі необхідності комісія може вказати, які додаткові інформаційні матеріа¬ли будуть потрібні від цієї особи на засіданні.
3. Посадова особа, яку запрошено на засідання зобов’язана вчасно при¬бути на засідання комісії.
4. У разі неможливості прибути на засідання комісії з поважних причин запрошена посадова особа зобов’язана попередити про це комісію, вказавши причини відсутності та направити замість себе уповно¬важену особу для розгляду питання.
5. Щодо особи, яка ухиляється від явки на запрошення комісії, може бу¬ти порушено питання про її відповідальність перед органом, до компетенції якого належить приз¬начення цієї особи на посаду.

5. Засідання постійної комісії

1. Засідання постійної комісії є основною формою її роботи і скликаєть¬ся головою комісії за потребою, відповідно до плану роботи комісії або у зв’язку з проведенням сесії ради, у виняткових випадках,  відповідно до регламенту районної ради та цього положення.
2. Засідання комісії може бути скликане також за  зверненням  голови ради  та його заступника або ініціативою не менше як 1/3 членів комісії.
3. Виконавчий апарат ради після отримання звернення голови ради або ініціативи членів комісії, підписаною власноручно не менш як 1/3 її членів, зобов’яза¬ний сповістити голову та усіх членів комісії про проведення її засідання від¬повідно до дати та часу, які вказані у звернені чи ініціативі, або на іншу дату, яка не може бути пізнішою 3-х днів від дати заявленої у вказаних документах.
4. Засідання комісії є правочинним, якщо у ньому бере участь не менше половини депутатів від складу комісії.
5. Головує на засіданні комісії її голова, а у разі його відсутності обирається головуючий на засіданні.
6. У разі  відмови від головування на засіданні комісії осіб, визначених частиною 5 цієї статті, члени комісії можуть обрати зі свого складу головуючого, який наділяється правом підписання документів, ухвалених комісією. В протоколі засідання комісії вказується причина, що призвела до обрання головуючого на засіданні.
7. Рішення комісії, що ухвалюються у вигляді висновків та рекомендацій приймаються відкритим голосуванням більшістю голосів від складу комісії.

6. Слухання в постійній комісії ради

1. Слухання в постійній комісії ради є особливою формою засідання комі¬сії, за участю інших осіб, присутність яких є доцільною з метою отримання необхідної інформації, аналізу усіх можливих варіантів вирішення питання та надання обговорюваному питанню публічності у випадках, коли питання є надзвичайно складним для вирішення, а наслідки від його вирішення мо¬жуть мати значний вплив на діяльність ради та органів місцевого самоврядування району.
2. Рішення за наслідками слухання не приймаються, а отримана інфор¬мація використовується для підготовки проектів документів ради з питань, що належать до компетенції комісії.
3. Слухання мають відкритий характер і у місці їх проведення забезпечу¬ється доступ громадськості, представників засобів масової інформації.
4. До початку слухань комісія проводить попередній аналіз напрямків ви¬рішення питання, отримує необхідну інформацію, запрошує необхідних для участі осіб, розміщує в засобах масової інформації інформацію про дату, час та місце проведення слухань, а також іншу інформацію, необхідну для успішного проведення слухань.
5. На слуханнях у порядку, встановленому головою комісії, мають право на виступ з доповіддю та в обговоренні запрошені та представники громадськості.

7. Порядок денний засідання комісії

1. Проект порядку денного засідання комісії формується його головою з ураху¬ванням питань, що готуються на розгляд сесій ради і плану роботи комісії та пропозицій депутатів, голови ради і його заступника,  посадових осіб районної державної адміністрації, членів комісії.
2. Перед початком засідання комісії голова, або особа, що його замінює оголошує перелік питань, які пропонуються до розгляду. Кожен член комі¬сії може пропонувати до порядку денного будь-яку кількість інших питань, які належать до компетенції комісії, або пропонувати зняти з розгляду будь-яке питання, попередньо включене до проекту порядку денного.
3. Порядок денний вважається затвердженим, якщо проти цього не запе¬речує більшість членів комісії.

8. Прийняття рішень на засіданні постійної комісії

1. Рішення комісії приймаються після всебічного обговорення та вив¬чення питання, що розглядається шляхом відкритого голосування.
2. Рішення комісії ухвалюються у формі висновків, рекомендацій.
3. Рішення у формі висновків приймається при розгляді питань, віднесених до компетенції комісії та стосуються підготовки проектів рішень до розгляду радою,  в тому числі і щодо призначення чи обрання посадових осіб.
4. Рекомендації ухвалюються комісіями щодо питань, які стосуються контрольної діяльності комісії, вивчення проблеми із застосуванням меха¬нізмів слухань та громадських обговорень, а також за наслідками перевірок, що проводились за ініціативою чи за участю комісії.
5. Висновки комісії є обов’язковими до розгляду сесією ради та го¬ловою ради.
6. Рекомендації комісії підлягають обов’язковому розгляду органами та посадовими особами, яким вони надсилаються, які зобов’язані дати вмоти¬вовану відповідь, щодо рекомендацій у визначений комісією термін, але не пізніше як протягом місяця від дня їх отримання.
7. Постановами ухвалюються рішення, що стосуються внутрішньої діяль¬ності комісії: обрання секретаря комісії, створення підготовчих комі¬сій, тимчасових робочих  груп, затвердження планів роботи комісії тощо.
8. Рішення комісії підписуються її головою, або у разі його відсутності головуючим на засіданні і секретарем комісії.

9. Спільне засідання комісій

1. За дорученнями ради, її голови чи заступника голови, ініціативою голів комісій може проводитись спільне засідання двох чи більше комісій ради.
2. Головує на такому засіданні голова комісії, яка є профільною у підготовці чи попередньому розгляді питання. У інших випадках, головую¬чий визначається за взаємним погодженням.
3. Порядок проведення спільного засідання комісій має відповідати нор¬мам, викладеним у  регламенті та положенні  для засідання комісій.
4. Спільним ухваленим рішенням вважається рішення за яке проголосу¬вала більшість від складу в кожній комісії, що брала участь в спільному засіданні. У цьому випадку може бути оформлено спільне рішення комісій, які підписуються головами комісій, або особами, що їх замінюють.
5. У випадку, коли результати голосування по окремому чи усім рішен¬ням по різних комісіях є протилежними, оформляються окремі рішення по кожній із комісій, в порядку, встановленому цим регламентом.
6. Відповідальним за складання протоколу спільного засідання  комісій є секретар комісії, який  визначений на спільному засіданні.
7. Протокол спільного засідання підписується головуючим на засіданні та головами комісій, що брали участь у спільному засіданні, або особами, що їх замінюють.
10. Тимчасові контрольні комісії ради

1. Рада може створювати тимчасові контрольні комісії ради для підготов¬ки та попереднього розгляду, доопрацювання проектів рішень та інших до¬кументів ради з питань контролю за дотриманням конкретних рішень ра¬ди, а також інших конкретних питань, визначених радою, що належать до її компетенції.
2. Питання про створення тимчасової контрольної комісії включається окремим пунктом до порядку денного сесії ради за ініціативою го¬лови ради або не менш як третиною депутатів від складу ради, якщо інше не вста¬новлено цим регламентом.
3. Тимчасова контрольна комісія здійснює свою діяльність відповідно до порядку встановленого для постійних комісій ради.

11. Створення тимчасової контрольної комісії ради

1. Тимчасова контрольна комісія ради утворюється   рішенням ради.
2. Рішення ради про створення тимчасової спеціальної комісії повинно визначати:
1) назву комісії;
2) завдання комісії;
3) кількісний склад комісії;
4) обраного радою голову  комісії:
     5) персональний склад членів комісії;
6) термін діяльності комісії (на заздалегідь визначений час або на час виконання певної роботи);
7) додаткові права надані радою цій комісії у межах чинного законодавства (якщо це необхідно);
8) заходи щодо кадрового, матеріально-технічного, інформаційного, ор¬ганізаційного забезпечення роботи комісії.
3. Головою або членом тимчасової контрольної комісії ради не може бути депутат, щодо якого може мати місце конфлікт інтересів, а саме: комісія розглядає питання, що стосується діяльності депутата, пов’язаних з ним осіб в розумінні українського законодавства або юридичних осіб, до керівництва якими чи щодо власності над якими він або пов’язані з ним особи мають безпосереднє відношення.
4. Тимчасова контрольна комісія обирається з числа депутатів ради, які дали на це згоду і які відповідають вимогам частини 3 цієї статті. У складі тимчасо¬вої контрольної комісії мають бути представлені,  за їх бажанням, усі депутат¬ські групи та фракції ради.
5. Відкрите голосування щодо утворення та персонального складу кожної тимча¬сової контрольної комісії здійснюється окремо.
6. В разі необхідності, на час роботи в тимчасовій контрольній комісії, де¬путат може тимчасово звільнятись від виконання своїх обов’язків за основ¬ним місцем праці на умовах, передбачених законодав¬ством за участь у роботі ради та її органах.

12. Припинення повноважень тимчасової контрольної комісії

1. Тимчасова контрольна комісія у визначений радою термін подає раді звіт про виконану роботу, а також підготовлені нею проекти рішень ради та інші матеріали, які поширюються серед депутатів.
2. Після обговорення результатів роботи тимчасової контрольної комісії в відповідних постійних комісіях ради та на пленарному засіданні рада приймає щодо цих результатів остаточне рішення або доручає комісії продовжити роботу і визначає для цього новий термін.
3. Повноваження тимчасової контрольної комісії припиняються з прий¬няттям радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії, а також у випадку припинення повноважень ради.

13. Забезпечення роботи комісій

1. Виконавчий апарат ради в особі керуючого справами, за заявкою голови або секретаря,  забезпечує комісію для проведення засідань необхід¬ним приміщенням, здійснює тиражування проектів документів, що підля¬гають розгляду.
2. За заявкою голови комісії або секретаря виконавчий апарат ради забезпечує присутність на засіданні комісії відповідального працівника для вирі¬шення організаційних питань, що виникають до,  під час і після проведення засідання.
3. Комісія може залучати для забезпечення своєї діяльності по¬заштатних консультантів, фахівців з окремих питань, а також замовляти проведення необхідних досліджень чи розробки проектів нормативних актів в межах своєї компетенції.

14. Протокол засідання комісії

1. Кожне засідання комісії оформляється протоколом, який складає секретар комісії.

2. В протоколі вказується:
1) дата та місце проведення засідання комісії;
2) список членів комісії, присутніх на засіданні;
3) список запрошених на засідання комісії;
4) перелік питань, що розглядались;
5) стислий виклад перебігу розгляду та обговорення питань;
6) результати голосувань по кожному з рішень.
3. У вигляді додатків до протоколу додаються: висновки, ухвалені рішення, особливі дум¬ки депутатів членів комісії, не згодних з прийнятими рішеннями
4. Документи засідань комісій, секретар, не пізніше трьох робочих днів після проведення засідання, передає працівнику виконавчого апарату ради для друкування, вичитування та повернення на підпис голові та секретареві комісії (або головуючому на засіданні).
5. Належним чином оформлений  протокол зберігається виконавчим апаратом ради  у справах  комісій.


30.01.2017
 ПРОТОКОЛ № 17 засідання постійної комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій від 30 січня 2017р.  »»

30.01.2017
 ВИСНОВОК постійної комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій від 30.01.2017року  »»

27.01.2017
 ПРОТОКОЛ № 11 засідання постійної комісії з питань промисловості, інфраструктури, комунального майна та підприємництва від «26» січня 2017 р.  »»

27.01.2017
 ВИСНОВОК постійної комісії з питань промисловості, інфраструктури, комунального майна та підприємництва 26 січня 2017 р.  »»

25.01.2017
 ПРОТОКОЛ № 8 засідання постійної комісії з питань освіти, культури, туризму і духовного розвитку від «23» січня 2017р.  »»

25.01.2017
 ВИСНОВКИ постійної комісії з питань освіти, культури, туризму і духовного розвитку від «23» січня 2017р.  »»

25.01.2017
 ПРОТОКОЛ № 12 засідання постійної комісії з питань охорони здоров’я, молодіжної політики, спорту та соціального захисту населення від «24» січня 2017р.  »»

25.01.2017
 24 січня 2017 р. ВИСНОВОК постійної комісії з питань охорони здоров’я, молодіжної політики, спорту та соціального захисту населення  »»

19.01.2017
 Графік проведення засідань постійних депутатських комісій, президії та сесії Сокальської районної ради. XVІ сесія VІІ скликання  »»

19.01.2017
 Графік прийому громадян керівництвом Львівської обласної ради у 2017 році  »»

17.01.2017
 Про скликання чергової XVІ сесії VIІ скликання Сокальської районної ради  »»

17.01.2017
 Про проведення земельних торгів  »»